BEPERKT AANTAL POLITICI MAG STUKKEN BESTUDEREN

Dossier zwembad ter inzage onder strikte geheimhouding

Nadat de VVD-fractie tot viermaal toe een verzoek daarvoor had ingediend, heeft het college van B. en W. deze week onder strikte geheimhouding de stukken ter inzage gelegd die te maken hebben met de aanbesteding van het nieuwe overdekte zwembad aan de Schijndelseweg. Een beperkt aantal raads- en commissieleden mag het dossier raadplegen. Dit tot ongenoegen van de VVD.

Vooral de VVD dringt aan op openbaarheid over de wijze waarop de aanbesteding van het zwembad heeft plaatsgevonden. Dat heeft alles te maken met het feit dat fractievoorzitter Ton Jonkers heeft gesuggereerd dat vooraf wellicht afspraken zijn gemaakt tussen aannemingsbedrijven die zich inschreven voor de gunning van het werk. Jonkers' opmerking is bij directeur Herbert van der Heijden van aannemingsbedrijf Gebroeders Van der Heijden uit Schaijk in het verkeerde keelgat geschoten. Hij heeft Jonkers gesommeerd zijn beschuldigingen hard te maken.

GEHEIMHOUDING

Jonkers heeft zijn partijgenoot Gerlof Roubos, lid van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken, opdracht gegeven het dossier nader te bestuderen. Probleem daarbij is dat het college besloten heeft dat het zwembaddossier alleen toegankelijk is voor raadsleden en voor niet-raadsleden van de commissie Bestuurlijke Zaken. En dus mag Roubos de betreffende stukken niet inzien. De VVD-fractie vraagt daarom ook de leden van de commissie Maatschappelijke Zaken de mogelijkheid te bieden tot inzage.

Het dagelijks bestuur van de gemeente Boxtel heeft slechts morrend ingestemd om de raads- en commissieleden het dossier van het nieuwe overdekte zwembad te laten inkijken. 'Naar onze overtuiging werden reeds sluitende en goede afspraken gemaakt over de wijze en het tijdstip waarop ons college zich naar uw raad zou gaan verantwoorden over (...) de kwestie. Zodoende zouden wij de in de brieven van de VVD-fractie neergelegde verzoeken in alle redelijkheid dan ook niet hoeven te honoreren. Zo handelend lopen wij echter het risico ongewild mee te werken aan het ontstaan van ongewenste beeldvorming. Dat willen wij voorkomen', schrijft het college van B. en W. in een vrijdag verstuurde brief aan de raadsleden.

De politici mogen het dossier echter alleen inzien als zij plechtig beloven de informatie strikt geheim te houden. Bij die randvoorwaarde stelt de VVD-fractie vraagtekens. Geheimhouding is volgens de liberalen in deze zaak nog nooit aan de orde geweest. Er zou alleen gevraagd zijn om de zaak 'vertrouwelijk' te behandelen.

PAS OP DE PLAATS

Loco-burgemeester Wim van Erp is de enige van het college van B. en W. die deze week op zijn post was. Hij ziet vooralsnog geen aanleiding om de vorige week genomen besluit te veranderen. ,,In mijn eentje wil ik daarover geen beslissing nemen. Op 16 augustus is ons college weer compleet bijeen om daar over te praten. De VVD zal dus even pas op de plaats moeten maken."

Volgens Van Erp is er bewust voor gekozen om de stukken ter inzage te leggen aan de raadsleden en de leden van de commissie Bestuurlijke Zaken. ,,Het betreft hier een juridische aangelegenheid en die valt onder de portefeuille van burgemeester Van Homelen. Hij zal zich in de commissie Bestuurlijke Zaken verantwoorden en niet in de commissie Maatschappelijke Zaken."

Mocht het college later deze maand alsnog besluiten om ook de niet-raadsleden van de commissie Maatschappelijke Zaken de stukken te laten inzien, dan heeft de VVD-fractie volgens loco-burgemeester Van Erp nóg tijd genoeg om zich in de materie te verdiepen. ,,Want dit onderwerp wordt pas op 7 september in de commissie behandeld en op 22 september in de raadsvergadering."

In juni werd de bouw van het overdekte zwembad op last van de voorzieningenrechter stilgelegd omdat de gemeente fouten had gemaakt bij de aanbestedingsprocedure. Onderhandelingen met de bezwaarmaker, bouwbedrijf Van Heesewijk uit Eindhoven, hebben er inmiddels toe geleid dat de bouwstop is opgeheven. Na de bouwvakvakantie gaat het aannemingsbedrijf Gebr. van der Heijden verder met de heiwerkzaamheden aan de Schijndelseweg.
4 augustus 2005

Print deze pagina

Terug