OPPOSITIE KOMT MET VERBETERPUNTEN

Boxtel beëdigt vier nieuwe raadsleden

DOOR HENK VAN WEERT

Nadat dinsdag 13 april de gemeenteraad de vier nieuwe wethouders heeft benoemd, komen er vier raadszetels vrij. Die worden op datzelfde moment ingenomen door Mariëlle van Alphen (Balans), Peter Manniën (Combinatie95), Anja van de Einden (PvdA/GroenLinks) en Guus Eltink (Democratische Partij Boxtel-Liempde, DPBL). De oppositiepartijen hebben zich dinsdag gebogen over verbeterpunten voor het beleidsplan van de coalitie.

Hoewel het de partijen wettelijk gezien is toegestaan wethouders te leveren die niet in de gemeenteraad zijn gekozen, heeft geen van de partijen die de nieuw coalitie vormen voor die mogelijkheid gekozen. En daarom dienen door de benoeming van de bestuurders vier nieuwe raadsleden te worden beëdigd. De vier personen die komende dinsdag worden beëdigd namen op de kandidatenlijst van hun partij de plek in na de raadsleden die op 3 maart werden gekozen.

Door de benoeming van Willie van de Langenberg tot wethouder moet ook het Wijkplatform Selissen op zoek naar een nieuwe voorzitter. ,,Ik word wijkwethouder van Selissenwal en die functie is onverenigbaar met die van voorzitter van het wijkplatform. Sowieso is een wethouderspost niet te combineren met een bestuursfunctie in een wijkorgaan. In de volgende vergadering van het Wijkplatform Selissen (eind mei – red.) treed ik af”, zo meldde Van de Langenberg deze week. Hij meldde dat al met diverse mogelijke opvolgers is gesproken, maar dat geen van hen al een beslissing heeft genomen.

VOORZITTER WSD
Andere bestuursfuncties die Van de Langenberg bekleed, zijn volgens hem niet in strijdig met zijn rol als wethouder. Ook niet die van bestuursvoorzitter van WSD Groep, terwijl hij toch sociale werkvoorziening in zijn wethoudersportefeuille krijgt. ,,De gemeenteraad wordt gevraagd mij af te vaardigen in het algemeen bestuur van WSD, dat twee leden van elke aangesloten gemeente telt. Dat algemeen bestuur kiest een voorzitter en ik ben bereid die functie opnieuw op me te nemen”, meldt Van de Langenberg, die door zijn toetreding tot het college van B. en W. ook zijn positie als raadsnestor prijsgeeft.

Ook het voorzitterschap van atletiekvereniging Marvel en van oudervereniging Ons Kind zal de nieuwe wethouder continueren. ,,Tenzij deze clubs natuurlijk aangeven dat ze dat niet zien zitten.”

OPPOSITIEOVERLEG
Dinsdagavond zijn de oppositiepartijen CDA, SP, D66, Boxtels Belang en VVD bijeen geweest om hun verbeterpunten te bespreken voor het beleidsplan ’Samen verder: de burger centraal’ dat de coalitie in elkaar heeft getimmerd. Waar mogelijk worden die op elkaar afgestemd en gezamenlijk in een voorstel ingediend, meldt SP’er Eric van den Broek. ,,Voorts hebben we over enkele praktische zaken gesproken. Zo is aftredend CDA-wethouder Wim van Erp kandidaat om voorzitter te worden van de commissie Bestuurlijke Zaken en is zijn partijgenoot Betsie van der Sloot in beeld als zijn plaatsvervanger”, aldus de SP’er.

Volgens Van den Broek is het een goed gebruik in Boxtel dat in het presidium de zetels evenredig worden verdeeld tussen coalitie en oppositie. ,,Ad van de Wetering (Boxtels Belang – red.) is met zestien jaren raadslidmaatschap nu het langst zittende politicus en mag daarmee aanspraak maken op de titel raadsnestor. In die hoedanigheid wordt hij ook voorgedragen zitting te nemen in het presidium om samen met de burgemeester en de voorzitters van de raadscommissie de agenda van de gemeenteraadsvergaderingen vast te stellen. Zelf ben ik kandidaat als plaatsvervanger voor Van de Wetering omdat ik op een na het langst actief ben in de gemeenteraad.”

De openbare vergadering waarin de wethouders worden benoemd en vier nieuwe raadsleden worden beëdigd begint dinsdag 13 april om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Dr. Van Helvoortstraat. In deze bijeenkomst wordt ook het beleidsplan voor de komende vier jaren vastgesteld en de verdeling van diverse functies, taken en afvaardigingen geregeld.

ADVIESBUREAU
De SP heeft gisteren ook een brief gestuurd over het inhuren van externe adviseurs tijdens het besloten coalitieoverleg. Van den Broek: ,,Bij monde van gemeentesecretaris Jan Fraanje hebben wij te horen gekregen dat Goudappel-Coffeng ’een verhelderende toelichting heeft gegeven op de grondslagen van het verkeersmodel’ en een aantal varianten heeft doorgerekend.”

Van den Broek geeft aan het ongehoord te vinden dat politieke partijen, die de mond in de verkiezingscampagne vol hadden van het verminderen van de inzet van externe adviesbureaus, van de eerste de beste mogelijkheid gebruik maken om dure kennis van buitenaf in te schakelen. De gang van zaken roept bij de SP-fractievoorzitter nog een aantal andere vragen op. Van den Broek: ,,Met welk mandaat en wiens toestemming is Goudappel-Coffeng uitgenodigd? En uit welke budgetten moet dat betaald gaan worden? Onze fractie wil graag voor de bespreking van het beleidsprogramma aankomende dinsdag de onderste steen boven hebben.”
8 april 2010

Print deze pagina

Terug