DOOR BALANS

Politieke vernieuwing, een kans!

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Op de plek waar de komende jaren basisschool De Hobbendonken wordt gesloopt (rechtsboven) zou parkeerruimte gecreëerd kunnen worden om het centrum van Boxtel te ontlasten. (Archieffoto Albert Stolwijk).

Balans is ruim vier jaar geleden opgericht en is dus nog een nieuwkomer in de politiek. In dit artikel willen we de voor- en nadelen van politieke vernieuwing vermelden en een blik werpen op een mogelijke toekomstige nieuwe ontwikkeling, namelijk wijkgebonden gezondheidszorg en een balletje opwerpen voor de invulling van de spoorzone.

Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2006 was in Boxtel gezien de stembusuitslag duidelijk behoefte aan vernieuwing. Die bleek niet alleen in Boxtel aanwezig, want in diverse andere gemeenten behaalden nieuwe partijen een prima verkiezingsuitslag. Een duidelijk signaal richting bestaande partijen.

Kennelijk is er behoefte aan partijen met een heldere goed onderbouwde visie op de toekomst van hun stad of dorp, die open, eerlijk en recht door zee hun mening geven, geen zaken onder de mat vegen en de burgers er echt bij betrekken middels inspraak. Daarin zit volgens Balans ook de kracht van lokale partijen; zij staan kort bij de burgers en zijn makkelijk benaderbaar.

Veel van deze nieuwkomers in de politiek komen in de eerste bestuursperiode helaas in de oppositie terecht; de stem van het volk wordt daarmee ontkracht. Deze nieuwe partijen zijn dan vaak wel in staat om, eerlijk en met argumenten, het beleid van de coalitie positief kritisch te beoordelen.

BEDREIGING
Echter als nieuwkomer heb je vaak wel te maken met het gegeven dat de gevestigde partijen de nieuweling als een bedreiging ervaren en helaas bij politieke discussies bijna standaard, zonder kennis te nemen van de verfrissende argumenten van de nieuwe raadsfractie, het met de nieuwkomer oneens zijn. Dit wordt nog eens versterkt door de politieke scheiding tussen coalitie en oppositie. Hierdoor wordt de kennis en visie van de nieuwkomer niet maximaal benut om te komen tot een beter woon- en leefklimaat in de diverse dorpen/steden voor haar inwoners.

Beter zou het volgens ons zijn indien de reeds bestaande politieke partijen de argumenten van de vernieuwers als een kans zien om de vaak langdradige sleur van politieke besluitvorming van ’hoofdpijndossiers’ te doorbreken en de frisse blik van de vernieuwers te benutten, zodat hun ideeën werken als een paracetamolletje bij hoofdpijn. Daardoor kunnen slepende dossiers losgetrokken worden en kan er voortvarend naar een oplossing toe gewerkt worden. Dit is ook in het belang van de gevestigde partijen.

LUISTEREN
Diverse burgers hebben namelijk binding en sympathie met de visie van de nieuwkomers. Doordat ’hun’ partij vervolgens stelselmatig genegeerd wordt, neemt de desinteresse toe en komt de politiek steeds verder van de burgers af te staan. De veelgehoorde kreet is dan: ’in het gemeentehuis doen ze toch hun eigen zin, onze stem telt toch niet mee’. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Of de gevestigde partijen dit signaal stelselmatig bewust negeren, in de hoop dat de nieuwkomer een kort leven beschoren is, weten wij niet. De doorzettingskracht en het enthousiasme van de nieuwe partijen wordt aan een zware beproeving onderworpen. De sterke nieuwkomers laten zich hierdoor niet uit het veld slaan en gaan gewoon verder met het uitdragen van hun visie, in afwachting van een nog betere verkiezingsuitslag in 2010.

Een positieve uitzondering op bovenstaande, vormt de totstandkoming van de strategische visie in Boxtel. Dit belangrijke stuk voor de toekomst is in goed overleg tussen alle partijen, jawel oppositie en coalitie samen, unaniem vastgesteld. Hierbij is nadrukkelijk wél naar de mening van onze betrokken burgers geluisterd. Hierdoor was er ook betrokkenheid en enthousiasme bij de deelnemers aan de huiskamergesprekken en rondetafelgesprekken. De slotbijeenkomst in Podium Boxtel is mede door het serieus nemen van de wensen van onze inwoners een succes geworden. Dit moet een vervolg krijgen!

NIEUWE IDEEËN
Door de vergrijzing van de maatschappij is er landelijk een toekomst voor meerdere vormen van eerstelijnsgezondheidszorg per wijk of kern. Diverse zorgverleners organiseren zich daarbij kort bij elkaar en bij voorkeur in hetzelfde gebouw: korte lijntjes, snel overleg en lage huisvestingskosten. Op korte (loop)afstand is er dan zorg beschikbaar: een veilig gevoel! Gemeenten kunnen dit soort ontwikkelingen bevorderen door voor zulke projecten, desgevraagd, huisvestiging te organiseren of te faciliteren.

De locatie van basisschool De Hobbendonken in Boxtel-Oost en de spoorzone - inclusief de bestaande parkeerterreinen bij het NS-station - kunnen mogelijk in de toekomst een bijdrage leveren aan het oplossen van de parkeerdruk in het centrum van Boxtel. Bedrijven en instellingen uit het centrum laten hun medewerkers op loopafstand van het centrum, op maaiveldniveau parkeren, waardoor er minder verkeersbewegingen in het centrum zijn. Een vernieuwend idee: een bedreiging of een kans?!

POLITIEK ANDERS DAN ANDERS
Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van nieuwsblad Brabants Centrum schrijven de politieke partijen die deelnemen aan de Boxtelse gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 een eigen serie artikelen. Zij zijn gevraagd zich te onthouden van politieke stokpaardjes en worden uitgedaagd zich op een andere manier te profileren dan doorgaans het geval is.

Natuurlijk proberen de partijen zich de komende maanden op allerlei manieren in de schijnwerpers te plaatsen om de gunst van de kiezer te winnen. De artikelenreeks in Brabants Centrum biedt hen daartoe een extra mogelijkheid.

Vandaag aflevering 7, waarin Balans, momenteel de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad het onderwerp vernieuwing belicht. Volgende week gaat de Progressieve Democratische Partij (PDP) in de achtste aflevering in op de kloof tussen burger en politiek.
21 januari 2010

Print deze pagina

Terug