TUNNEL BARONIESTRAAT VAN DE BAAN

Politiek voelt steeds meer voor noordelijke ontsluiting

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Er was grote publieke belangstelling voor de commissievergadering over de verkeersplannen. De mensen van actiegroep Boxtel Breed waren duidelijk herkenbaar aan hun ’Boxtel wil beter’-shirtjes en rode petjes met het opschrift ’Ik wil inspraak’.

Er waren nogal wat meningsverschillen, maar de commissie Ruimtelijke Zaken is na veel wikken en wegen vóór de komst van een noordelijke ontsluitingsweg ten noorden van recreatieplas De Langspier. Voor de aanleg van een autotunnel bij de Baronielaan wordt door de meeste partijen niets gevoeld. Die is veel te duur, evenals de aanleg van een oostelijke parallelweg langs de rijksweg A2. Dat bleek dinsdag tijdens de commissievergadering Ruimtelijke zaken.

Vanwege het belang van het onderwerp was de hele dinsdagavond gereserveerd voor het verkeersplan. Tevens waren drie van de vier onafhankelijke deskundigen opgetrommeld, die bij het maken van de plannen betrokken waren. Zij werden door de commissie overladen met vragen. Met name hun eerdere suggestie voor het openhouden en veiliger maken van de dubbele overweg en de redenen om daar een fietstunnel aan te leggen in plaats van een autotunnel riepen nogal wat vraagtekens op.

Willem Hombrink stelde dat de commissie hem en zijn collega-deskundigen niet goed had begrepen. ,,We hebben niet gezegd dat u de dubbele spoorweg open moet houden. We hebben alleen gezegd dat we een autotunnel in de Baroniestraat geen goed idee vinden omdat dit op gespannen voet staat met de gemeentelijke plannen om het centrum autoluw te maken. Deze tunnel trekt namelijk auto’s aan. Daarop hebben we gedacht dat het mogelijk moet zijn om de dubbele overweg in te richten voor fietsverkeer en eventueel hulpdiensten. Dat is een duurzame en veilige optie. Wij zijn van mening dat de overweg goed om te bouwen is. De kosten daarvan zijn van een andere orde dan van het aanleggen van een tunnel. Het levert weliswaar niet het volledige subsidiebedrag van ProRail op, maar dit kost ook minder.”

Het idee om vanwege de kosten een fietstunnel aan te leggen in plaats van een autotunnel vindt deskundige Peter Arts geen goed plan. ,,De te verwachten aantallen fietsers die hier gebruik van maken liggen redelijk laag. De vraag is daarom of het wel verantwoord is om hiervoor een fietstunnel aanleggen. Zo’n grote investering voor een kleine stroom verkeer vinden we enigszins merkwaardig.”

Voor de aanleg van een noordelijke ontsluitingsweg adviseerden de deskundigen de gemeente eerst een degelijke langetermijnvisie te ontwikkelen. Hombrink: ,,Anders loopt het proces op termijn spaak vanwege problemen met bestemmingsplanprocedures. Het is al vaker gebleken dat dit soort projecten fout loopt als er geen breed, goed dichtgetimmerde langetermijnvisie onder ligt.” Hij vervolgde: ,,Het is van wezenlijk belang dat de noordelijke ontsluitingsweg er komt, maar het is de vraag wannéér dit echt nodig is.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een van de vijf insprekers tijdens de commissievergadering was Jan Vervoorn van de klankbordgroep.

INSPRAAK
Na de uitleg van de deskundigen wilden vijf insprekers uit de zaal hun mening geven over de plannen. Zij lieten allemaal hetzelfde geluid horen. Ze zijn buitengewoon teleurgesteld over het feit dat de gemeente geen inspraakprocedure is gestart om de mening van bewoners te peilen over dit onderwerp, alvorens het in de commissie ter sprake te brengen.

Gerard Hexspoor verwoordde het namens Boxtel Breed als volgt: ,,Dit is al de zoveelste keer dat ik inspreek over dit onderwerp. Ik heb hier schoon genoeg van. Alle verstandige dingen zijn namelijk al gezegd. We willen een fatsoenlijke verbinding tussen industrieterrein Ladonk en het centrum en een fatsoenlijke noordelijke ontsluitingsweg. Het plan Centrum Autoluw ligt nu voor de derde keer voor. Wie moeten we nu nog overtuigen? Samen met Kim Albert, eveneens lid van Boxtel Breed, ben ik bij de provincie geweest. Volgens hen is dit probleem te groot voor Boxtel. Zij boden hun helpende, sturende hand aan. Ons advies is: accepteer deze hand en neem afstand van de huidige werkgroep want die kost handenvol geld en levert niets op.”

Ook inspreker Jan Vervoorn voerde het woord. Hij stelde namens de klankbordgroep dat de gemeente ’onvoldoende kennis heeft genomen’ van de door haar gegeven adviezen. Hij neemt het de gemeente zeer kwalijk dat ze in haar publicatie conclusies vermeldt die niet door de klankbordgroep zijn getrokken, maar wél als zodanig gepubliceerd worden. ,,Daardoor schrijft het college min of meer haar eigen inspraakreacties, terwijl dit toch aan haar burgers voorbehouden zou moeten zijn.” Hij eiste een rectificatie. ,,En ik verzoek uw commissie vriendelijk om mee te werken aan een nieuwe inspraakprocedure, de beslissingen uit te stellen tot deze afgerond is en pas te beslissen nadat de KBG-varianten door het college serieus zijn onderzocht.”

