WÉÉR BEZWAREN TEGEN HERINRICHTING

Opnieuw vertraging Dommelplan Boxtel

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Watergraaf Peter Glas neemt bij de Mgr. Wilmerstraat een kijkje bij de kanoglijgoot (rechts) en de vistrap (links) die bijna voltooid zijn. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

In september wordt gestart met het uitbaggeren van Dommelslib. Maar dat betekent niet dat het herinrichtingsplan Dommel door Boxtel volgend jaar – volgens planning - kan worden afgerond. Doordat er opnieuw bezwaren zijn ingediend, vreest Waterschap De Dommel een vertraging van minimaal een jaar. De kosten, die al bijna waren verdubbeld, lopen nog verder op: van 7,5 naar 9,9 miljoen euro.

In december 2008 vloeide er nog champagne omdat de herinrichting van de Dommel op Boxtels grondgebied na een vertraging van ruim vier jaar van start kon gaan. Bij de brug in de Mgr. Wilmerstraat gaven watergraaf Peter Glas en burgemeester Frank van Beers toen in bijzijn van onder meer de bezwaarmakers en aanwonenden het startsein voor het eerste deel van het reconstructieplan: de bouw van een vistrap en een ruim 36 meter lange glijgoot voor kanoërs.

Nu dit onderdeel van het project op een oor na gevild is en na de bouwvakvakantie de stuw wordt teruggeplaatst, is ook duidelijk dat het vervolg nog even op zich laat wachten. Weliswaar start het waterschap in september met het uitbaggeren van het grootste deel van de Dommel. Maar de bouw van een zogeheten zandvang en van uitdraaiplaatsen om veegvuil uit de Dommel te halen, zijn voorlopig nog niet mogelijk.

NIEUWE TEGENVALLER
Ook de aanleg van een voetgangersbrug en vlonderpad ter hoogte van de vijver Vorsenpoel stuit op verzet. Voorts zijn kanttekeningen geplaatst bij opstapplaatsen voor kano’s en vissteigers voor mindervaliden. Tegen de vereiste aanleg- en bouwvergunningen die de gemeente hiervoor (met ontheffing) wil afgeven hebben dezelfde bezwaarmakers als voorheen protest aangetekend. Cees van Dijk, die in Boxtel-Oost nabij de Dommeloever woont, en milieuorganisatie Het Groene Hart hebben bezwaar gemaakt.

,,Een forse tegenvaller die we niet hadden verwacht”, stelt watergraaf Glas. Hij bereikte eerder na lang onderhandelen overeenstemming met de bezwaarmakers. In onderling overleg werd het oorspronkelijke plan Dommel door Boxtel aangepast, waardoor verdere juridische procedures uiteindelijk konden worden voorkomen. ,,Door de nieuwe bezwaren zijn we zó weer een jaar verder, zeker omdat er niet wordt gewerkt in het broedseizoen.”

Het plan loopt niet alleen vertraging op, het wordt ook opnieuw fors duurder. Bij de presentatie in 2003 gingen de plannenmakers uit van een investering van 4,5 miljoen euro. Door aanpassingen van het ontwerp en door prijsstijgingen was dat bedrag eind vorig jaar al opgelopen tot 7,5 miljoen.

Deze week maakte watergraaf Glas bekend dat de realisatie van ‘Dommel door Boxtel’ bijna 10 miljoen euro gaat bedragen: ,,Er zit natuurlijk veel dubbel werk in dit project door afhandeling en begeleiding van inspraakprocedures. Voorts vloeien de extra kosten voort uit schadeloosstelling en inflatiecorrectie.”

BAGGEREN
Het waterschap laat zich echter niet uit het veld slaan en start na de zomervakantie met het uitbaggeren van de Dommel. Vervuild slib wordt afgevoerd; schone bagger wordt zoveel mogelijk hergebruikt bij de herinrichting die er voor moet zorgen dat de rivier sneller gaat stromen. ,,Want de fotograaf die vorige week in Brabants Centrum zo fraai het zwanengezin op de gevoelige plaat vastlegde, had gelijk. Met name in Boxtel-Oost lijkt de Dommel op sommige plekken niet meer dan een boerensloot. Dat moet veranderen”, vindt watergraaf Glas.

De hele rivierbodem tussen de twee Boxtelse bruggen in de rijksweg A2 wordt gesaneerd. Die werkzaamheden starten in september en duren naar verwachting tot april volgend jaar. Alleen met het baggeren van het deel tussen de Raaphof en de Zwaanse Brug wordt nog even gewacht omdat dit wordt gecombineerd met de aanleg van onder andere een grote zittrap bij het parkeerterrein Zwaanse Brug en oeverterrassen voor enkele aanwonenden. Het waterschap hoopt deze bouwkundige werkzaamheden, die in totaal zo’n negen maanden in beslag nemen, in 2010 te realiseren.

Waar nu het Omleidingskanaal langs de A2 de hoofdwatergang vormt, wordt dat straks de oorspronkelijke bedding die door het centrum van Boxtel voert. Het in de jaren dertig van de vorige eeuw in het kader van de werkverschaffing gegraven kanaal gaat in de toekomst dienst doen als ‘noodventiel’ bij hoogwater.

Zondag 20 september vindt de officiële ingebruikneming plaats van de vistrap en de kanoglijgoot bij de Mgr. Wilmerstraat. Die dag houdt het waterschap ook open dag. Niet alleen in het waterschapshuis aan de Bosscheweg, maar ook bij de waterzuiveringsinstallatie op Heult. Brabants Centrum blikt op dit evenement, dat wordt georganiseerd onder de titel Boxtelse Waterdag, in september uitvoerig vooruit.




30 juli

Print deze pagina

Terug