Privacyverklaring stichting Brabants Centrum voor App en website

Stichting Brabants Centrum, gevestigd aan de Prins Bernhardstraat 5 te Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
Stichting Brabants Centrum
Prins bernhardstraat 5
5281 JH Boxtel
Tel (0411) 67 25 13
 www.BrabantsCentrum.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met bc@brabantscentrum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Brabants Centrum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
 – E-mailadres

– Bankrekeningnummer bij lidmaatschappen of advertenties
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website en App.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 Onze website, App en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bc@brabantscentrum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Brabants Centrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen (in dien van toepassing):
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 – Stichting Brabants Centrum verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
 Stichting Brabants Centrum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Brabants Centrum) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 Stichting Brabants Centrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Stichting Brabants Centrum bewaard persoonsgegevens alleen langer als dit is toegestaan of als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat:
– De gewenste hoedanig is verkregen, of
 – De gewenste prestatie is geleverd.

Delen van persoonsgegevens met derden
 Stichting Brabants Centrum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 Stichting Brabants Centrum gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Brabants Centrum gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website en app naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website en app goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders (Google Adwords), sociale media-bedrijven (Facebook, Twitter en LinkedIn.) en voor het vergaren van bezoekersstatistieken (Google Analytics).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Brabants Centrum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bc@brabantscentrum.nl

.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Brabants Centrum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 Stichting Brabants Centrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Stichting Brabants Centrum heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, antimalware software en firewall;
– TLS/SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
 – SPF een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons informatiebeveiligingsteam via bc@brabantscentrum.nl