Christus, Koning van het heelal • 23-30 november


HEILIG HART
PAROCHIE

l Pastoraal team. Pastoor G. v. Rossem en kapelaan M. Stanislas, Duinendaal 2, 5281 AP Boxtel, telefoonnummer (0411) 67 22 15. Diaken T. Dankers, Dr. Desainlaan 8, 5062 EK Oisterwijk, (013) 528 37 08. Diaken P. Flesia, Oude Rijksweg 10, 5298 MC Liempde, 06-47 24 36 47.

l Bereikbaarheid. Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 via telefoonnummer (0411) 67 22 15. Buiten deze tijden klinkt via het antwoordapparaat het nummer voor dringende zaken.

l Website. Kerkberichten en gegevens staan ook op www.heilighartparochie.nl. De parochie is tevens te vinden op Facebook.

l Parochiebijdrage. Het geld komt aan de eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De volgende rekeningnummers zijn beschikbaar: Boxtel NL38 RABO 0108 8603 37; Esch NL57 RABO 0155 4007 89; Lennisheuvel NL94 RABO 0108 8034 57 en Liempde NL14 RABO 0128 7923 29.

l Inloopavond Bijbellezingen. Elke maandag is er onder leiding van pastoor G. van Rossem een inloopuurtje op het pastoraal centrum tussen 19.30 en 20.30. Daar worden de Bijbellezingen besproken voor de zondag erna.

l Uit de agenda. Maandag en dinsdag13.30–15.00 speurtocht communicanten De Vorsenpoel (Sint-Petrusbasiliek). Donderdag 28 november 15.30 Kids Club (koetshuis); 19.30 Contactgroep Boxtel (pastoraal centrum). Vrijdag 29 november 13.30 eerste bijeenkomst communicanten (koetshuis, pastoraal centrum en basiliek).

l Ceciliafeest. Rond deze tijd vieren verschillende koren hun jaarlijkse Ceciliafeest. De parochie bedankt hen voor hun grote inzet en wenst de leden een fijne feest toe.

l Kinderkerstkoor. De Heilig Hartparochie is op zoek naar jongeren van het basis- of voortgezet onderwijs die van zingen houden. Zij kunnen meedoen in een groot Kinderkerstkoor. Aanmelden kan via e-mail: kinderkoor@heilighartparochie.nl.

l Zondagsliturgie. Zondag luidt het motto: Christus, Koning van het heelal. Dit feest werd door paus Pius XI ingesteld in 1925 bij het zestiende eeuwfeest van het Concilie van Nicea. Vóór het Tweede Vaticaans Concilie werd Christus Koning gevierd op de laatste zondag van oktober en sindsdien op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Centraal staat het koningschap van Jezus, die op een geheel andere manier koning is dan wereldse heersers dat zijn. Zijn Rijk en zijn koningschap zijn van een andere orde. De lezingen van vandaag laten dat zien in diverse beelden.

Sint-Petrus
Boxtel

l Doop. Zondag wordt Tess van den Boogaard gedoopt. Moge zij uitgroeien tot een goed en gelovig christen.

l Eucharistievieringen. Zaterdag 19.00 eucharistieviering met samenzang. Zondag 09.00 stille mis, 10.30 hoogmis. Voorganger is pastoor G. van Rossem; predikant is diaken P. Flesia.

l Hoogmis. Tijdens de hoogmis vertolkt het Sint-Petruskoor de vaste gezangen van Missa Festiva van A. Gretchaninoff. Orgelprogramma: Händel, The Cuckoo and the Nightingale; Daquin, Benedictus; Larriu, Toccata-Sortie.

l Misintenties. ZATERDAG 19.00 Corrie de Bresser-Bakx (mgd); Harrie v. Antwerpen; Toon en Sjaan Paashuis-Wagenaars; Zus Wagenaars; overl. fam. Van der Made; overl. ouders Troeijen- v.d. Ven.

ZONDAG 09.00 Jan te Boekhorst. 10.30 Anny Hacken- Melis (jgt); Kees v. Berkel (mgd); Anita Nettekoven- v. Braam Morris (mgd); Tina Ong (mgd); Joke Spijkers (mgd); Jan v. Gestel (mgd); Tineke Vlaminckx- v. Dulmen (mgd); fam. Heesbeen- v. Bers; Henricus Brouwers en Petronella v.d. Braak; Wim Aarns.

MAANDAG 09.00 alle parochianen.

DINSDAG 09.00 alle parochianen.

WOENSDAG 09.00 Lonneke.

DONDERDAG 09.00 parochianen.

