NIEUWE OPPOSITIEPARTIJEN HALEN FLINK UIT NAAR COALITIEAKKOORD

’Van spierballentaal Balans blijft niets over’

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De gemeenteraad poseert in zijn nieuwe samenstelling. Van links naar rechts: Tossy de Man, Hans Maassen, Marria van den Hoven, Karel Voets, Ineke van Giersbergen, Jan de Koning, Anja van den Einden, Guus Eltink, Petra Spanjers, Peter Manniën, Willy van Zuijlen, Jan Vervoorn, Rien Schalkx, burgemeester Frank van Beers, Paul van Hellemondt, Erica Vos, Eric van den Broek, Dave van de Ven, Ad van de Wetering, Bart Louwers, Wim van Erp, Jos Hegeman, Mariëlle van Alphen, Betsie van der Sloot en raadsgriffier Veerle van den Broek. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Kiezersbedrog. Gebakken lucht. Het waren niet mis te verstane termen waarmee oppositieleider Wim van Erp (CDA) dinsdag 13 april een oordeel velde over het beleidsprogramma van de nieuwe coalitie in Boxtel. Nadat hij overdag zijn bureau in het gemeentehuis had ontruimd, trok de afgetreden wethouder’s avonds tijdens de raadsvergadering fel van leer. De SP, die na de verkiezingen ook in de oppositie is beland, voorspelt dat de vier grootste fracties een ’vechtcollege’ zullen vormen.

Het ontbreken van een financiële onderbouwing is volgens Van Erp de belangrijkste reden waarom zo verrassend snel een coalitieprogramma in elkaar kon worden getimmerd door Balans, Combinatie95, PvdA/GroenLinks en Democratische Partij Boxtel-Liempde (DPBL). ,,En daarmee is het beleidsplan ’Samen verder: de burger centraal’ niets meer dan gebakken lucht. Zeker omdat geen oplossingen worden aangedragen om de gevolgen van de economisch crisis het hoofd te bieden. De burger zal in zwaar weer belanden met deze coalitie”, verwacht de fractievoorzitter van het CDA, die de afgelopen acht jaar als wethouder verantwoordelijk was voor de gemeentefinanciën.

Het is Balans als grootste raadsfractie niet gelukt de spierballentaal in haar verkiezingsfolders door te vertalen naar het beleidsprogramma voor de komende vier jaren. Dat vindt althans Van Erp en hij nam daarbij de term kiezersbedrog in de mond. ,,U sprak over daadkracht en transparantie, maar met de wollige en vage bewoordingen in dit beleidsplan is daarvan geen sprake”, wierp hij formateur Wim van der Zanden (Balans) voor de voeten. Ook verweet hij Balans ’gedraai’: ,,Andere fracties moesten zich schamen met zo’n partij samen te werken…”

’UITSTEL KEUZES’
Eric van den Broek (SP) gaf aan dat het lijkt alsof Combinatie95 en PvdA/GroenLinks gefeliciteerd moeten worden: ,,Het beleid dat beide partijen de afgelopen vier jaar met de SP en CDA vorm hebben gegeven wordt voortgezet door de nieuwe coalitie. Maar schijn bedriegt. De financiële paragraaf ontbreekt en keuzes worden uitgesteld.”

Dat gekozen is voor vier fulltime wethouders is in de ogen van Van den Broek onbegrijpelijk. Het zou niet te rijmen zijn de bezuinigingen als gevolg van lagere bijdragen van de rijksoverheid. Volgens coalitieleider Van der Zanden is het wethouderskwartet echter goed te verdedigen. Met name op het gebied van verkeersvraagstukken zal veel en intensief onderhandeld moeten worden met hogere overheden en dat vergt veel inzet. Bovendien heeft de nieuwe coalitie aangekondigd de burgers meer te betrekken bij planvorming en ook daarvoor is de inzet van vier wethouders in de ogen van Van der Zanden onontbeerlijk.

Toch had Van den Broek een suggestie om de loonkosten te drukken. Hij sprak Willie van de Langenberg (DPBL) aan, die de komende vier jaar verantwoordelijk is voor het financieel beleid, aan. ,,U geniet al van uw pensioen. Betekent dit dat u uw toelage als wethouder terugstort in de gemeentekas?” Die vraag leidde niet alleen tot verontwaardiging bij de DPBL-leden op de overvolle publieke tribune, maar ook tot een resoluut ’nee’ van Van de Langenberg.

