JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS: ’COMMOTIE ONNODIG’

SP bezorgd over verschraling zorg Liduina

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De politieke groeperingen SP en Boxtels Belang protesteerden woensdag 15 juni 2005 met spandoeken en sandwichborden tegen de plannen die het Jeroen Bosch Ziekenhuiis heeft met de Boxtelse locatie Liduina. (Foto: Archief Brabants Centrum).

De Boxtelse SP wil dat het college van B. en W. opnieuw in gesprek gaat met de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis om de dagverpleging in de locatie Liduina te behouden. Volgens de SP laten recente ontwikkelingen zien dat de reguliere dagverpleging feitelijk is teruggebracht van drie dagen naar één dag in de week. Sinds twee weken is namelijk de orthopedische dagbehandeling geheel uit Boxtel verdwenen en overgebracht naar de Bossche locaties Carolus en Grootziekengasthuis. Dat is tegen de afspraak, volgens de SP.

In een brief aan het college memoreert de SP aan de raadsvergadering van 27 oktober 2005, waarin drie moties over het Boxtelse Liduina Ziekenhuis unaniem werden aangenomen. ,,Naar aanleiding daarvan heeft het college een gesprek gehad met Peter de Kubber van de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en clustermanager Peter van Druten”, schrijft fractievoorzitter Eric van den Broek.

,,In het verslag daarvan staat dat de reguliere dagbehandeling op afspraak werkt en wordt uitgebreid van vijf naar zes dagdelen: om een efficiënte inzet van personeel mogelijk te maken worden deze geconcentreerd op drie dagen. In de dagen dat de faciliteiten voor dagbehandeling niet in gebruik zijn voor reguliere zorg worden deze benut voor niet-reguliere zorg, bijvoorbeeld in de sfeer voor de oogheelkunde.”

Volgens Van den Broek laten recente ontwikkelingen een ander beeld zien. Omdat de orthopedische dagbehandeling geheel uit Boxtel is verdwenen en overgebracht naar de Bossche locaties Carolus en Grootziekengasthuis, is de reguliere dagverpleging volgens hem feitelijk teruggebracht tot nog maar één dag in de week. Ook voor onderzoeken, bloedtransfusies, infusen en dergelijke kunnen Boxtelaren niet meer terecht bij Liduina, maar worden zij doorverwezen naar ’s-Hertogenbosch. Er is in Liduina alleen nog maar plaats voor (plastisch) chirurgische dagbehandeling voor één dag in de week. ,,En de vraag is hoe lang dat blijft”, schrijft Van den Broek in zijn brief. ,,Het ligt in de lijn der verwachting dat ook deze voorziening op termijn zal verdwijnen naar ’s-Hertogenbosch. Voor het overige vinden er in Liduina alleen nog maar staaroperaties plaats.”

Tekenend voor het steeds verder verdwijnen van de reguliere dagverpleging is volgens de fractievoorzitter het gegeven dat van de oorspronkelijke 21 dagbehandelingsbedden er binnenkort nog maar twaalf over zullen zijn. ,,Deze ontwikkelingen zijn in strijd met hetgeen de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis het college en de raad heeft voorgehouden”, meent Van den Broek. Volgens hem wil de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis de dagbehandeling in het Liduina volledig overplaatsen naar ’s-Hertogenbosch.

Hij ondersteunt zijn mening met een citaat uit het informatiebulletin van het Jeroen Bosch Ziekenhuis van januari. Daarin staat dat de daglocatie van Liduina na het schuifplan zal verdwijnen. ,,De activiteiten worden grotendeels verplaatst naar de locaties Carolus en Groot Zieken Gasthuis. Daarnaast zal op de locatie Liduina verpleegkundige ondersteuning geboden moeten worden aan de ’cataract care’, de plastische chirurgie en de chirurgie.”

ONVERTEERBAAR
De SP-fractie is van mening dat de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis haar toezeggingen aan het college en de gemeenteraad van Boxtel met betrekking tot de reguliere dagbehandeling niet is nagekomen. ,,Daarmee dreigt een goedlopende, gewaardeerde, kleinschalige, kwalitatief uitstekende gezondheidsvoorziening voorgoed uit Boxtel te verdwijnen. Met name voor ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en mensen zonder auto, maar ook voor andere groepen is dat onverteerbaar”, meent Van den Broek. ,,In het beleidsprogramma 2006-2010 van het college van B. en W. wordt op bladzijde 9 gesteld dat het van belang is dat het algemene niveau van zorgvoorzieningen in Boxtel gehandhaafd blijft en waar mogelijk versterkt wordt. Daar zijn wij het vanzelfsprekend helemaal mee eens, maar het moet niet bij mooie woorden alleen blijven.”

Daarom verzoekt de SP-fractie het college actie te ondernemen om de reguliere dagverpleging voor Liduina te behouden. Van den Broek: ,,Concreet vragen wij het college in gesprek te gaan met de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en te eisen dat de gedane toezeggingen alsnog nagekomen worden.”

VERRASSEND
Wethouder Anton van Aert reageert verbaasd op het bericht van de SP. ,,Ik vind dit verrassend nieuws, want ik heb juist begrepen dat de poliklinische taken juist uítgebreid zijn met een keel-, neus- en oorarts. Als het echter waar is wat de SP meldt dat de dagbehandeling in Boxtel terug zou worden gebracht van drie dagen naar één dag, dan schrik ik daarvan.” De bereidheid om met de raad van bestuur van het ziekenhuis te praten is er altijd, volgens de wethouder. ,,We spreken elkaar met regelmaat. En als er aanleiding voor is, zoals de SP in de brief meldt, dan zeker.”

Desondanks heeft de gemeente weinig mogelijkheden om het ziekenhuis echt onder druk te zetten. ,,We kunnen niet veel meer doen dan overleggen met elkaar, het onderwerp op de agenda zetten en beroep doen op het ziekenhuis”, verduidelijkt Van Aert. ,,Een ziekenhuis mag zelf bepalen welke specialismen in welk ziekenhuis plaatsvinden.”

VERSCHUIVINGEN
Volgens clustermanager Peter van Druten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is alle commotie onnodig. ,,In januari hebben we met het college van B. en W. van Boxtel overlegd met welke ideeën we speelden. Vanaf 23 oktober zijn die plannen uitgevoerd.”

Hij benadrukt dat de reguliere dagverpleging niet verdwijnt uit Boxtel. ,,Vanwege de nieuwbouw van de locatie Willem-Alexander in ’s-Hertogenbosch zijn er verschuivingen gekomen in de patiëntenstromen. Een fors aantal daarvan komt naar Boxtel. Daarbij gaat het om reguliere zorg, zoals oogheelkunde. Het aantal dagdelen dat we daaraan besteden is gestegen van drie naar negen. Dat is veel meer dan voor 23 oktober. Daarnaast is het aantal operaties gestegen, van vijfenhalve dag naar zes dagen. Dat hebben we al vaker uitgelegd, maar kennelijk krijgen we dit niet duidelijk bij de Boxtelse SP. We zijn voornemens in Boxtel te blijven doen wat we nu doen.”

Het Liduina-ziekenhuis in Boxtel is volgens Van Druten juist belangrijk. ,,We blijven daarom hier röntgenfoto’s maken, bloedprikken en breiden het aantal specialismen uit.”
16 november 2006

Print deze pagina

Terug