PROVINCIALE KRITIEK OP 'KUNST- & VLIEGWERK'

Sportpark ODC stap dichterbij

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Op deze plek langs de Parallelweg Zuid, net ten zuiden van restaurant Ponderosa, willen de duivenclubs en Boxtel's Harmonie een nieuw clublokaal bouwen. De provincie ziet er geen heil in.

De ruimte die de gemeente Boxtel wil bieden aan boomtelers in Lennisheuvel en de bouw van een clublokaal van de drie plaatselijke duivenclubs en Boxtel's Harmonie zijn bij ambtenaren van de provincie vooralsnog niet in goede aarde gevallen. Wel is de aanleg van een sportpark voor voetbalclub ODC aan de Esschebaan een stap dichterbij. Dat blijkt uit de ambtelijke reactie op het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied.

Hoewel provincieambtenaren veel kanttekeningen plaatsen bij de door wethouder Ger van den Oetelaar als 'kladversie' aangeduide voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied is er ook lof. Zo klinkt vanuit het provinciehuis in Den Bosch waardering door voor de integrale wijze waarop de herziening van het bestemmingsplan is aangepakt. De op- en aanmerkingen die in een twintig pagina's dikke brief onlangs aan het gemeentebestuur van Boxtel zijn gestuurd, zijn vooral ingegeven door het feit dat veel ontwikkelingen zijn opgenomen, die in een eerder overleg tussen de gemeente en de provincie niet aan de orde kwamen.

De conclusie van het ambtelijk advies luidt echter dat het plan, rekening houdend met de gemaakte opmerkingen, in procedure kan worden gebracht. Wel willen de provincieambtenaren meepraten over de aanpassing, maar of de gemeente Boxtel daarin meegaat is nog onzeker. ,,Provinciebestuurder Paul RŁpp wil liever op grote lijnen besturen en de gedetailleerde reactie die we op het voorontwerp hebben ontvangen is eigenlijk niet meer van deze tijd", stelt wethouder Van den Oetelaar in een reactie.

De reactie van de provincie valt volgens de wethouder uiteen in twee categorieŽn. ,,Op sommige onderdelen stemt het voorontwerp niet overeen met het provinciale streekplan. Dat is het gevolg van bewuste bestuurlijke keuzes. We hebben die vrijheid om af te wijken en zullen op basis van argumenten met het provinciebestuur in discussie moeten gaan of we die keuzes kunnen handhaven ůf dat we besluiten onze visie bij te stellen."

Een tweede categorie kanttekeningen wijst op tekortkomingen of fouten in het toekomstige bestemmingsplan. Van den Oetelaar hierover: ,,Dat zijn waardevolle opmerkingen die we kunnen gebruiken om het uiteindelijke ontwerp dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd te verbeteren."

BOOMTELERS
Het reconstructieplan Meierij wordt door de gemeente Boxtel goed vertaald in het voorontwerp, stelt de provincie. Wel zijn opmerkingen te lezen over de begrenzing van de zogeheten agrarische bouwblokken op maat. Wethouder Van den Oetelaar geeft toe dat de gemeente Boxtel hiermee de grenzen van het toelaatbare opzoekt, maar dat is volgens hem een bewuste keuze.

Bij Lennisheuvel wil de gemeente Boxtel ruimte scheppen voor boomtelers die elders moeten verdwijnen. Ook daarmee is Van den Oetelaar meer ruimdenkend dan de provincie; die gaat daarmee niet akkoord. Ontwikkelingsgebieden voor boomtelers zijn in het reconstructieplan alleen in de buurt van Dongen opgenomen. Voorts loopt nog een onderzoek naar mogelijkheden voor deze beroepsgroep binnen de Meierij.

Indien uit deze studie zou blijken dat een extra ontwikkeling in Boxtel mogelijk is, dan kan op termijn via een partiŽle herziening het bestemmingsplan hiervoor alsnog aangepast worden. Ook bij de ruimte-voor-ruimteregeling, waarbij agrarische opstallen afgebroken worden om plaats te bieden aan kleinschalige woningbouw, worden op enkele plekken vraagtekens geplaatst.

SPORTPARK
Waar provincieambtenaren eerder, in een reactie op de ontwikkelingsvisie Esschebaan en omgeving, nog afwijzend stonden tegenover de aanleg van een nieuw sportpark voor voetbalclub ODC, is nu te lezen dat zo'n voorziening in Boxtel-West in beginsel denkbaar is. Wel moet de gemeente de plannen hiervoor nader onderbouwen. ,,Principieel is de provincie het met ons eens en dat is een stap voorwaarts", stelt wethouder Van den Oetelaar. Vice-voorzitter Cees Bekers van ODC sprak eerder deze week de hoop uit dat in de loop van dit jaar met de aanleg van het nieuwe sportpark kan worden begonnen.

De ruime aandacht die de gemeente Boxtel in het voorontwerp schenkt aan cultuurhistorie en het sterk conserverende karakter van de voorgestelde regeling, valt in de smaak bij de provincie. Van den Oetelaar en zijn medewerkers krijgen daarvoor zelfs complimenten. Het stelsel van aanlegvergunningen dat met het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied van kracht moet worden, biedt voldoende bescherming voor natuurwaarden.

KUNST- EN VLIEGWERK
Het plan van de drie plaatselijke duivenclubs (De Luchtpost, De Uitkijk en De Olijftak) om samen met Boxtel's Harmonie een nieuwe accommodatie ('Kunst- & Vliegwerk') te bouwen aan de Parallelweg Zuid zien de provincieambtenaren als een ongewenste nieuwe ontwikkeling. Vooral de deelname van het muziekkorps zint de provincie niet. 'Een muziekvereniging is een stedelijke voorziening die niet thuishoort in het buitengebied', stelt men.

De kritiek op het verenigingslokaal aan de Parallelweg Zuid komt volgens wethouder Van den Oetelaar niet onverwacht. ,,Ik weet best dat het plan strijdig is met het streekplan. Maar het is een bewuste keuze, waarover we nog eens een keer met het provinciebestuur aan tafel moeten schuiven omdat men er ambtelijk blijkbaar niet uitkomt." Eerder bleek een provinciale subsidie voor de bouw van Kunst- & Vliegwerk onhaalbaar en daarmee komt de realisering van het project onder druk.

Woensdag 11 januari staat het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied op de agenda van de provinciale planologische commissie (PPC). Dat gebeurt tijdens de eerste vergadering die wordt geleid door de Boxtelse burgemeester Jan van Homelen die met ingang van 1 januari het voorzitterschap van de PPC heeft overgenomen.
5 januari 2006

Print deze pagina

Terug