BESTRATING IN VOLLE GANG - GROENAANPLANT IN MAART

Boxtel werkt aan afronding
wijk In Goede Aarde

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Luchtopname van het Newtonplein in de wijk In Goede Aarde. Op het plein is ruimte voor een wadi (links) die bij veel regenval gevuld is met water. Verder komen er speeltoestellen en sportvoorzieningen voor jonge en oudere kinderen. Wijkbewoners kunnen in de zon zitten in een soort amfitheater (rechts).

Afscheid nemen. Zo omschrijft wethouder Ger van den Oetelaar de laatste fase die is aangebroken voor de duurzame nieuwbouwwijk In Goede Aarde. Na de bouw van de woningen en de bestrating van de wegen, die momenteel in volle gang is, wordt binnenkort gestart met de inrichting van het openbaar gebied. In maart 2006 is het grootste deel van de wijk helemaal aangekleed, compleet met kunstzinnige vlonders, zwerfkeien en duizenden inheemse bomen en struiken.

De kengetallen die Van den Oetelaar op de dag van de aanbesteding van de groenwerkzaamheden opsomt zijn indrukwekkend. Nu de bouw van de meeste huizen in de deelplannen De Kantelen en De Lichtbanen goeddeels afgerond is, kan gestart worden met de inrichting van het openbaar gebied. Daarna volgen de plantsoenen, de speelvelden en de ruige zones.

In de wijk is ruimte voor 177 bomen, waarvan er 90 geplant worden op het Newtonplein. Verder worden niet minder dan 4.000 kleine boompjes geplant. Een bosplantsoen zal bestaan uit 267 bomen, in een sierplantsoen komen nog eens 1.150 bomen en struiken. Met 3.400 bloembollen in de bodem moet de wijk uitgroeien tot een ware bloemenzee. Daaraan draagt ook het zaaien van 20 ton groenmengsel bij; bermen en velden zullen vele wilde bloemen herbergen.

Langs de muurzijde van de zonnewoningen aan de Huygensstraat komt een 618 meter lange beukenhaag. De haag is niet alleen bedoeld voor het groene aanzicht van de wijk, maar moet vooral graffiti weren. Gras is ook een belangrijk element in de wijk. In totaal wordt 170 kilo graszaad uitgestrooid in een gebied van opgeteld 68 are. Het meeste gras komt op het Newtonplein te liggen, dat moet uitgroeien tot de ontmoetingsplek in de wijk.

Hier komen een speeltuin, een sportveldje en een soort amfitheater waar bewoners heerlijk in de zon kunnen zitten. De aankleding van het Newtonplein bestaat verder uit zwerfkeien die maximaal 300 kilogram wegen en wadi’s. Wadi’s zijn lager gelegen delen die bij veel regenval vol water lopen, maar het grootste deel van het jaar droog staan. Over de wadi’s komen houten knuppelbruggetjes en een kunstzinnige vlonder, die breed genoeg is om uit te groeien tot een heerlijke ontmoetingsplek aan de rand van het plein.

INHEEMS
Wethouder Van den Oetelaar benadrukt dat louter gebruik gemaakt wordt van inlandse bomen en struiken. Een opsomming leert dat er plaats is voor moeras- en zomereiken, wilde en tamme kastanjes, maar ook soorten als veldesdoorn, winterlinde, meidoorn, Gelderse roos, vogelkers, lijsterbes en wilde appels. Aandacht voor dieren is er onder anderen bij de nog af te bouwen geluidsmuur nabij het viaduct in de Schijndelseweg. In die muur komen voorzieningen voor vleermuizen en kasten voor gierzwaluwen. Ook komen er faunatunnels, zodat dieren de lange rij zonnewoningen kunnen passeren. ,,We willen alle groenelementen in de wijk In Goede Aarde met elkaar verbinden”, stelt Van den Oetelaar.

Onderdeel van het natuurlijk karakter van de wijk vormen waterpartijen. Rondom het Newtonplein komen wadi’s, die zich soms zullen vullen met water. Verder wordt achter deelplan Het Groenland aan de Einsteinstraat gestart met de aanleg van een waterloop, die kronkelend wordt verbonden met de verderop in de wijk Munsel gelegen Koppelloop. De Koppelloop kruist de Brederodeweg en stroomt nabij zorgcentrum Molenweide in de Dommel. Het verder doortrekken van de waterloop richting Huygensstraat is van de baan, net als de aanleg van een voetpad omdat niet alle gronden gemeentelijk eigendom zijn. ,,We gaan niet verder dan de bolwoning van De Kleine Aarde”, aldus de wethouder.

Als het aan Van den Oetelaar ligt, start de uitverkoren aannemer met gezwinde spoed met de aanleg van de groenzones en de waterpartijen. Voor eind maart 2006, als het plantseizoen eindigt, moeten alle werkzaamheden in De Kantelen en De Lichtbanen klaar zijn. Dan hoopt de wethouder dat ook de inrichting van de straten klaar is. Volgens de laatste planning moeten straten als de Huygensstraat, Newtonplein en Einsteinstraat dan voorzien zijn van definitieve bestrating. Het asfalt in de Einsteinstraat wordt vervangen door gebakken klinkers.

KUNST IN DE WIJK
Met projectleider Vincent Snels en de Kunststichting Boxtel werkt Van den Oetelaar aan een kunstplan voor de wijk In Goede Aarde. Op korte termijn moet duidelijk worden op welke wijze kunst een rol gaat spelen in de wijk. ,,Kunst moet in het landschap passen en het verhaal van deze duurzame wijk vertellen”, motiveert de wethouder de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid. ,,De kunst moet de boodschap doorgeven.”

Volgens Van den Oetelaar is er een budget voor meerdere kunstwerken. Hij verwacht dat de projectontwikkelaars een extra bijdrage zullen geven, zodat nog meer middelen beschikbaar komen. De kunstwerken worden geplaatst langs een tweetal routes die in samenwerking met milieucentrum De Kleine Aarde worden aangelegd. Eén route voert langs duurzame woningen, een andere route langs thema’s die zijn te omschrijven als duurzaam leven. De inrichting van het openbaar gebied en de groenzones in de wijk is conform een plan dat is gemaakt door de Vlaamse landschapsarchitecten Michel Pauwels en Christian Vermander.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van het Newtonplein, 20 december 2005. Regenval heeft de toekomstige ontmoetingsplek van de duurzame woonwijk veranderd in een sombere modderpoel.
22 december 2005

Print deze pagina

Terug