BOUWVERGUNNING VOOR COPAL-LOCATIES IN ZOMER

Bouwstroom in Haaren komt op gang

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In Esch is onder meer de uitbreidingslocatie Reigerskant in beeld voor woningbouw. Het college van B. en W. in Haaren hoopt deze locatie in de toekomst te kunnen gaan ontwikkelen. Deze foto van het gebied is genomen vanaf de Heikant.

Wethouder Piet den Ouden verwacht dat de bouwstroom van woningen in de gemeente Haaren dit jaar eindelijk van de grond gaat komen. De eerste bouwplannen waarvoor de schop in de grond gaat zijn de locaties van de voormalige Boerenbond en Oude Melkfabriek in Haaren van de ondernemer Copal. ,,Ik verwacht dat de bouwvergunning nog voor de bouwvakvakantie verleend kan worden en dat de in totaal 38 appartementen in 2007 gerealiseerd zijn", zei de wethouder vorige week bij de presentatie van het concept van de jaarrekening en de programmaverantwoording 2005.

Den Ouden gaf donderdag 23 februari aan dat het college het liefst gezien had dat al in de huidige raadsperiode flink gebouwd had kunnen worden. Het was een van de speerpunten bij het aantreden van het gemeentebestuur in 2002. ,,Het is daarom teleurstellend dat dit niet gelukt is. In totaal is er in de afgelopen vier jaar een vijftigtal woningen gebouwd, waaronder ook zes projectwoningen in de Essche wijk Venakkers. Dat is niet de bouwstroom waarop we gehoopt hadden, maar er zitten in totaal wel vijfhonderd woningen in de pijplijn. Daarmee kunnen we de komende jaren vooruit."

Volgens Den Ouden wordt momenteel aan verschillende plannen voor woningbouwlocaties gewerkt, waarvan de locaties van Copal en WOB/Cello in Helvoirt het verst gevorderd zijn. Andere plannen zijn Wijngaert III in Haaren, de ontwikkelingsvisies voor de centra van Haaren en Helvoirt en de bouwplannen voor de uitbreidingslocatie Venakkers IV in Esch en de locatie Slijkhoef in Biezenmortel. In Esch wordt in eerste instantie een plan ontwikkeld om twaalf tot zestien zorgwoningen voor senioren achter de Sint-Willibrorduskerk te realiseren. Binnenkort wordt hierover een intentieovereenkomst gesloten.

Den Ouden: ,,Er staan woningbouwplannen op stapel voor alle dorpen en doelgroepen, waaronder starters en senioren. Lange bouwstops zoals we de afgelopen jaren gekend hebben, zijn voorbij. De bouw van de woningen op de Copal-locaties vormt het begin van een bouwstroom die op gang kan blijven."

De bouwplannen van Copal voor de locaties Oude Melkfabriek en de voormalige Boerenbond behelzen twaalf appartementen aan de Driehoeven 15 en zesentwintig aan de Langeweg 2 in Haaren. De gemeenteraad van Haaren stemde op 22 juli 2004 in met het stedenbouwkundig plan en met de samenwerkingsovereenkomst die op 14 juni 2004 gesloten werd met Copal. Op grond van die overeenkomst worden eerst de locaties van de Boerenbond en de Melkfabriek ontwikkeld. De intentieovereenkomst die de gemeente sloot in 2003 met Copal betrof in totaal vier inbreidingslocaties in het dorp Haaren. Naast de genoemde locaties gaat het hierbij om het voormalig terrein van Boeke Heesters en het perceel Driehoeven 28.

JAARREKENING
In de concept jaarrekening/programmaverantwoording 2005 legt het college verantwoording af voor het gevoerde beleid. ,,Normaal gesproken verschijnt dit stuk pas rond de maand mei, maar wij vonden het correct om het zelf op te stellen en niet door het nieuwe college te laten doen. Dit is het vijfde jaarverslag in vier jaar tijd", liet de wethouder van financiŽn, Wil van Nistelrooij, weten.

In de nota, die in de vergadering van donderdag 6 april aan de raad wordt aangeboden, wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen op verschillende terreinen. Hierbij gaat het onder meer om de lokale lasten, bezuinigingen, ruimtelijke ontwikkeling en het personeelsbeleid. Daarnaast wordt een financiŽle analyse gegeven, waaruit blijkt dat de programmarekening 2005 na resultaatbestemming (waartoe door de raad al is besloten) sluit met een voordelig saldo van 1.588.138 euro. De gemeente houdt een bedrag van bijna 33.000 euro over op de jaarrekening.

Een meevaller voor de gemeente Haaren was het feit dat Intergas Energie NV in juni vorig jaar overeenstemming bereikte met het Deense energiebedrijf Dong over de overname van de leveringsactiviteiten. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Intergas, waaronder de gemeente Haaren, is besloten om de opbrengst van de verkoop van de leveringsactiviteiten aan Dong beschikbaar te stellen aan de aandeelhouders. De gemeente Haaren heeft inmiddels uit de verkoop een bedrag van 1.183.200 euro als voorschot ontvangen, negentig procent van de totaalsom. De overige tien procent worden later uitbetaald.

INWONERTAL
De nota is overwegend positief van toon. Het college noemt het feit dat het aantal inwoners al jaren terugloopt echter zorgwekkend. ,,De algemene uitkering van de rijksoverheid is rechtstreeks gekoppeld aan het aantal inwoners van een gemeente. Ten opzichte van 2002 krijgt de gemeente nu voor het inwoneraantal 56.000 euro minder uitgekeerd."

Daarnaast meldt het college dat de afvalkosten in de afgelopen twee jaar verlaagd zijn en het tarief voor de OZB naar een gemiddeld niveau is teruggebracht nadat deze vier jaar lang verhoogd was met 15 procent ťn de indexering. ,,Dat was niet, zoals vooral de media suggereerde, bedoeld om Haaren in de top tien van de tarieven woonlasten in Nederland te krijgen, maar om de OZB in Haaren naar een acceptabel, gemiddeld niveau te tillen, ook in het belang van het huishoudboekje", stelt het college in de concept-nota.

In de nota staat ook dat per 1 januari 2006 het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelastingen op woningen komt te vervallen. ,,De overheid heeft deze maatregel genomen om de koopkracht van de inwoners te verbeteren. Gemeenten worden vooralsnog gecompenseerd door een extra uitkering uit het Gemeentefonds."

Het college kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen vier jaar. ,,We kunnen voorzichtig concluderen dat de zware opdracht bij de start van dit college grotendeels is gerealiseerd. Uiteraard moeten er nog zaken uitgevoerd worden en blijven er wensen over, maar het komende jaar kunnen veel zaken afgerond worden. Ook het college van B. en W. is teleurgesteld dat wij door de noodzaak tot het doorlopen van lange procedures nog niet daadwerkelijk hebben kunnen bouwen."
2 maart 2006

Print deze pagina

Terug