BOXTEL IJVERT VOOR AUTOVRIJE MARKT

Centrumplan biedt ruimte aan Binnendommeltjes

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In een notitie over het centrumplan voor Boxtel staat dat de Binnendommeltjes mogelijk terugkeren in het centrum. Op deze foto is op de voorgrond een Binnendommeltje te zien in de Clarissenstraat nabij de protestantse kerk. (Foto: collectie Frans van Susante, Boxtel).

Het realiseren van een centrumring tussen belangrijke centrumfuncties, nieuwe parkeervoorzieningen achter het gemeentehuis, het gefaseerd autovrij maken van het kernwinkelgebied en de Markt, het terugbrengen van de Binnendommel en een kwalitatieve verbetering van het winkelaanbod. Het zijn maatregelen die tot uiting komen in het voorontwerp-bestemmingsplan dat het bureau Compositie 5 Stedenbouw uit Breda, ter uitvoering van de ruimtelijke visie voor het centrum van Boxtel, heeft opgesteld voor het centrum van Boxtel. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt na vaststelling door de gemeenteraad het huidige bestemmingsplan dat dateert uit 1994.

Ellen Muskens en Hans Stoelinga van Compositie 5 Stedenbouw presteerden de plannen voor het centrum maandag 27 juni in de vergadering van de commissie Ruimtelijke Zaken. De leden werden onder meer gevraagd om het voorontwerp-bestemmingsplan voorlopig voor kennisgeving aan te nemen. Dit omdat de planvorming zich pas in een pril stadium bevindt.

Voordat de gemeenteraad zich hierover in mei 2006 gaat uitspreken, moeten nog verschillende procedures doorlopen worden. Bovendien komt er in de komende periode meer duidelijkheid over de verkeersplannen in het kader van de grootschalige infrastructuur en wordt een voorstel over het toekomstig parkeerbeleid in het centrum verwacht. In het voorontwerp-bestemmingsplan is hiermee tot nu toe geen rekening gehouden.

,,Omdat het parkeren en het verkeer juist veel vragen zullen oproepen, geven wij de voorkeur aan een goede communicatie boven een voortvarend tijdschema. Zodra een vastomlijnd beleid voor het parkeren en het verkeer bekend is, willen wij de inspraakprocedure in gang zetten”, blijkt uit notitie waar de commissieleden zich maandag over bogen.

INGRIJPEND
Duidelijk is wel dat het om ingrijpende plannen gaat. ,,Het nieuwe bestemmingsplan is een actuele weergave van de huidige situatie, gecombineerd met het geldende beleid en een aantal nieuwe ontwikkelingen. Met dit nieuwe plan willen wij komen tot een vitale kern met een samenhangend en krachtig centrum, gebaseerd op historische kwaliteiten en met ruime aandacht voor actuele ontwikkelingen. De verkeersstructuur en de functionele structuur moeten zijn afgestemd op de ruimtelijke structuur en het ruimtelijke beeld versterken”, valt op te maken uit de notitie over het voorontwerp.

Naast de genoemde maatregelen wordt in de notitie ook gesproken over de concentratie van horeca aan de Markt, horeca-activiteiten zoals een lunchroom die in het gehele centrum toelaatbaar zijn, het versterken van de samenhang van de historische bebouwingsstructuur, markante poorten in de bebouwing bij plan De Croon en de Burgakker en het versterken van de entrees aan de Brederodeweg. In de notitie is veel aandacht voor de cultuurhistorische as van Boxtel, het gebied tussen de Sint-Petruskerk en kasteel Stapelen. 'Te veel' vond inspreker Arjen Witteveen, die sprak namens de ondernemers in Boxtel.

,,Boxtel wil wat, maar in de verkeerde volgorde. In de toekomst is het centrum nauwelijks te bereiken. Het centrum gaat op slot en het is belangrijk om de aandacht te richten op het bereikbaar maken en houden van het centrum. Alles draait in de nota om de cultuurhistorische as, maar de economische as is inhoudelijk veel belangrijker. Daar moet het in het centrum om draaien. Doe daarom het centrum niet op slot en zorg voor een economische as”, zei Witteveen.

Hans Stoelinga van het bureau Compositie 5 Stedenbouw gaf in zijn presentatie aan dat het huidige ruimtelijke beeld van het centrum van Boxtel weliswaar heel divers is, maar ook 'rommelig' en 'onduidelijk'. ,,In het bestemmingsplan willen we een consistent beeld van Boxtel creëren, onder meer door het centrum groter te maken, net als de beleefbaarheid ervan. Wij willen de kwaliteit van het centrum versterken”, aldus Stoelinga. Zijn collega Ellen Muskens zei dat in het centrum weliswaar 'van alles gebeurt', maar dat er met name gewoond wordt. ,,Voor nieuwe horecavestigingen is alleen plek in het centrum en op het Stationsplein”, aldus Muskens.

VROEGTIJDIG STADIUM
De commissieleden gingen inhoudelijk nog niet diep in op het voorontwerp-bestemmingsplan voor het centrum. ,,We zitten nog in een heel vroegtijdig stadium. Samen met de fractie moeten we de plannen heel goed gaan bekijken”, aldus Willem van Meurs (SP). Commissielid Willy van Zuijlen (CDA) bracht in herinnering dat het college van B. en W. nog voor de zomer met een kredietvoorstel zou komen, wat volgens hem nog steeds niet gebeurd is.

,,Bij het vaststellen van de meerjarenbegroting hebben wij het voorbehoud gemaakt dat wij een visie van het college verwachten op de plannen in het centrum en met name de cultuurhistorische as. De plannen kosten handenvol geld. In de minimale uitvoering 2,3 miljoen euro en maximaal 3,3 miljoen. Wij vragen ons af of dat wel noodzakelijk is, want we moeten ieder dubbeltje omdraaien. Het college is de afspraak niet nagekomen. Daarom gaan we niet akkoord met alle punten van het gevraagd advies."

Wethouder Ger van den Oetelaar liet weten dat ervoor gezorgd moet worden dat het publiek in Boxtel niet alleen komt om boodschappen te doen, maar ook gaat winkelen. ,,Hoe krijgen we het Boxtelse centrum beleefbaar? Hoe zorgen we ervoor dat mensen genieten van winkelen? De Markt autovrij maken geeft meer kwaliteit, terwijl het terugbrengen van de Binnendommeltjes uitvoerbaar is, ook al gaat het om een ontzettend grote ambitie, maar wel een met een gouden kwaliteit. We hopen dit te realiseren met het geld van een ander”, aldus Van den Oetelaar.

,,We moeten bij het maken van plannen niet kijken naar gemeenten als Oss of Oirschot, want op andere willen lijken heeft geen zin. We moeten juist de Boxtelse kwaliteit versterken. Daar is voor gekozen in de plannen, met de cultuurhistorische as als een van de belangrijkste zaken. Het geld dat hiervoor is gereserveerd is met 150.000 euro beperkt, maar moet zo creatief mogelijk gebruikt worden”, aldus de wethouder.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Zicht vanuit de Clarissenstraat op de vroegere Bosscheweg, met op de voorgrond de brug over het Binnendommeltje. (Foto: collectie Frans van Susante, Boxtel).
30 juni 2005

Print deze pagina

Terug