’DE DOMMEL’ ORGANISEERT WATERDAG

Waterschap wil laten zien waar belastinggeld blijft

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Vanaf december vorig jaar is gewerkt aan de bouw van een nieuwe stuw met kanogoot en vistrap ter hoogte van de Mgr. Wilmerstraat. Deze week werd de laatste hand gelegd aan de afwerking. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Jaarlijks presenteert Waterschap De Dommel zich met een zogeheten Waterdag aan het grote publiek. Steeds in een ander deel van het stroomgebied. Op zondag 20 september is Boxtel aan de beurt. Daar wordt de vistrap en kanogoot bij de nieuwe stuw ter hoogte van de Mgr. Wilmerstraat in gebruik genomen. Bezoekers zijn welkom in het waterschapshuis en het waterlaboratorium aan de Bosscheweg en bij de rioolwaterzuivering op Heult.

Rivier de Dommel gaat het komend jaar in Boxtel flink op de schop. Onder de titel Dommel door Boxtel wordt een herinrichtingsplan uitgewerkt waarbij de rivierbedding wordt uitgebaggerd. Daarnaast worden langs de oever tal van voorzieningen als in- en uitstapplaatsen voor kanoërs en vissteigers (ook voor mindervaliden) aangelegd.

Bovendien wordt de originele rivierbedding die door het centrum van Boxtel voert weer de belangrijkste afvoerroute van het water. Dat was sinds de jaren dertig van de vorige eeuw niet meer het geval. Toen werd in het kader van de werkverschaffing het Omleidingskanaal gegraven met als doel de jaarlijkse wateroverlast in de laaggelegen delen van de Boxtel tegen te gaan.

,,Straks wordt het Omleidingskanaal langs de rijksweg A2 alleen nog maar gebruikt in tijden van hoogwater”, vertelt Peter Glas, die in maart van dit jaar voor een tweede ambtstermijn van zes jaar door de koningin werd benoemd tot watergraaf van De Dommel. Bij de nieuwe stuw, die hij tijdens Zondag Waterdag op 20 september samen met burgemeester Frank van Beers in gebruik neemt door als eerste met een kano door de glijgoot te varen, meldt de watergraaf dat de rivierbedding wordt uitgebaggerd en op diverse plekken de oevers worden aangepakt.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Watergraaf Peter Glas: ,,Ik hoop dat veel mensen de Waterdag bezoeken. Als waterschap willen we graag laten zien waaraan we de belastingcenten van de burger besteden.” (Foto: Albert Stolwijk).

SNELLER STROMEN
,,De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de stroomsnelheid in de Dommel wordt verhoogd tot 14 kuub water per seconde. Samen met een zogeheten zandvang die wordt gebouwd voordat de rivier afbuigt in de richting van de woonwijk Boxtel-Oost moet dit voorkomen dat de rivier opnieuw dichtslibt zoals de voorbije decennia is gebeurd”, aldus Glas.

In september moet het uitbaggeren van de Dommel beginnen. Verontreinigd slib, dat door de jaren heen door de zinkindustrie in de Kempen in de Dommel werd geloosd en ook in Boxtel terecht kwam, wordt afgevoerd. Schoon slib wordt hergebruikt voor oeverherstel en andere projecten, zo meldt de watergraaf.

De afronding van de werkzaamheden voor het project Dommel door Boxtel, dat in december vorig jaar na ruim vier jaar bakkeleien met bezwaarmakers van start ging, loopt volgens watergraaf Glas zeker een jaar vertraging op. De bezwaarmakers die aanvankelijk hun fiat gaven aan het plan, hebben toch nog kanttekeningen geplaatst bij bouwwerken die gerealiseerd moeten worden. Milieuvereniging Het Groene Hart en Cees van Dijk, die nabij de Dommeloever in Boxtel-Oost woont, vinden dat het waterschap zich niet houdt aan de afspraken bij de gedetailleerde uitwerking van de plannen.

