POLITIEK BUIGT ZICH OVER AANPASSING VERKEERSPLAN

Noordelijke randweg toch bespreekbaar voor raadsleden PvdA/GroenLinks

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de Esschebaan met rechts (gedeeltelijk zichtbaar) café 't Renpaard.

Terwijl de gemeenteraadsfractie van PvdA/GroenLinks als enige binnen de Boxtelse coalitie steeds tegen een noordelijke ontsluitingsweg is geweest, acht de partij de aanleg ervan nu bespreekbaar. Wel vindt raadslid Manus van Bommel het onverstandig om op dit moment al een variant te kiezen. Hij pleit ervoor te wachten tot een regionale verkeersstudie van de gemeenten in de driehoek Boxtel-Den Bosch-Tilburg is afgerond.

Om de verkeersproblemen op te lossen die ontstaan als op termijn de gelijkvloerse spoorwegovergangen verdwijnen, is het volgens Van Bommel nodig de kop niet in het zand te steken. Om in de toekomst een goede afwikkeling van het verkeer mogelijk maken, dient de gemeente Boxtel in zijn ogen in overleg te treden met buurgemeente Haaren en niet op eigen houtje oplossingen bedenken. Ook de uitkomsten van de regionale verkeersstudie, die na de zomervakantie verwacht worden, dienen in zijn ogen te worden afgewacht. Desondanks vindt Van Bommel dat de discussie over het verkeersplan Centrum Autoluw in de raadsvergadering van 7 juli moet worden afgerond.

Van Bommel is blij dat het college geen voorstel voor een autotunnel tussen de Baroniestraat en de Mijlstraat heeft gelanceerd en de voorkeur geeft aan een fietstunnel in de Tongersestraat. Het openhouden van de dubbele overweg voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten ziet de verkeerswoordvoerder van de PvdA/GroenLinks niet zitten. Die alternatieve oplossing werd aangedragen door vier externe deskundigen die het Boxtelse verkeersplannen bestudeerden.

,,De minister heeft haar beleid wel wat aangepast en niet alle overwegen hoeven te worden gesaneerd. Maar dat geldt volgens mij meer voor kleine spoorkruisingen, niet voor een belangrijk knooppunt als de dubbele overweg", aldus Van Bommel. Uit overleg dat hij voerde met de Fietsersbond, is hem gebleken dat ook deze belangengroep van mening is dat een tunnel voor fietsers en voetgangers in de Tongersestraat een betere oplossing is.

Dat het college afziet van een nieuwe inspraaktermijn voor burgers kan Van Bommel billijken: ,,Eigenlijk is alles al gezegd. Wij hebben er op dit moment niet zo'n behoefte aan. Als de deelstudies nader uitgewerkt worden, krijgen inwoners opnieuw de gelegenheid hun ideeën en meningen in te brengen."

BEREN OP DE WEG
Fractievoorzitter Willem van Meurs van de SP vond de PvdA/GroenLinks lange tijd aan zijn zijde in de strijd tegen een noordelijke ontsluitingsweg. Van Meurs vindt dat de sociaal-democraten 'gaan liggen draaien' nu zij hun mening hebben bijgesteld.

In de ogen van Van Meurs is er geen noodzaak voor een noordelijk randweg. Het college wijst er in het raadsvoorstel op dat zo'n weg in de toekomst ook dienst moet doen als ontsluiting van een nieuwbouwwijk in de oksel van de spoorlijnen en voor de bereikbaarheid van het nieuwe sportcomplex van voetbalclub ODC, dat naar de Esschebaan moet verhuizen. ,,Het zijn argumenten die eerder ook al zijn aangedragen. Ik hoor niks nieuws en zie alleen beren op de weg. Zo'n noordelijke ontsluitingsweg dient geen enkel maatschappelijk belang", aldus Van Meurs.

Door het huidige raadsvoorstel te lanceren, verwijt de SP-fractie het college van B. en W. 'arrogantie ten top': ,,Waar zijn we toch mee bezig in Boxtel. We weten nog helemaal niet hoe ze in de gemeente Haaren over zo'n ontsluiting denken, maar projecteren wel een weg over Esch' grondgebied." Dat het raadsvoorstel een financiële onderbouwing ontbeert, steekt Van Meurs evenzeer, net als het feit dat burgers zich er niet over mogen uitspreken. ,,Ik heb een hard hoofd in de haalbaarheid. De SP is niet mordicus tegen een noordelijke ontsluiting, maar het is heel moeilijk in dat gebied."

Van Meurs heeft gevraagd of de vier deskundigen die de verschillende varianten van een noordelijke ontsluitingsweg en een autotunnel in het centrum bestudeerden dinsdag 21 juni in de raadscommissie Ruimtelijke Zaken vragen van de politici willen beantwoorden. Commissievoorzitter Willie van de Langenberg zegt dat dit verzoek is ingewilligd. Of alle 'wijze mannen' aanwezig kunnen zijn tijdens de vergadering is niet zeker, maar in elk geval zal een deputatie aanvullende vragen beantwoorden.

