PPC KRITISCH OVER KUNST- & VLIEGWERK

Sportpark ODC vraagt meer onderbouwing

Nadat ambtenaren al hamerden op een aanvullende onderbouwing van het plan om voetbalclub ODC te verplaatsen naar een nieuw sportpark in Boxtel-West, heeft ook de provinciale planologische commissie (PPC) hierop aangedrongen. De PPC volgt bovendien de kritiek die ambtelijk is geuit tegen de bouw van een accommodatie voor de duivensport en Boxtel's Harmonie. Desondanks blijf het college van B. en W. hoopvol om beide projecten te kunnen realiseren.

De verplaatsing van het nieuwe sportpark van ODC zou door de gemeente Boxtel onderbouwd worden met de uitkomst van een verkeersonderzoek. Die gegevens werden door de leden van PPC gemist tijdens de bespreking van het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied.

In een reactie gaven de wethouders Van den Oetelaar en Van Aert na afloop van de vergadering aan de verkeerscijfers worden aangereikt als binnenkort de artikel 19-procedure wordt opgestart om de aanleg van het sportpark aan de Renbaan mogelijk te maken. Beide bestuurders blijven overtuigd dat ODC verplaatst kan worden naar de Renbaan.

Vice-voorzitter Kees Bekers van ODC, die samen met architect Jeroen Weijers de PPC-vergadering vanaf de publieke tribune volgde, blijft eveneens vertrouwen houden in de realisering van het plan. ,,Ik kan niet goed de gevolgen inschatten van wat hier vanmiddag is gezegd. Wel heb ik gemerkt dat de PPC de verplaatsing niet onmogelijk acht als er een nadere onderbouwing komt", aldus Bekers.

DUIVENLOKAAL
Ondanks dat een van de PPC-leden zich op het standpunt stelde dat de bouw van een gezamenlijke accommodatie voor de duivensport en Boxtel's Harmonie aan de Parallelweg Zuid mogelijk moet zijn, schaarde een meerderheid van de commissie zich achter het ambtelijk advies om niet op deze plek te bouwen.

De bouw van een inmandlokaal voor de duivenclubs vindt de PPC prima, maar dat een muziekkorps zich in het buitengebied vestigt kan niet op instemming rekenen. Toch geven de wethouders Van den Oetelaar en Van Aert de moed niet op om het project Kunst- & Vliegwerk van de grond te tillen.

Van Aert: ,,En dan niet door de grens van de bebouwde kom een paar meter op te schuiven, zoals een van de PPC-leden suggereerde. Maar door inhoudelijke argumenten." Aanvullend benadrukt Van den Oetelaar dat de PPC nu alleen heeft gekeken naar het gebouw Kunst- & Vliegwerk. ,,Maar we gaan in het omringende gebied enkele hectares extra natuurwaarden aanleggen. Daarmee is nu nog geen rekening gehouden. Toegegeven het wordt allemaal wel wat moeilijker, maar we gaan deze klus aan."

Voorzitter Jos Panis van de Stichting Gezamenlijke Duivensportverenigingen Boxtel en harmoniepreses Zink, die beiden eveneens de beraadslagingen van de PPC bijwoonden, waarderen het optimisme van de wethouders en hebben al hun vertrouwen op hen gevestigd. ,,Maar ik ben vandaag niet veel wijzer geworden. Echte duidelijkheid hebben we niet gekregen", aldus Panis.

Zink vindt dat uit het standpunt van de PPC blijkt dat men bij de provincie niet weet wat er lokaal leeft. ,,Muziekkorpsen hebben in de bebouwde kom te kampen met geluidsnormen die steeds strenger worden. Door een club als de onze te verplaatsen naar de rand van de bebouwde kom voorkom je overlast. Daar wordt hier blijkbaar geen rekening mee gehouden."

Het grote aantal op- en aanmerkingen dat provincieambtenaren eerder hebben geplaatst, moet niet uitgelegd worden op een manier alsof het toekomstige bestemmingsplan Buitengebied slecht doortimmert is, benadrukte de PPC. Het is het eerste gemeentelijke bestemmingsplan dat behandeld wordt na de vaststelling van de Reconstructiewet en derhalve is er extra nauwkeurig naar gekeken, aldus een van de commissieleden.

NIEUWE VOORZITTER
De PPC vergaderde gistermiddag in het provinciehuis te 's-Hertogenbosch voor het eerst onder voorzitterschap van de Boxtelse burgemeester Jan van Homelen. Door leiding te geven aan de provinciale adviescommissie vindt Van Homelen een zinvolle tijdsbesteding als hij op 1 mei met pensioen gaat, zo stelde hij.

,,Tot die tijd zal ik me niet bemoeien met plannen van de gemeente Boxtel die hier op tafel komen. Om zo ook maar de schíjn van belangenverstrengeling te vermijden." Op het moment dat het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied aan de orde kwam, droeg Van Homelen de voorzittershamer tijdelijk over.
12 januari 2006

Print deze pagina

Terug