LITURGISCHE START FUSIEPAROCHIE

Verrijzenisparochie jubelt

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Drie lectoren van de voormalige parochies ontsteken het vuur van de huispaaskaars van de nieuwe Verrijzenisparochie. Van links naar rechts Jeanne Cloin (Maria Regina), Maria Boleij (Heilig Hart) en Frans van Loon (Sint-Petrus).

Nadat de fusie van de drie Boxtelse centrumparochies officieel al op 1 januari een feit was, is de samenvoeging afgelopen weekend liturgisch gevierd. Tijdens de drukbezochte eucharistievieringen in de twee kerkgebouwen (Sint-Petrus en Heilig Hart) van de fusieparochie werd met kaarsen van de oude parochies het licht overgedragen.

Jubelend klonken zondagochtend de vaste gezangen van de mis die de in 1973 overleden Zwitserse componist Johan Baptist Hilber opdroeg aan Franciscus van Assisi. Het was alsof de Sint-Petruskerk zondagochtend met nóg meer overtuiging gevuld werd met de fraaie gregoriaanse gezangen die de gemengde koren uit de voormalige drie parochies gezamenlijk onder leiding van Jan van Wetten ten gehore brachten. En dat gold evenzeer voor de Nederlandstalige gezangen die de dameskoren eensgezind vertolkten.

Als het enthousiasme dat de koorleden lieten horen symbool staat voor de inzet waarmee pastores en vrijwilligers in de Verrijzenisparochie aan de slag gaan, dan komt het wel goed met samenwerking in de katholieke geloofsgemeenschap van Boxtel. Ondanks dat in aanloop naar de fusie van Maria Regina, Heilig Hart en Sint-Petrus veel harde noten gekraakt moesten worden, lijkt het erop dat de samenvoeging een positieve impuls zal geven aan het kerkelijk leven in Boxtel. Want niet alleen de koorleden, lectoren en collectanten bleven na afloop van de hoogmis in de kerk om even koffie te drinken en na te praten, ook tal van kerkgangers schoven daarbij aan. En dat was zaterdagavond, toen in de Heilig Hartkerk de fusie met een jeugd- en jongerenviering werd ingeluid, al niet anders, meldde vice-voorzitter Henk IJsseldijk van het nieuwe parochiebestuur.

Bezoekers van de eerste plechtige hoogmis in de Verrijzenisparochie werden bij binnenkomst verwelkomd door twee vrijwilligers die zowel in de oude parochies als in de nieuwe actief zijn. Bestuurslid Franka van Schendel (voorheen Heilig Hart) en geestelijk verzorger Mathieu Hendriks (voorheen Maria Regina) reikten persoonlijk de tekstboekjes uit waarin de parochianen de viering konden volgen. Nadat pastoor Richard Niessen, pastor Gerard de Gilde en diaken Toon Dankers achter het altaar hadden plaatsgenomen, ontstaken drie lectoren van de voormalige parochies met kaarsen van Sint-Petrus, Heilig Hart en Maria Regina de nieuwe huispaaskaars van de Verrijzenisparochie.

NIEUWE WEGEN
Pastoor Niessen wees er in zijn preek op dat christen zijn vroeger vaak werd opgevat als het vertrouwen op vaste waarden. Dat is echter verleden tijd. ,,Oude, vertrouwde waarden moeten juist verlaten worden op weg naar iets nieuws. We laten los wat dierbaar is om nieuwe wegen in te slaan", aldus Niessen. De pastoor wees daarbij naar de eerste lezing en het evangelie waarin Jona en Marcus ieder op eigen wijze oproepen tot verandering.

De ontwikkelingen in de kerk maken volgens Niessen een reconstructie noodzakelijk. ,,We hebben vandaag de dag een andere kerk nodig dan in het verleden. De fusie van de parochies is voor de katholieken in Boxtel een radicale stap en het is niet verwonderlijk dat mensen moeite hebben en pijn voelen." Niessen bespeurde echter ook enthousiasme en vertrouwen om een nieuwe parochie op te bouwen: ,,En daar past dankbaarheid bij."

Wie deel wil uitmaken van de Verrijzenisparochie heeft in de ogen van pastoor Niessen een opdracht. ,,Net als in het evangelie, waar Simon, Andreas, Jacobus en Johannes hun netten in de steek lieten om Jezus te volgen, zo heeft ook de Verrijzenisparochie mensenvissers nodig. Personen die anderen niet uiteen jagen, maar bij elkaar houden."

COMMUNICATIE
Aan het slot van de eucharistieviering keek vice-voorzitter IJsseldijk van het fusiebestuur tevreden terug op de liturgische start van de nieuwe parochie. Hij ziet de grote belangstelling voor de twee vieringen in het afgelopen weekeinde als een positief signaal. ,,Als bestuur zullen we trachten zoveel mogelijk in contact te komen en te blijven met de mensen. Van u moeten we het hebben en dus is communiceren van wezenlijk belang. Het pastoraal team kan het niet alleen."

IJsseldijk presenteerde de eerste editie van de nieuwsbrief waarmee het bestuur van de fusieparochie de kerkgangers op de hoogte stelt van wat er allemaal gebeurt binnen de Boxtelse geloofsgemeenschap. Bovendien verwees hij naar de onlangs gelanceerde website www.verrijzenisparochieboxtel.nl.

De hoogmis waarmee liturgisch de start van de nieuwe Boxtelse parochie gevierd werd onder meer bijgewoond door burgemeester Jan van Homelen en zijn echtgenote, emeritus pastoor Jo de Jong van de Heilig Hartkerk en dominee Wim Reedijk van de Protestantse Gemeente. Emeritus pastoor Herman de Beer verontschuldigde zich per brief voor zijn afwezigheid omdat hij op hetzelfde moment in Liempde een mis opdroeg voorafgaand aan de processie naar de kapel van Sint-Antonius Abt. In de brief stelde De Beer graag aan de groei en bloei van de fusieparochie te willen meewerken.

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het complete pastorale team ging voor tijdens de eerste hoogmis van de Verrijzenisparochie. Van links naar rechts pastor Gerard de Gilde, pastoor Richard Niessen en diaken Toon Dankers.
26 januari 2006

Print deze pagina

Terug