Auteursrecht media van stichting Brabants centrum 

Stichting Brabants centrum

april 2021

 

Lokaal nieuws beschermd

Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de door Stichting Brabants Centrum, gevestigd te Boxtel Prins Bernhardstraat 5, uitgegeven kranten, websites, apps en andere (digitale) uitgaven (“samen Uitgaven geheten”) berusten uitsluitend bij Stichting Brabants Centrum en haar licentiegevers. Stichting Brabants Centrum behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de Uitgaven voor.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Brabants Centrum is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) de Uitgaven geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

Toch mag een aantal zaken wel. Hieronder leest u onder welke voorwaarden delen uit de Uitgaven kunt overnemen. Mocht u nog vragen hebben, u kunt ons altijd mailen (bc@brabantscentrum.nl).

Nieuws heeft waarde

De artikelen die u dagelijks leest zijn van een kwalitatief hoog niveau en hebben een betrouwbaar en onafhankelijk karakter. Stichting Brabants centrum investeert veel geld, tijd en moeite in haar Uitgaven. Onze lezers willen op de hoogte gehouden worden van wat er speelt. Of het nu een concert is, een ongeluk of een nieuwsverhaal; journalisten gaan op pad om verslag te doen van alle relevante gebeurtenissen. Via de krant, de website en OnsBC zijn onze lezers nauw betrokken bij hun leefomgeving.

Nieuws delen op de juiste manier

Natuurlijk wil Stichting Brabants Centrum graag dat zoveel mogelijk mensen nieuws lezen. Juist daarom stimuleert zij het delen van nieuws. Alleen wél op de juiste manier, zonder inbreuk te maken op de rechten van Stichting Brabants centrum.

Voorwaarden voor het overnemen

U mag altijd een tekstfragment van maximaal vijftig (50) woorden uit een artikel uit een Uitgave plus de artikelkop overnemen, mits u bij een digitale Uitgave correct linkt naar het oorspronkelijke artikel en bij een print Uitgave de titel van de krant als bron vermeldt alsook de editie en publicatiedatum.

Indien u meer dan bovengenoemd maximum wenst over te nemen, dient u vooraf toestemming te vragen. Indien toestemming wordt verleend verkrijgt u een eenmalig gebruiksrecht tegen betaling van EUR 0,37 (exclusief BTW) per woord voor de tekst. Foto’s, illustratie(s) en video’s kunnen niet separaat worden overgenomen. Indien u een compleet artikel, dus inclusief beeldmateriaal, wenst over te nemen, dient u dit uitdrukkelijk te vermelden in uw verzoek om toestemming. Voorwaarde voor het verwerven van een geldig gebruiksrecht is dat de afspraken adequaat zijn vastgelegd c.q. door ons zijn bevestigd en door u zijn geaccepteerd.

Om toestemming te vragen kunt een bericht sturen aan bc@brabantscentrum.nl. Vermeld in uw e-mail duidelijk de titel van het artikel dat u wilt overnemen, de publicatiedatum en indien mogelijk de naam van de auteur. Ook dient u in uw e-mail aan te geven in welk medium en voor welk doel u het artikel wenst over te nemen alsmede de relevante oplage en/of - als de voorgenomen publicatie elektronisch zal zijn - het (gemiddeld) aantal bezoekers van bedoeld medium.

Op basis van uw e-mail kan - zulks ter uitsluitende beoordeling van Stichting Brabants centrum - toestemming worden verleend op basis van de daarvoor geldende voorwaarden.

In geval u meerdere artikelen uit de Uitgaven wenst over te nemen, kunt u dat uiteraard ook aangeven. Stichting Brabants Centrum kan u dan een licentieovereenkomst aanbieden waarbij de vergoeding gemiddeld lager zal zijn, zulks ter uitsluitende beoordeling van Stichting Brabants Centrum.