ANTON VAN AERT: 'INTEGRITEIT NIET AANGETAST'

Wethouder vindt vertrouwen
om door te gaan

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: ANTON VAN AERT

Anton van Aert blijft aan als wethouder van de gemeente Boxtel. Twee weken nadat de gemeenteraad een motie van afkeuring aannam, heeft Van Aert woensdag 5 oktober bekendgemaakt dat hij werkzaam blijft als wethouder. ,,Ik kan de inwoners van Boxtel nog steeds recht in de ogen kijken, het politieke vertrouwen in mijn functioneren als wethouder is in voldoende mate aanwezig en het belang van onze gemeente is gediend met mijn aanblijven", zegt Van Aert in een reactie.

Van Aerts positie kwam onder grote druk te staan toen de gemeenteraad tijdens een debat over de aanbesteding van het zwembad op 22 september in meerderheid een motie van afkeuring steunde. Daarin werd het bestuurlijk optreden van de wethouder betiteld als onjuist en onzorgvuldig. In het debat werd duidelijk dat onder de verantwoordelijkheid van Van Aert veel fouten zijn gemaakt. Nadat de motie van afkeuring was aangenomen, lag een dreigende bestuurscrisis op de loer.

De wethouder heeft zich twee weken beraden op zijn positie. Woensdag 5 oktober maakte hij tijdens een persconferentie in het gemeentehuis bekend dat hij op basis van een aantal overwegingen heeft besloten om aan te blijven. Van Aert legt veel nadruk op de vraag of zijn integriteit als bestuurder in het geding is geweest. ,,Dat is niet het geval", vindt de wethouder. ,,Als mijn integriteit ook maar enigszins in het geding zou zijn geweest was ik direct opgestapt. Nu is daar geen sprake van. Dat de gemeente Boxtel in de juridische strijd aan het kortste eind trok en een schikking moest treffen, trek ik mezelf bijzonder aan. Ik heb daarvoor mijn excuses aangeboden. Maar het zegt niets over mijn integriteit."

SPIEGEL
In een brief aan de leden van de gemeenteraad schrijft Van Aert dat hij zichzelf de voorbije weken een spiegel heeft voorgehouden. Hij heeft onderzocht of hij verwijtbare fouten heeft gemaakt. Dat er in de motie van afkeuring kritiek is op zijn handelen vindt de wethouder 'gerechtvaardigd en passend' bij de controlerende taak van de gemeenteraad. ,,Ik blijf echter van mening dat de motie onvoldoende rekening houdt met het feit dat alle besluiten, inclusief het inlichten van de raad, steeds zijn genomen in lijn met alle intern en extern uitgebrachte adviezen en dat het steeds het voltallige college van B. en W. was dat deze besluiten nam."

Van Aert vindt dat de gemeenteraad met het aannemen van de motie een 'dubbel signaal' heeft afgegeven. Tijdens de raadsvergadering gaf hij al aan dat het curieus is dat enerzijds een motie van afkeuring wordt ingediend, maar anderzijds wordt benadrukt dat hij niet hoeft op te stappen. ,,De motie van afkeuring is na de motie van wantrouwen de zwaarste maatregel. Daarom vond ik het belangrijk om daar heel serieus mee om te gaan en helderheid te krijgen over de boodschap die de gemeenteraad heeft meegegeven."

VERTROUWEN
De wethouder heeft afgewogen of in het gemeentebestuur en binnen de gemeenteraad voldoende vertrouwen is om door te gaan. ,,Ik heb me daarbij gerealiseerd dat alle fracties reeds in de raadsvergadering van 22 september hebben aangegeven dat de motie alleen betrekking heeft op de aanbesteding van het zwembad en dat voor het overige het vertrouwen in mij als wethouder niet is geschonden." Van Aert vindt het belangrijk dat de nuance is veranderd: ,,Eerst werd gezegd dat ik niet weg hoefde, nu wil men dat ik blijft. Politiek gezien is dat een belangrijk statement."

Het college van B. en W. sprak vorige week al unaniem het vertrouwen uit in de wethouder. Deze week lanceerden de drie coalitiepartijen gezamenlijk een persbericht waarin onvoorwaardelijke steun werd uitgesproken in Van Aert. Dat bericht werd naar buiten gebracht na intensief overleg tussen de fractievoorzitters en partijvoorzitters van CDA, Combinatie95 en PvdA/GroenLinks. ,,Het is van groot belang dat de coalitie eensgezind naar buiten treedt", stelt Van Aert. ,,De drie partijen hebben drieëneenhalf jaar geleden hun handtekening gezet onder een beleidsprogramma en het is belangrijk als het vertrouwen onomwonden wordt uitgesproken. De drie partijen zijn weer coalitiepartners als vanouds, er is misschien nog meer eensgezindheid."

De bestuurscrisis, die mogelijk zou zijn ontstaan door het aftreden van Van Aert, heeft een rol gespeeld in zijn afweging om aan te blijven. De vragen over bestuurlijke integriteit en politiek vertrouwen waren voor de wethouder van groter belang, maar ook de dreigende crisis heeft hij meegewogen. ,,Ik heb me afgevraagd of de inwoners van Boxtel baat hebben bij een bestuurscrisis, die zou volgen op een besluit van mijn kant om af te treden", stelt Van Aert. ,,Ik kom tot de slotsom dat het belang van onze gemeente daar niet mee gediend is. Ook de komende maanden zijn er belangrijke dossiers te behandelen en belangrijke besluiten te nemen. Een bestuurscrisis zal het bestuur van onze gemeente eerder verlammen dan versterken."

BESCHADIGD?
De vraag werpt zich of Van Aert zich beschadigd voelt na de kwestie rond het zwembad. ,,Als ik de motie van afkeuring direct naast me neergelegd zou hebben, zou ik beschadigd zijn. Door me grondig te beraden op mijn positie en met de steun van mijn partij en mijn fractie alsmede de voltallige steun van de coalitiegenoten CDA en Combinatie95 ben ik niet beschadigd. Het gemeentebestuur en de coalitiepartijen hebben een duidelijk signaal afgegeven dat er voldoende basis is om op volle sterkte door te gaan."

Van Aert ziet ook voldoende redenen om zijn politieke carrière voort te zetten. Hoewel de ledenvergadering van de PvdA/GroenLinks pas in november een keuze maakt wie lijsttrekker en kandidaat-wethouder voor de nieuwe bestuursperiode 2006-2010 wordt, geeft de wethouder aan dat hij verder wil. ,,De wil om door te gaan is aanwezig", stelde hij woensdag 5 oktober.
6 oktober 2005

Print deze pagina

Terug