GEMEENTE: 2 MILJOEN EURO BESPAREN

Boxtel moet fors bezuinigen

DOOR MARC CLEUTJENS

De gemeente Boxtel staat aan de vooravond van een gigantische bezuinigingsoperatie. De politiek buigt zich deze maand over een plan om 2 miljoen euro te bezuinigen. Boxtel gaat ook snijden in eigen vlees en wil 750.000 euro besparen op de personeelskosten, zonder dat dit gepaard gaat met een vacaturestop of gedwongen ontslagen.

Het voltallige gemeentebestuur heeft de bezuinigingsplannen vrijdagochtend 2 juli tijdens een persconferentie in het gemeentehuis gepresenteerd. Tijdens die toelichting werd duidelijk dat Boxtel alles in het werk wil stellen om de belangrijkste ambities overeind te houden, ook al dreigt een forse korting van de rijksfinanciën. De gemeente kan profiteren van de reserves die de voorbije jaren zijn opgebouwd en waaruit nu geput kan worden. ,,Het opbouwen van die reserves is een verstandige keuze geweest”, meent burgemeester Frank van Beers.

Volgens Van Beers kiest Boxtel bij de bezuinigingen voor een ’middenscenario’ waarbij uitgegaan wordt van een korting op de rijksbijdrage van zo’n 2 miljoen euro. In een doemscenario zou die korting ruim 2,8 miljoen euro kunnen bedragen, in een wat rooskleuriger scenario gaat het om een bedrag van ongeveer 1,2 miljoen euro. ,,We kiezen op advies van de VNG voor het middenscenario omdat we dan middelen beschikbaar houden voor nieuw beleid”, aldus wethouder Willie van de Langenberg van financiën. ,,Indien de korting hoger uit gaat vallen, zullen we in 2012 meer pijnlijke maatregelen moeten nemen.”

PERSONEELSKOSTEN
De grootste bezuinigingspost is personeel. Door te kiezen voor Het Nieuwe Werken denkt burgemeester Van Beers flink te kunnen besparen op de personeelskosten. Arbeid wordt flexibel ingezet, de klant wordt op maat bediend. Samenwerking met andere gemeenten kan voordeel opleveren, digitalisering en thuiswerk bieden kansen om te besparen. ,,Van een personeelsstop is geen sprake, evenmin vallen er gedwongen ontslagen”, stelt Van Beers.

De belastingen worden de komende jaren niet meer dan trendmatig verhoogd en het gemeentebestuur wil voorkomen dat de zwakkeren in de samenleving de dupe worden van de bezuinigingsoperatie. Ook aan zaken als het Welzijnsfonds wordt dus niet getornd. Wel worden subsidies voor alle organisaties, instellingen en verenigingsleven bevroren en dient 350.000 euro bezuinigd te worden op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

KEUZES MAKEN
Hoewel het gemeentebestuur wil vasthouden aan haar ambities, geeft wethouder Wim van der Zanden aan dat op het gebied van woningbouw niet alle doelstellingen bereikt kunnen worden. ,,Het is niet langer mogelijk om én topkwaliteit te leveren én superduurzaam te bouwen én vooral ook voor starters te bouwen én dan nog voor een prijs onder twee ton”, zegt de wethouder. Het zal aankomen op keuzes maken, hoewel plannen als Princenlant 3 en Pantarhei/Tielen door moeten gaan. ,,We zullen wellicht kiezen voor een soberder aanpak of besparen op de inrichting van het openbaar gebied”, vult burgemeester Van Beers aan.

Ondanks de bezuinigingen denkt Boxtel voldoende te middelen hebben voor de versterking van de bedrijventerreinen Ladonk en Vorst, waarvoor een bedrag van 1,4 miljoen euro beschikbaar is. De versterking van het Centrum staat hoog op de agenda; in de begroting voor 2011 wordt een bedrag van 2,8 miljoen vrijgemaakt voor een oplossing van parkeerproblemen, herinrichting van de Burgakker en stimuleren van fietsgebruik.

Het Citymanagement blijft van belang, hoewel burgemeester Van Beers vindt dat ook ondernemers een steviger bijdrage moeten gaan leveren. ,,Nu plan De Croon is afgerond en ook particuliere investeerders stevig aan de weg timmeren, kan het centrum een sprong voorwaarts maken op het moment dat de economie weer aantrekt”, aldus Van Beers. Hij erkent dat er sprake is van leegstand en dat winkeliers moeilijke tijden beleven. Nieuwe initiatieven zijn dus zeer welkom.

VERKEER
Op verkeersgebied laat Boxtel volgens wethouder Van der Zanden zien dat het stappen vooruit wil maken. Ondanks de bezuinigingen reserveert Boxtel 1,5 miljoen euro. ,,Een signaal aan andere partijen als ProRail en Rijkswaterstaat dat wij onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Boxtel heeft hun hulp keihard nodig om de grote projecten op de rails te krijgen. Door zelf geld apart te zetten, laten we ziens dat het menens is”, stelt Van der Zanden.

De commissie Bestuurlijke Zaken vergadert maandag 12 juli over de voorgenomen bezuinigingen en mag zelf voorstellen en ideeën aandragen. ,,Die nemen we graag mee, hoewel een belangrijke voorwaarde is dat we in het najaar een sluitende begroting kunnen presenteren”, benadrukt wethouder Van de Langenberg.

Brabants Centrum besteedt in haar editie van donderdag 8 juli uitgebreid aandacht aan de bezuinigingsvoorstellen van de gemeente Boxtel.
1 juli 2010

Print deze pagina

Terug