VRIJDAG 09.00 Trees Kuijten- v. Dam.

l Intenties Simeonshof. MAANDAG 10.15 Nel Elissen- v.d. Steen en dochter Jori.

l Ontmoeting. Zondag nodigt het pastoraal team uit voor een kopje koffie en ontmoeting op pastoraal centrum Duinendaal na de viering van 09.00.

l Gezinsviering. Zaterdag 30 november is er om 19.00 een gezinsviering. Het thema op deze eerste adventsdag is 'Wees Waakzaam'. Kinderen mogen een stukje lezen of een kaarsje vasthouden. Belangstellenden mailen daarvoor naar gezinsviering@heilighartparochie.nl.

l Aandacht voor zieken. Een zieke huisgenoot? Aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan het parochiesecretariaat, Duinendaal 2, tel. 67 22 15. Tevens is de werkgroep nog op zoek naar iemand die de administratie wil bijhouden en vrijwilligers die zieken willen bezoeken.

Sint-Jans Onthoofding
Liempde

ZONDAG 09.30 hoogmis met pater Hans de Visser als voorganger en predikant. De gregoriaanse gezangen worden verzorgd door Cantate Domino. Intenties voor Mies Spierings (mgd); Jan v.d. Biggelaar en dochter Mecheline; overl. ouders Van de Sande-Welvaarts en overige fam.

WOENSDAG 09.00 stille mis in de bijsacristie. Voorganger is kapelaan Marshal Stanilas.

DONDERDAG 09.00 stille mis in de bijsacristie. Voorganger is kapelaan Marshal Stanilas.

MEDEDELINGEN

l Koffiedrinken. Traditiegetrouw wordt elke laatste zondag van de maand na de eucharistieviering, rond 10.30 koffie gedronken in De Kloosterhof. Belangstellenden zijn welkom.

l De Ontmoeting. Elke zaterdag tussen 10.30 en 11.30 is het open huis in het contactpunt nabij dienstencentrum De Kloosterhof. Ook kunnen er misintenties à twaalf euro worden opgegeven of in de brievenbus worden gedeponeerd.

l Aandacht voor zieken. Mensen kunnen hiervoor terecht bij het pastoresteam, telefoonnummer (0411) 67 22 15 en/of De Zonnebloem afdeling Liempde, 06-24 61 44 30.

Sint-Theresia
Lennisheuvel

ZATERDAG 19.00 eucharistieviering met zang van het Sint-Theresiakoor. Intenties voor Ties en Cor Witlox-Vissers (mgd); Bartje Verhagen (verj); Dorus v. Ingen (jgt); Adrie Heesakkers.

MEDEDELINGEN

l Agenda. Zondag 1 december 10.30 eerste zondag van de advent; eucharistieviering met zang van het Sint-Theresiakoor.

l Misintenties. De misintenties opgeven vóór maandagmiddag 11.30 bij pastor Van den Tillaart (0411) 63 34 90 of bij Helma Rombouts (0411) 67 25 94. De envelop met twaalf euro en de naam en datum van de intentie kan achter in de kerk (of in De Uitwijk) in de bus worden gedaan.

l Bereikbaarheid. Pastor Harry van den Tillaart, tel. (0411) 63 34 90 of 06-45 68 25 31; voorzitter contactgroep Chris Snik tel. 06-38 61 62 71. Afspraken over doop, huwelijk, jubileum en uitvaart via de pastor.

l Aandacht voor zieken. Riek Kurstjens (0411) 67 31 51, Helma Rombouts (0411) 67 25 94.

Sint-Willibrordus
Esch

ZATERDAG 19.00 eucharistieviering met zang door het Essche Mannenkoor. Celebrant is pater Hans de Visser. Intenties voor overl. fam. Kreemer-Rutten en Mieneke en Wim; overl. fam. Rutten-Schapendonk en Kees; Jo Olislagers-Vugts; de parochie.

MAANDAG 10.15 eucharistieviering in het Buitenhuis met medewerking van het Jozefkoor. Celebrant is pater Leo van der Klaauw.

MEDEDELINGEN

l Aandacht voor zieken. Een zieke huisgenoot? Aandacht van de Essche geloofsgemeenschap gewenst? Laat het even weten aan Nelly Schevers, telefoonnummer 60 16 22.

l Misintenties. Achter in de kerk liggen enveloppen voor misintenties. Deze kunnen in de groene brievenbus met nummer 8 gedeponeerd worden. Telefonisch doorgeven kan ook via (0411) 60 15 65.


SINT-LAMBERTUS
GEMONDE

ZATERDAG 18.30 eucharistieviering met gemengd koor. Voorganger is pastoor C. van Beurden. Intenties voor Sjef Schellekens; Engelbert en Adriana v.d. Linde- v. Oirschot (jgt); Mien Schellekens-Verhoeven.

DINSDAG 19.00 vespers.

MEDEDELINGEN

l Emmausgebedsgroep. Donderdag 28 november 18.45 bijeenkomst bijeen in het parochiezaaltje.


PROTESTANTSE
GEMEENTE

ZONDAG 10.00 dienst door mw. ds. Corrie Terlouw op de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin de overleden gemeenteleden worden herdacht. Organist is Ko Suurmond. Voor de kinderen is er lange Paks; zij vieren hun eigen dienst in De Schakel. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

MEDEDELINGEN

l Bereikbaarheid. Mw. ds. C.A. Terlouw is bereikbaar via (0411) 67 15 13 of 06-10 69 05 69.