BELEVINGSWAARDE
Het project Dommel door Boxtel toont dat het waterschap vandaag de dag haar taken met een andere visie uitvoert dan pakweg tien, vijftien jaar geleden. Watergraaf Glas staat stil bij het betonnen bruggetje dat naar kasteelpark Stapelen voert. De takken van de machtige bomen die hier met hun voeten aan de oever van de Dommel staan, hangen over en mogen zelfs tot in het water groeien.

,,Vroeger zouden we die takken wegsnoeien, nu is er meer ruimte om de natuur zijn gang te laten gaan. Uiteraard niet ten koste van alles, want de veiligheid blijft voorop staan. Maar meer dan voorheen zijn we nu bezig met waterbeléving. We willen de Dommel meer zichtbaar maken, terwijl in het verleden het takenpakket van het waterschap toch vooral technisch en uitvoerend was. Nu houden we veel meer rekening met ecologie, het planten- en dierenleven telt nadrukkelijk mee in het waterbeheer. Dat is ook waarom we schouwpaden hebben opengesteld voor het publiek, zodat fraaie wandelroutes kunnen worden uitgezet zoals de zogeheten ommetjes door de Maai en langs de Blauwhoefseloop”, aldus Glas.

Op de fietsbrug in de Raaphof kijkt de watergraaf in de richting van de Zwaanse Brug. ,,Dit traject wordt voorlopig nog even buiten de werkzaamheden van het project Dommel door Boxtel gehouden, maar gaat er op termijn ook heel fraai uitzien. Met stapelstenen worden nieuwe kades gemaakt en ter hoogte van het parkeerterrein aan de Prins Hendrikstraat wordt een kolossale zittrap gebouwd.”

Onder de Zwaanse Brug worden voorzieningen getroffen waardoor dieren van de ene kant naar de andere kant van de brug kunnen. ,,Op die manier wordt de hele Dommeloever een ecologisch verbindingszone”, vertelt Glas.

PROGRAMMA
De Boxtelse watergraaf hoopt dat veel mensen de gelegenheid nemen om tijdens Zondag Waterdag op 20 september tussen 11.00 en 17.00 uur een kijkje te nemen in het werk van het waterschap. ,,Samen met veertien partners waarmee we samenwerken geven we invulling aan de waterdag. We willen het publiek laten zien wat we doen met de belastingcenten. Ook hoe en met wie we ons werk doen wordt duidelijk gemaakt.”

Tijdens Zondag Waterdag is het waterschapshuis aan de Bosscheweg geopend voor een informatiemarkt en in het ook daar gevestigde Gemeenschappelijk Waterschapslaboratorium worden rondleidingen gegeven. Wie wil, kan zich door leden van vereniging De Pagaai per kano naar de rioolwaterzuivering op Heult laten brengen, waar ook rondleidingen worden gegeven. Op beide locaties zijn kinderactiviteiten en leerlingen van Helicon Opleidingen verzorgen presentaties en doen waterproeven. Het IVN Oisterwijk heeft een wandeling uitgezet die inzicht geeft in de functie van het water in de natuur.

Mensen kunnen deelnemen aan de prijsvraag die Waterschap De Dommel heeft uitgeschreven om het thema ‘Mooi water’ uit te beelden met foto’s, gedichten of collages. De winnaar wordt op 20 september bekendgemaakt. Die dag stapt watergraaf Glas samen met burgemeester Van Beers om 11.00 uur in een kano om als eerste door de nieuwe glijgoot ter hoogte van de Mgr. Wilmerstraat te varen. Het is het officiële moment waarop de stuw en de hier gebouwde vistrap in gebruik worden genomen en de eerste fase van het project Dommel door Boxtel wordt afgesloten.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de rivier de Dommel die door het centrum van Boxtel meandert. (Foto: Albert Stolwijk).
10 september

Print deze pagina

Terug