BOXTEL KOPPELT SPARRENRIJK AAN KAMPINA

’Aanleg verbindingszones is
een taak van gemeente’

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Frank van Beers (links) en wethouder Ger van den Oetelaar planten onder grote belangstelling een sterappelboom op Nergena. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

De gemeente Boxtel is al enige tijd bezig om een ecologische verbindingszone tussen Sparrenrijk en Kampina aan te leggen. De eerste struiken zijn al geplant tijdens de boomfeestdag 2009 door scholieren van de Molenwijkschool en de Angelaschool in samenwerking met gemeentebestuurders en vrijwilligers van de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel. Dinsdag 23 februari werd de officiële starthandeling van het project verricht door burgemeester Frank van Beers en wethouder Ger van den Oetelaar.

Naast het planten van bomen en struiken op Boomfeestdag, heeft de gemeente verschillende percelen aangekocht. Dat gebeurde veelal in samenwerking met Waterschap De Dommel, dat meewerkt aan het project. Particulieren kunnen via het zogeheten ’stimuleringskader groen-blauwe diensten’ met overheidssteun percelen herinrichten en beplanten.

Naast het aanplanten van landbouwpercelen omvat de aanleg van de ecologische verbindingszone onder meer de bouw van tunneltjes onder wegen waardoor dieren in het gebied een grotere bewegingsvrijheid krijgen. ,,Juist die kunstmatige ingrepen, zoals de aanleg van tunnels, vergen een fikse investering; veel meer dan de aanplant van bomen, hagen en houtwallen”, liet projectleider Hein Hoppenbrouwers dinsdag weten.

,,Daarnaast willen we ook poelen aanleggen en kruidige graslanden en zogeheten flauwe oevers creëren. Maar niet alle benodigde grond is in het bezit van de gemeente. Het project komt mede tot stand in overleg met de betrokken agrariërs en andere grondeigenaren, waarbij we willen zorgen dat alle partijen van dit project kunnen profiteren.”

BOOM PLANTEN
Burgemeester Van Beers en wethouder Van den Oetelaar gaven dinsdag het startsein voor de koppeling van de twee natuurgebieden op een perceel aan Nergena, terwijl even verderop aan de Esschebaan voor de gelegenheid een mobiel grand café was opgetrokken. Dat deden de twee bestuurders door een sterappelboom te planten. Van Beers benadrukte tijdens de bijeenkomst dat niet alleen de gemeente Boxtel belang hecht aan het realiseren van verbindingszones. ,,Ook hogere overheden zien de waarde van de aanleg, wat onder meer blijkt uit de subsidie van bijna 1,4 miljoen euro die we ontvangen hebben van de provincie voor dit project.”

Van den Oetelaar beaamde dat het bedrag van ruim anderhalf miljoen euro voor de aanleg van de ecologische verbindingszone tussen Sparrenrijk en de Kampina een flinke investering is. Van den Oetelaar: ,,Maar het is ook een gemeentelijke taak om ecologische verbindingszones te realiseren. Bovendien neemt de provincie met de subsidie het leeuwendeel van het benodigde bedrag voor haar rekening, terwijl de gemeenteraad eerder al 130.000 euro beschikbaar stelde. Het gaat inderdaad om veel geld, maar als je bijvoorbeeld een weg wilt bouwen praat je over nog veel meer geld.”

Hij vervolgt: ,,Bovendien gaat het om een project waarvoor sinds het begin van de jaren negentig plannen bestaan. In die tijd zat ik al in een overleggroep om te komen tot een ecologische verbindingszone, terwijl ik nu in mijn laatste dagen als wethouder (Van den Oetelaar neemt na de gemeenteraadsverkiezingen afscheid van de Boxtelse politiek – red.) ook bij de afronding van het project betrokken mag zijn.”

BOUWSTEEN
In 1994 werd voor het eerst gesproken over het koppelen van Sparrenrijk met Venrode, Zegenrode en Zegenwerp in het oosten en Kampina in het westen. De belangrijke verbinding Kampina-Sparrenrijk via de Kleine Aa ontbrak en wordt nu aangelegd. Diersoorten als de das, grauwe klauwier en vele vlindersoorten gaan hiervan profiteren, wat door de betrokkenen wordt gezien als de aanleg van een nieuwe bouwsteen om nationaal landschap Het Groene Woud natuurrijker te maken.

De ecologische verbindingszone Sparrenrijk-Kampina is ruimer dan reguliere verbindingszones. Verbindingszones naast waterlopen of beken, de zogeheten natte verbindingszones, worden veelal vanuit het initiatief van de waterschappen aangelegd, terwijl droge zones in Noord-Brabant moeilijk van de grond komen. Zowel de natte als droge verbindingszones worden voor bijna honderd procent gesubsidieerd. ,,Eerst gold die subsidieregel alleen voor de natte zones, maar nu subsidieert de provincie ook de droge zones. Daar hebben we gebruik van gemaakt”, liet Van den Oetelaar weten.

PRIORITEIT
De wethouder benadrukte dat er tot dusverre weinig gemeenten zijn die droge verbindingszones weten te realiseren. Hij noemde het project tussen Sparrenrijk en Kampina eerder al een voorbeeld voor veel andere gemeenten waar soortgelijke plannen nog in de kinderschoenen staan.

,,Voor veel gemeenten blijkt het moeilijk te zijn om droge zones aan te leggen omdat het buitengebied daar vaak geen prioriteit geniet en ze meer gericht zijn op het stedelijke aspect. In Boxtel heeft het buitengebied juist wél prioriteit. De Boxtelse burgers geven ook een hoge waardering voor het buitengebied en voelen zich erbij betrokken. Het feit dat we vandaag hier aanwezig zijn en de officiële starthandeling gaan verrichten toont aan dat er een groot draagvlak is voor dit project”, aldus Van den Oetelaar. Hij vervolgt: ,,Het grote werk voor de aanleg van de ecologische verbindingszone moet nog gebeuren. Daarmee gaan we nu aan de slag, op zowel eigen als andermans grond. In goed overleg en door samen te werken gaan we deze belangrijke verbinding tussen Sparrenrijk en het natuurgebied Kampina realiseren.”

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De wethouders Anton van Aert (links) en Wim van Erp (tweede van rechts) hielpen burgemeester Frank van Beers (niet op deze foto) en hun collega Ger van den Oetelaar (rechts) een handje met het planten van bomen op Nergena. (Foto: Albert Stolwijk).
25 februari 2010

Print deze pagina

Terug