RAAD VERONTWAARDIGD OVER BLUNDERS

Boxtel stapelde fout op fout bij aanbesteding zwembad

Het openbare raadsdebat over de aanbesteding van de bouw van het zwembad aan de Schijndelseweg heeft donderdag duidelijk gemaakt dat in het gemeentehuis op cruciale momenten grote missers zijn gemaakt. In keiharde bewoordingen hebben alle fracties in de gemeenteraad hun verontwaardiging uitgesproken over de wijze waarop bij de aanbesteding fout op fout is gestapeld en - achteraf gezien - voortdurend verkeerde beslissingen werden genomen...

De aanbestedingsprocedure van het zwembad moest leiden tot een keuze voor een aannemer die niet alleen een goede prijs kon bieden, maar die tevens een goede presentatie kon verzorgen van de plannen. Wethouder Anton van Aert: ,,We zochten een aannemer die niet per se het goedkoopst was, maar een die het project onder de economisch meest gunstige omstandigheden kon realiseren.”

Bij de beoordeling van vijf aannemers bleek in de ogen van het gemeentebestuur dat de firma Gebroeders Van der Heijden uit Schaijk de beste papieren had. Aan de hand van een puntensysteem kreeg dit bedrijf de hoogste waardering voor de prijs en de planpresentatie. De firma Van Heesewijk - die buiten de bood viel - kwam als goedkoopste uit de bus, maar voldeed op andere fronten niet aan de wensen die het gemeentebestuur vooraf had bepaald.

Achteraf erkent wethouder Van Aert dat die procedure onvoldoende duidelijk is uitgelegd aan de aannemers. ,,Omdat we anders gingen kiezen dan alleen op basis van de prijs, hadden we dat vooraf helder moeten communiceren.” Van Aert gaf tijdens het debat ook aan dat Boxtel eigenlijk te vroeg heeft aanbesteed. ,,We zijn gaan aanbesteden op basis van een nog onvoltooid programma van eisen. Het was onzeker wat voor zwembad we wilden en hadden dus moeten wachten.”

BRIEF
Cruciaal in de aanbestedingsprocedure is de brief die aannemer Van Heesewijk heeft gekregen van de gemeente Boxtel. Deze brief maakte de aannemer duidelijk dat hij niet werd uitverkoren om het zwembad te bouwen. De voorzieningenrechter heeft in een vonnis aangegeven dat deze brief ondertekend had moeten worden door het college van burgemeester en wethouders. Uit een reconstructie van de aanbesteding blijkt dat alleen het waarnemend hoofd van de afdeling Welzijn de brief heeft ondertekend.

Opvallend is de wijze waarop het gemeentebestuur is omgegaan met de manier waarop Van Heesewijk zijn beklag heeft gedaan over de aanbestedingsprocedure. Al in januari trok de aannemer aan de bel en vroeg om opheldering. Door wethouder Van Aert is verzuimd tijdig juridisch advies in te winnen. De gemeenteraad struikelde over het feit dat hij diverse brieven van zowel Van Heesewijk als diens advocaat in de wind heeft geslagen. Dat gebeurde ondanks de waarschuwing ’Voorzichtig!’ die burgemeester Jan van Homelen al medio januari boven een van de eerste brieven van Van Heesewijk had geschreven.

De gemeenteraad was donderdag van mening dat dit bij de wethouder duidelijk had moeten maken dat juridische actie had moeten worden ondernomen. Van Aert: ,,Het college was nog steeds van mening dat de gunning van het project rechtsgeldig was. We wilden de brieven van Van Heesewijk juist vertrouwelijk behandelen om te voorkomen dat hij er een rechtszaak van zou maken. Dat de brief niet rechtsgeldig was, was ons toen nog niet bekend.” De wethouder gaf tijdens het debat aan dat de brieven van de aannemer wel degelijk zijn besproken in het gemeentehuis. Citerend uit de notulen van de B. en W.-vergaderingen trachtte Van Aert duidelijk te maken dat vanuit strategisch oogpunt besloten werd Van Heesewijk niet op het spoor te zetten van een gang naar de rechter.

DESASTREUS
Pas toen in mei de dagvaarding binnenkwam en vaststond dat de aanbesteding voor de rechter werd aangevochten, werd juridisch advies ingewonnen. De uitspraak van de voorzieningenrechter was desastreus voor Boxtel: de aanbestedingsprocedure was niet rechtsgeldig en de inmiddels gestarte bouw van het zwembad werd stilgelegd. Het gemeentebestuur stelde spoedappel in en dacht op basis van juridische adviezen een kans te maken.

Maar tevens startte burgemeester Jan van Homelen gesprekken met aannemer Van Heesewijk om tot een schikking te komen. ,,Het spoedappel zou pas op zijn vroegst dienen in september. Als het project tot die tijd zou stilliggen, zou Boxtel opgescheept worden met enorme kosten”, stelde wethouder Van Aert in de gemeenteraad. Een rekendom leert dat een dergelijke vertraging tonnen, mogelijk zelfs meer dan één miljoen euro’s had gekost.

Ook opnieuw aanbesteden was een optie, maar de vijf aannemers kenden op dat moment elkaars prijzen al en het college was bevreesd voor verdere prijsopdrijving. ,,De keuze is gevallen op schikken omdat zo’n aanpak de minste financiële consequenties zouden hebben voor Boxtel.” Met de schikking is een bedrag van 215.000 euro gemoeid. Aannemer Van Heesewijk mag beschikken over twee kavels in het deelpan Het Groenland aan de Einsteinstraat in de wijk In Goede Aarde.

Van Heesewijk betaalt voor deze kavels niet de geldende grondprijs van 621.000 euro, maar 406.000 euro. De korting van 215.000 euro wordt verleend door het gemeentebestuur en zijn in wezen de kosten waarmee Boxtel een verdere juridische procedure afkoopt. Volgens burgemeester Van Homelen kunnen deze kosten betaald worden uit aanbestedingsvoordelen die bij andere projecten behaald zijn. ,,De dekking kan dus aanwijsbaar plaatsvinden en gaat niet ten koste van het budget voor het zwembad”, aldus Van Homelen.

MAATREGELEN
De missers binnen de aanbestedingsprocedure hebben ertoe geleid dat wethouder Van Aert een aantal aanscherpende maatregelen heeft genomen. Zo is naast de architect ook een senior projectmanager aangesteld om het bouwproces van het zwembad in goede banen te leiden. Dit omdat volgens de wethouder kritiek is losgebarsten op de rol die deze architect zou spelen.

Verder heeft het gemeentebestuur de touwtjes strakker aangetrokken. Dat was nodig omdat vanwege ziekte van een ambtenaar een externe deskundige was ingehuurd. ,,De link met de ambtelijke organisatie was daardoor smaller. Door een ambtenaar op de zaak te zetten, is het contact verstevigd.”

Om op bestuurlijk niveau de vinger aan de pols te kunnen houden, worden voortaan alle verslagen van de stuurgroep die de bouw van het zwembad begeleidt besproken in de vergaderingen van het gemeentebestuur.
29 september 2005

Print deze pagina

Terug