ONZEKERHEDEN
Als fractievoorzitter van de Democratische Partij Boxtel-Liempde (DPBL) is Van de Langenberg niet enthousiast over het raadsvoorstel van B. en W. ,,Wij blijven van mening dat er een volwaardige noordelijke ontsluitingsweg moet komen op Boxtels grondgebied. Pas als er overeenstemming is met de gemeente Haaren zou ook een oplossing op het grondgebied van Esch mogelijk zijn. Het nu geopperde tracé (dat deels door het buitengebied van Esch is geprojecteerd – red.) is dus niet goed."

Ook blijft de DPBL vasthouden aan een autotunnel in het centrum. ,,Alleen een fietstunnel is onvoldoende om een tweedeling van Boxtel te voorkomen. Dan zien we nog liever dat de dubbele overweg open blijft en beter beveiligd wordt."

Van de Langenberg constateert dat het verkeersplan te veel onzekerheden in zich herbergt. ,,Het lijkt ons beter nu te stoppen met de verdere voorbereidingen en alle zaken nog eens goed op een rijtje te zetten."

Raadslid Henk Vervoorn (VVD) lacht in zijn vuistje. Het college kiest in het raadsvoorstel voor een noordelijke ontsluiting die zijn partij al eerder aandroeg. ,,Het is vrijwel geheel in overeenstemming met het tracé dat wij hebben voorgesteld. Het college komt zelfs tot de conclusie dat de aanleg van een nieuwe weg ten noorden van De Langspier benut kan worden voor een robuuste ecologische verbindingszone. Toen ik dat destijds voorstelde, werd er om gelachen..."

Het idee van de VVD om een autotunnel met een korte hellingbaan in het verlengde deel van de Baroniestraat te realiseren is door het college van B. en W. nog nader onderzocht en was een van de redenen waarom publicatie van het raadsvoorstel vorige week tot tweemaal toe werd uitgesteld. Dat het dagelijks bestuur zo'n oplossing niet overneemt, vindt Vervoorn jammer. ,,Volgens ons moet er hoe dan ook een centrumtunnel komen. Natuurlijk willen we niet dat het weer zo druk wordt in de Baroniestraat als in het verleden, toen er nog geen Keulsebaan was. Maar het is wel een doorgaande weg in het centrum. Dat een tunnel meer autoverkeer aantrekt, geloof ik best. Toch is dat met maatregelen buiten de tunnel in de hand te houden."

HULPDIENSTEN
Coalitiepartij CDA, met vijf raadsleden de grootste fractie in de Boxtelse gemeenteraad en de partij waarvan ook verkeerswethouder Wim van Erp deel uitmaakt, schaarde zich deze week nog niet onomwonden achter het raadsvoorstel van het college. Gevraagd naar een reactie wilde fractievoorzitter Pieter Springer nog geen standpunt innemen. ,,We komen donderdagavond (heden – red.) pas bij elkaar voor overleg en zullen dan een en ander goed moeten afwegen."

Ook bij de derde coalitiepartij, Combinatie95, heersen nog twijfels. ,,Over de noordelijke ontsluitingsweg kunnen we het waarschijnlijk vrij vlot eens worden", meldt fractievoorzitter Peter van de Wiel. ,,Wat betreft de tunnel in de Baroniestraat is nog een exercitie nodig. Het veiligheidsaspect heeft bij ons altijd voorop gestaan bij de eerdere keuze om wél een autotunnel aan te leggen. Die zou namelijk ook geschikt moeten zijn voor hulpdiensten. Als het college ons de garantie kan geven over acceptabele aanrijroutes voor brandweer, ambulance en politie kan wat ons betreft worden volstaan met alleen een fietstunnel. Als echter bij de uitwerking blijkt dat de hulpdiensten toch gebruik moeten gaan maken van de fietstunnel, dan vinden wij dat personenauto's niet geweerd moeten worden."

Boxtels Belang was deze week de enige partij die zich onomwonden achter het college schaart. ,,We zijn blij met een noordelijke ontsluitingsweg. En als de fietstunnel in de Tongersestraat goed uitgevoerd wordt, zijn we daar niet ongelukkig mee. Een autotunnel zou een te grote inbreuk op de leefbaarheid van de wijk Breukelen betekenen", stelt raadslid Jan de Leijer, zelf woonachtig aan de Baroniestraat.

Wel benadrukt hij dat de verkeersoplossingen bij het spoor niet losgekoppeld kunnen worden van de problematiek elders in de gemeente. De Leijer wijst daarbij op het pleidooi dat zijn partij vorige week hield om oostelijk van de rijksweg A2 een verbindingsweg te realiseren tussen de Schijndelsedijk en oprit 26. Boxtels Belang pleit daarbij voor gebruikmaking van de Koppenhoefstraat. Ook maken fietstunnels bij sportcomplex De Braken en recreatieplas De Langspier in de ogen van De Leijer wezenlijk onderdeel uit van de uiteindelijke oplossing.
16 juni 2005

Print deze pagina

Terug