WATERBERGINGS- EN NATUURGEBIED DE RUITING GEOPEND

'Natuur moet nu voor verdere ontwikkeling zorgen'

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Onder aanvoering van onder anderen watergraaf Peter Glas (geheel links) van waterschap De Dommel en de Essche agrariŽr Giel van de Sande (tweede van links) maken betrokkenen en belangstellenden een wandeling door het gebied De Ruiting.

AgrariŽr Giel van de Sande uit Esch heeft donderdag 7 december samen met watergraaf Peter Glas van Waterschap De Dommel het terrein De Ruiting officieel in gebruik genomen als waterbergings- en natuurgebied. Dat gebeurde met de onthulling van een bankje met daarop de namen van de betrokken organisaties en een bord met informatie over het project. Samen met zijn oud-buurman Jules Kreykamp plantte Van de Sande een boom op zijn land.

Van de Sande is de eerste agrariŽr in het werkgebied van Waterschap De Dommel die bereid is om bij hoogwater zijn landerijen aan de Ruiting onder te laten lopen. Dit is volgens het waterschap een bijzonder feit omdat het niet gebruikelijk is dat een particulier toestemming geeft om zijn eigen terrein gedeeltelijk te laten overstromen. ,,Van de Sande is actief bereid om water te parkeren op eigen grond. Hierdoor zal de kans op wateroverlast in Esch sterk verkleind worden", aldus het waterschap.

Het plan Ruiting, zoals de waterberging en natuurontwikkeling bij agrariŽr Van de Sande wordt genoemd, is een onderdeel van de totale herinrichting van de Essche Stroom. Eerder dit jaar maakte het waterschap bekend dat de beek in zeven deeltrajecten onder handen wordt genomen.

De in de jaren zestig van de vorige eeuw gekanaliseerde Essche Stroom moet weer gaan slingeren. Recreanten moeten kunnen genieten van het waardevolle cultuurhistorisch landschap dat in oude glorie wordt hersteld. Vochtige graslanden moeten weidevogels gaan aantrekken, stuwen worden vervangen door vispassages en in tijden van hoogwater dient het beekdal tussen Esch en Halder als waterberging.

GROENSTE GRAS
Hoewel de weersomstandigheden donderdag bij de officiŽle ingebruikname bepaald niet meewerkten, maakte een fikse wandeling door het gebied De Ruiting deel uit van het programma. Ondanks het koude, gure weer en een fikse storm die over het open terrein raasde, trok een gezelschap - bestaande uit onder meer vertegenwoordigers van de ZLTO, het waterschap, de Bosgroep Zuid-Nederland en vrienden en bekenden van de familie Van de Sande - door het modderachtige en drassige terrein.

Tijdens de rondgang werden drie stops ingelast, waarbij stilgestaan werd bij verschillende aspecten van het project. ,,Het is de derde keer dat ik hier nu sta", liet watergraaf Glas weten bij de onthulling van het informatiepaneel. ,,Toen ik hier na de zomer rondliep was het nog een grote puinhoop, maar nu kan ik zeggen dat het geweldig is wat er is gebeurd. Hier ligt het groenste gras van de Meierij", zei Glas, die aangaf dat het plan Ruiting onderdeel uit maakt van de totale herinrichting van de Essche Stroom.

,,In totaal gaat het over een gebied van zo'n twaalf kilometer, waarbij vijf gemeenten zijn betrokken. Met die gemeenten moeten overeenkomsten gesloten worden en moeten we overeenstemming zien te krijgen. Maar met hulp van mensen als Van de Sande die met veel enthousiasme meewerken aan het project heb ik er alle vertouwen in dat de plannen goed uitgevoerd worden."

De watergraaf onthulde het informatiebord samen met de kleinkinderen van Van de Sande. Met deze symbolische handeling wilde hij het accent leggen op de samenwerking en de toekomst. ,,Het waterschap zoekt naar mogelijkheden om water de ruimte te geven. Alleen door samenwerking kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen dat we ook in de toekomst droge voeten behouden", aldus Glas.

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De ingebruikname van het waterbergings- en natuurgebied De Ruiting werd donderdag 7 december onder meer bijgewoond door vertegenwoordigers van het waterschap, de ZLTO, Bosgroep Zuid-Nederland en familie en vrienden van de Essche agrariŽr Giel van de Sande. Onderdeel van het gebied is een stuk oude meander, die weer open gegraven is en in de toekomst weer wordt aangesloten op de huidige Essche Stroom.

SAMENWERKING
De familie Van de Sande heeft in samenwerking met de Bosgroep Zuid-Nederland en het waterschap in plan Ruiting natuurontwikkeling gecombineerd met waterberging door het aanleggen van halfnatuurlijk grasland, een moeras, een oude meander, een poel en een cultuurhistorische laan.

De bezoekers die donderdag bij de opening van het waterbergings- en natuurgebied aanwezig waren, togen onder meer naar een stuk oude meander die weer open gegraven is en in de toekomst weer wordt aangesloten op de huidige Essche Stroom. Dit maakt volgens het waterschap een grotere variatie aan vissoorten en hogere natuurwaarden mogelijk langs de Essche Stroom.

Het is de bedoeling dat het gebied De Ruiting gemiddeld eenmaal per jaar voor ongeveer vijf hectare onder water komt te staan tijdens piekafvoeren van de Essche Stroom. Een deel van de kade langs de Essche Stroom is verwijderd, waardoor het water volgens het waterschap 'geparkeerd' kan worden op een gedeelte van het terrein van Van de Sande. ,,Voor het waterschap is dit van groot maatschappelijk belang omdat door deze maatregel wateroverlast op andere, meer ongewenste plaatsen voorkomen wordt", aldus Glas.

Van de Sande gaf aan het slot van de bijeenkomst hoog op over de samenwerking met het waterschap en de bosgroep. ,,De namen van De Ruiting, het waterschap en de bosgroep staan gegraveerd in de bank die we vandaag onthuld hebben. Voor de wandelaar of bezoeker van De Ruiting geeft dit rustpunt de kracht van onze samenwerking weer", zei Van de Sande. ,,Nu zal de natuur voor de verdere ontwikkeling moeten gaan zorgen en zullen wij er met het beheer een stukje aan bij kunnen dragen dat het een echt natuur- en waterbergingsgebied wordt."

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Tijdens de officiŽle opening van het waterbergings- en natuurgebied De Ruiting werd onder meer een bank onthuld met daarop de namen van de betrokken partijen. De Essche agrariŽr Giel van de Sande, die zich bereid heeft getoond om zijn landerijen aan de Ruiting bij hoogwater onder te laten lopen, poseert hier met zijn vrouw Riet, zijn kleinkinderen en de hond.
14 december 2006

Print deze pagina

Terug