Daarop diende Willem van Meurs (SP) een voorstel van orde in. Hij wilde het verkeersplan niet laten behandelen voordat er een inspraakverordening zou worden aangenomen. Het argument van Manus van Bommel (PvdA/GroenLinks) dat dit in een later stadium ook nog kan, verwierp hij naar het rijk der fabelen. ,,Je moet inspraak doen vóór het besluit genomen is, anders kan dit problemen opleveren in de vervolgprocedure.” Hij voelde zich hierin gesteund door de insprekers en de klankbordgroep. ,,Ook zij hebben hierom gevraagd.”

Na een schorsing van vijf minuten bleek dat de meerderheid van de commissie niets zag in het SP-voornemen. Alleen de Democratische Partij Boxtel-Liempde ging met de SP mee. Ruim de helft van het massaal opgekomen publiek verliet daarna demonstratief de raadzaal.

ONTSLUITINGSWEG
Tijdens de daadwerkelijke behandeling van het raadsvoorstel bleek al snel dat de meeste partijen wel iets zien in de noordelijke ontsluitingsweg. Al waren de meningen verdeeld of Boxtel moet gaan voor de kleine (60-kilometerweg) of de grote (80-kilometerweg) variant. De coalitiepartijen CDA, Combinatie95 en PvdA/GroenLinks gaan voor de eerste optie. Boxtels Belang, VVD en de Democratische Partij Boxtel-Liempde zien het tweede voorstel als het beste.

,,We willen een volwaardige noordelijk ontsluitingsroute, zodat industrieterrein Ladonk ook in de toekomst goed bereikbaar zal blijven”, zo legde Jan de Leijer van Boxtels Belang uit. Combinatie95 zag vanwege de te verwachten verkeersintensiteit de grote variant eigenlijk ook wel zitten, maar wil dat niet meteen vastleggen. Sef Philips: ,,We stellen voor dat het college start vanuit de kleine variant en van daaruit gaat proberen er zoveel mogelijk uit te halen.”

SP-raadslid Van Meurs liet als enige blijken helemaal niets in de noordelijke ontsluitingsweg te zien. ,,Voor deze weg ontbreekt zwaarwegend maatschappelijk belang. Er zal weinig gebruik van worden gemaakt”, zo meent hij. ,,Het heeft wel enig nut, maar dit is slechts beperkt. Als je dit afzet tegen de ecologische waarde van het natuurgebied waar deze weg doorheen moet lopen, dan ben ik tegen. Daarbij komt dat ik de financiële onderbouwing mis bij dit voorstel. We springen als gemeente in een diep gat.”

Over de voorgestelde autotunnel van de Baroniestraat naar bedrijventerrein Ladonk ontstond minder discussie. Alle partijen behoudens de VVD en de Democratische Partij Boxtel-Liempde lieten al snel blijken niets in de autotunnel bij de Baroniestraat te zien. ,,Hij is onuitvoerbaar, onbetaalbaar en onnodig aangezien de hij niet noodzakelijk is voor de hulpdiensten”, concludeerde raadslid Van Bommel (PvdA/GroenLinks).

Over het alternatief - een fietstunnel in de Tongersestraat - wordt heel verschillend gedacht. Ook daarbij spelen de kosten een grote rol. De voorkeur van het college van burgmeester en wethouders gaat daar wel naar uit, liet wethouder Wim van Erp weten. ,,We zijn als college geen voorstander van het openhouden van de dubbele overweg, zoals de deskundigen voorstellen. We willen via de aanleg van deze tunnel veiligheid creëren.”

GOEDE BASIS
De SP beklaagde zich over de houding van het CDA in het debat. De christen-democraten namen volgens de SP als enige geen duidelijk standpunt in de discussie over de centrumtunnel. Raadslid Wim van der Zanden wil namelijk eerst nog eens goed kijken naar het gebied Kalksheuvel en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. ,,Ik ken dit wel van het CDA”, betoogde SP-fractievoorzitter Van Meurs. ,,Een beetje blaffen in de commissie en straks tijdens de raadsvergadering terug in het hok. Voor mij is het duidelijk: de commissie heeft de rangen gesloten. Dit plan gaat erdoor komen.”

Hij doelde daarbij op een een-tweetje tussen het CDA en PvdA/GroenLinks. Als het CDA namelijk de centrumtunnel laat varen en de PvdA instemt met de noordelijke ontsluitingsweg is de coalitie het unaniem eens. Daarmee geconfronteerd gaf Manus van Bommel van PvdA/GroenLinks toe ’inderdaad op zoek te zijn naar een politieke meerderheid’.

Wethouder Wim van Erp toonde zich tevreden over de uitkomst van de vergadering. ,,Er is vanavond heel constructief gesproken”, vond hij. ,,De commissie was verdeeld, maar al pratende zijn ze tot op zekere hoogte tot overeenstemming kunnen komen. Het is duidelijk dat veel leden iets voelen voor de noordelijke ontsluitingsweg, al liggen de meningen nog uiteen of dit een 60- of 80-kilometerweg moet worden. Voor welke opzet uiteindelijk gekozen wordt, wordt in de raadsvergadering van 7 juli besloten. Voor de autotunnel is het centrum wordt door het merendeel niets gevoeld en de oostelijke parallelweg is financieel niet haalbaar. Dit is een goede basis om op verder te gaan.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wethouder Wim van Erp geeft tekst en uitleg aan de commissieleden.
23 juni 2005

Print deze pagina

Terug