VAN BEEKSTRAAT EN BAANDERHERENWEG OP DE SCHOP

Boxtel wil snelle herinrichting winkelhart Selissenwal

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Vanuit de Van Beekstraat kunnen wijkbewoners in de toekomst een park binnenlopen. Links op de foto is een deel van het complex Banier te zien

Het gemeentebestuur van Boxtel heeft deze week het sein op groen gezet voor een snelle herinrichting van het winkelhart van de wijk Selissenwal. Niet alleen de gehele Van Beekstraat gaat grondig op de schop, ook de Baanderherenweg wordt versneld aangepakt. Bovendien wordt binnen enkele weken gestart met de asfaltering van de Achterberghstraat; deze klus moet in november klaar zijn.

Wijkwethouder Ger Wouters (SP) bestempelt de huidige verkeerssituatie in de Van Beekstraat en de Baanderherenweg als onhoudbaar. Eerdere plannen om de aanpak van de straten pas op te pakken als de revitalisering van het centrumgebied De Heerewaerde klaar is, zijn resoluut van tafel geveegd. ,,De situatie is zo nijpend dat we niet langer kunnen wachten", vindt Wouters.

Hij heeft het Platform Selissen op de hoogte gebracht van de versnelde aanpak. De wethouder laat er geen twijfel over bestaan dat hij erg ongelukkig is met de huidige verkeerssituatie. Vooral de Baanderherenweg is een doorn in het oog; hij spreekt van een 'afgrijselijke situatie' die heel snel moet veranderen. ,,Hier moet iets gebeuren, we kunnen niet wachten totdat de portiekflats zijn gesloopt." Woonstichting Sint-Joseph zal zich bij toekomstige bouwplannen dus moeten richten op het nieuwe wegprofiel waarvoor de gemeente kiest.

Wouters erkent dat de bouwactiviteiten in het gebied De Heerewaerde nog volop aan de gang zijn. Deelplan Ridder is nog in aanbouw, terwijl aan de Baanderherenweg en Baandervrouwenlaan nog sloopwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Daarna start de bouw van nieuwe woningen. Ook deelplan Baanrots moet nog gerealiseerd worden. En in het hart van het centrum is een plek gereserveerd voor het wijkvoorzieningencentrum waarin De Walnoot en de toekomstige Prinses Amaliaschool een plekje krijgen. ,,Door de nieuwe wegen pas later te voorzien van een toplaag, voorkom je dat het wegdek wordt beschadigd door bouwverkeer", aldus Wouters.

BLAUWE ZONE
Dit najaar moeten de werkzaamheden in de Van Beekstraat van start gaan. Fasegewijs zal de gehele straat worden aangepakt, ook de riolering wordt vernieuwd. Ter hoogte van de winkels komen aan weerszijden parkeerplaatsen die haaks op de weg liggen. Zo ontstaan aan de noordkant van de Van Beekstraat 40 parkeerplaatsen. Dit gaat niet ten koste van de breedte van het trottoir omdat de weg wordt verplaatst. Aan de zuidzijde van de straat is plaats voor circa 25 parkeerplekken. ,,Ook langs de Baanderherenweg komt parkeergelegenheid", aldus de wethouder.

Bewoners van de diverse woonblokken kunnen de auto onder de gebouwen stallen, zodat nauwelijks openbare parkeerplekken worden bezet. Om te voorkomen dat in het winkelgedeelte van de Van Beekstraat langparkeerders komen te staan, wordt hier de blauwe zone gehandhaafd. ,,We denken dat een parkeerplek gemiddeld minstens zes tot zeven keer per dag beschikbaar kan komen", stelt Wouters. Momenteel wordt nog onderzocht of nabij supermarkt Plus Van der Horst een fietsparkeerplaats moet komen.

Over de inrichting van de nieuwe winkelpanden is de wethouder klip en klaar. ,,We willen de winkeliers die nu in Selissenwal actief zijn de kans bieden om over te steken. Een grote winkel als de Lidl is onbespreekbaar. Daarmee doe je geen recht aan een wijkwinkelcentrum en bovendien organiseer je daarmee een grote parkeerdruk. En dat willen we echt niet."

PARK
Tussen de woonblokken Banier en Ridder komt een park dat toegang biedt tot het hart van De Heerewaerde. ,,Het wordt een groen plein dat een zeer waardevolle ontmoetingsplek voor de wijk moet worden", legt de wethouder uit. Via de Van Lamsweerdestraat wordt een welhaast natuurlijke route gemaakt die wijkbewoners moet uitnodigen om naar het park te gaan. ,,Diezelfde routes komen op andere plaatsen in de wijk om fietsers en voetgangers een natuurlijke inloop te geven." Opvallend is dat auto's langs het park mogen rijden om stapvoets naar het wijkvoorzieningencentrum te rijden.

De aanpak van de Van Beekstraat wordt gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid van woningen en winkels te garanderen. Wanneer de Baanderherenweg aan de beurt komt, staat nog niet vast, maar ook hier wil wethouder Wouters er geen gras over laten groeien. Hij verafschuwt de huidige situatie waarin een rood fietspad tijdelijk dienst doet als route voor auto's en veel weggebruikers klagen over de onduidelijke verkeerssituatie.

In week 41 start de asfaltering van de Achterberghstraat. Bewoners van Rentmeester klagen al maanden steen en been over de geluidhinder die wordt veroorzaakt door auto's die over de klinkers rijden. De klus, die eerder nog werd tegengehouden door het college van B. en W., moet in november klaar zijn.

Het kenmerk van de openbare ruimte in het winkelhart van de wijk Selissenwal vormt groen. ,,Groen verzacht de versteende ruimte en maakt het openbaar gebied beter beleefbaar", vindt wethouder Wouters. Hij geeft aan dat de bomen in de Van Beekstraat om die reden behouden blijven.

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De verkeerssituatie op de Baanderherenweg is in de ogen van wethouder Ger Wouters 'afgrijselijk'.
28 september 2006

Print deze pagina

Terug