GROOT HUISVEN ONTDAAN VAN SLIBLAAG

Schoonmaak Huisvennen bijna klaar

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Op de geplagde oevers van de Huisvennen kunnen zich weer bijzondere soorten ontwikkelen, zoals kleine zonnedauw. (Foto: Natuurmonumenten).

De komende weken voert Natuurmonumenten de laatste werkzaamheden uit aan het herstelproject rond de Huisvennen in natuurgebied Kampina. Met een zogeheten zeefbandmethode wordt het Groot Huisven verlost van een dikke laag slib en worden enkele delen van de oevers geplagd.

Samen met de werkzaamheden uit de eerste projectfase wordt de basis gelegd voor het behoud van het Huisvennencomplex en is er volgens Natuurmonumenten weer een toekomst voor de bijzondere soortenrijkdom van de Kampina. Het Boxtelse natuurgebied is aangewezen als Natura 2000-gebied en maakt hierdoor onderdeel uit van het grote Europese netwerk van beschermde natuurgebieden.

,,Het zijn vooral de zwak gebufferde vennen en de vochtige heide rond de Huisvennen waaraan Kampina deze bijzondere status verdient”, zegt woordvoerster Irma de Potter van Natuurmonumenten. ,,Hier groeit nog oeverkruid, moerashertshooi en kleine veenbes en vind je de kleine watersalamander, geoorde fuut en tal van libellen. Hun leefgebied dreigt te verdwijnen als nu niet wordt ingegrepen.” Met het project rond de Huisvennen herstelt Natuurmonumenten de belangrijkste voorwaarden voor het behoud van dit landschap: openheid en een voedselarm milieu.

OPEN LANDSCHAP
Door meststoffen uit de lucht verrijkt ons milieu enorm waardoor de vennen op Kampina versnelt dichtslibben en de bosvorming op de oevers en omliggende natte heide veel sneller gaat. Ook de dichte pollen pijpenstrootje verdringen op steeds meer plekken de heide. Een jaar geleden, in de eerste fase van het project, is al voor meer openheid gezorgd door langs enkele vennen stroken bos te kappen en delen van de oevers te plaggen.

De openheid die zo is ontstaan zorgt voor minder bladinval in de vennen en meer windwerking op het water. Dit moet in de toekomst het dichtslibben van de vennen, en hiermee de verrijking van het water, stagneren. Op de geplagde oevers kunnen zich weer bijzondere soorten ontwikkelen, zoals dopheide, lavendelheide en kleine zonnedauw. In het westelijke deel van het Groot Huisven heeft het slib zich in de afgelopen decennia flink opgehoopt.

Met de zeefbandmethode zal de sliblaag worden afgezogen en via buizen naar een depot net buiten het natuurgebied worden getransporteerd. Hier wordt het slib uit het water gefilterd waarna het schone water weer in het ven wordt geloosd. ,,Voordeel van deze schoonmaaktechniek is dat het de minste verstoring voor de natuur oplevert”, stelt De Potter. Volgens de woordvoerster moeten alle werkzaamheden uiterlijk 1 november zijn afgerond, zodat de natuur in alle rust de winter in kan.

Bezoekers zijn welkom om de Huisvennen te bezoeken en kennis te maken met de schoonmaak van het kwetsbare natuurgebied. De makkelijkste manier is het volgen van de witte wandelroute vanaf de parkeerplaats aan de Roond en het Verzetslaantje.
8 oktober 2009

Print deze pagina

Terug