Kritiek van het ontbreken van een financiële onderbouwing had Van de Langenberg wel verwacht, zo leek: ,,Maar in juli, als duidelijk is hoeveel het gemeentebestuur de komende jaren moet gaan bezuinigen, komen we daarover met voorstellen. Bovendien zullen keuzes gemaakt moeten worden bij de vaststelling van de nieuwe begroting komend najaar.”

NOORDELIJKE RONDWEG
Dat tijdens de coalitievorming externe verkeersadviseurs van bureau Goudappel/Coffeng zijn ingehuurd, stuitte de oppositie tegen de borst. Met name van Balans, dat altijd de mond vol heeft gehad over het beperken van inhuur van personeel door het gemeentebestuur, is dit onbegrijpelijk. Dat vindt SP’er Van den Broek, die zich ook afvroeg of het wel rechtmatig was dat geld is uitgetrokken om deze verkeersadviezen in te winnen.

Volgens Balans-voorman Van der Zanden is het echter een verantwoorde uitgave, nodig om een gedegen beleidsplan samen te stellen. Gelet op het feit dat de coalitiepartijen samen met vijftien zetels een ruime meerderheid in de gemeenteraad vormen, vond burgemeester Frank van Beers het te verdedigen dat de adviseurs zijn ingehuurd. ,,Elk raadslid kan een soortgelijk verzoek doen en als er een meerderheid voor is, wordt dat ook uitgevoerd”, aldus Van Beers.

CDA’er Van Erp kreeg geen antwoord op zijn vraag welke informatie is aangereikt die nog niet in het gemeentehuis voorhanden was. Hij wees er fijntjes op dat Balans schitterde door afwezigheid toen drie jaar geleden hetzelfde adviesbureau aan de hand van verkeerstellingen tot de conclusie kwam dat voor de aanleg van een noordelijke ontsluitingsweg onvoldoende reden is.

HOBBENDONKEN
In zijn maiden speech waarschuwde Jos Hegeman de nieuwe coalitie namens D66 voor ’natte voeten’. ,,Want bij polderen is dat het risico”, sprak hij cynisch over het beleidsakkoord dat is bereikt door partijen die elkaar eerder nog in de haren vlogen. Ook vroeg Hegeman duidelijkheid over de scholencarrousel in Boxtel-Oost en een eventuele nieuwe school in de wijk Munsel/In Goede Aarde. Daarover ontspon zich een uitvoerige discussie waaruit duidelijk werd dat de veel besproken verhuizing van basisschool De Hobbendonken naar brede school De Wilgenbroek zonder meer doorgaat. Maar dat de huidige tien groepen daar allemaal gehuisvest worden is nog de vraag.

Volgens Anton van Aert (PvdA/GroenLinks), die zowel in het oude als nieuwe college de onderwijsportefeuille beheert, moet onderzoek aantonen of er toch een wijkschool kan worden gerealiseerd in Munsel/In Goede Aarde. ,,Op voorwaarde dat er geen leegstand op andere scholen ontstaat”, aldus Van Aert. Ook de ontwikkeling van de Prinses Amaliaschool van een ’zwarte school’ naar een onderwijsinstelling met een meer gelijke verhouding tussen het aantal Nederlandse en buitenlandse leerlingen, mag door zo’n nieuwe wijkschool niet worden belemmerd. De verwachting is altijd geweest dat dit juist wel het geval zal zijn.

AMENDEMENTEN
Met een groot aantal moties en amendementen probeerden diverse oppositiepartijen nog wijzigingen aan te brengen in het beleidsprogramma. Burgemeester Van Beers gaf de raadsleden ruim baan om hierover in discussie te gaan. Maar toen het uiteindelijk tot stemming kwam, kreeg verreweg het merendeel van de voorstellen geen meerderheid. Inhoudelijke aanpassingen bleven dan ook achterwege. Het beleidsplan ’Samen verder: de burger centraal’ waarmee de coalitiepartijen Balans, Combinatie95, PvdA/GroenLinks en DPBL tot en met 2014 aan de slag gaan werd met 16 tegen 7 stemmen aangenomen. Alle oppositiepartijen - met uitzondering van de VVD - stemden tegen.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het nieuwe college van burgemeester en wethouders poseert in de raadzaal. (Foto: Albert Stolwijk).
15 april 2010

Print deze pagina

Terug