WETHOUDER: 'GEEN TWEEDELING DOOR GEMIS AUTOTUNNEL'

Inspraak taboe bij aangepast verkeersplan

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de dubbele spoorweg in de Tongersestraat in Boxtel.

Het college van B. en W. vindt het op dit moment niet nodig om burgers om hun mening te vragen over een nieuwe ontsluitingsweg ten noorden van recreatieplas De Langspier. Bij de uitwerking van de verschillende onderdelen van het aangepaste verkeersplan Centrum Autoluw komt daarvoor in de toekomst nog voldoende gelegenheid, stelt verkeerswethouder Wim van Erp.

In zijn toelichting op het gepresenteerde raadsvoorstel over de aanpassingen van Centrum Autoluw, stelt Van Erp dat zo'n noordelijke ontsluitingsweg eerst gerealiseerd moet zijn voordat de dubbele overweg in de Tongersestraat wordt afgesloten. Op die plek handhaaft het college het voorstel om een tunnel voor voetgangers en fietsers te realiseren.

NIET INGRIJPEND
Deze aanpassing van het plan Centrum Autoluw is in de ogen van het college niet zodanig ingrijpend dat een nieuwe inspraakronde noodzakelijk is. ,,Vorig jaar hebben burgers uitgebreid hun zegje kunnen doen", meent wethouder Van Erp. Pas als de uitwerking van de deelplannen van Centrum Autoluw wordt aangepakt, kunnen burgers opnieuw inspreken, stelt de wethouder. Vorige maand opperde Van Erp de gebruikelijk inspraaktermijn van vier weken met de helft in te korten.

Als voorzitter van de raadscommissie Ruimtelijke Zaken zet Willie van de Langenberg vraagtekens bij de beslissing van B. en W. om geen nieuwe inspraak toe te staan. ,,Volgens mij bepaalt de inspraakverordening van de gemeente Boxtel dat voor verkeersplannen altijd burgers het recht hebben om hun mening te geven." Raadsgriffier Jouke Vis heeft op verzoek van Van de Langenberg de afspraken hierover onderzocht en komt tot de conclusie dat het college zelf invulling geeft aan de manier van inspraak. Er wordt dus niet onrechtmatig gehandeld. Wel kan de gemeenteraad Ė als hoogste bestuursorgaan - uiteindelijk beslissen dat er alsnog een inspraaktermijn moet komen.

Dinsdag 21 juni buigen de leden van de raadscommissie Ruimtelijke Zaken zich over het nu gelanceerde voorstel. Daar wordt de fracties niet alleen gevraagd zich uit te spreken over een noordelijke ontsluitingsweg, maar ook over het feit of er een tunnel voor personenauto's in het verlengde van de Baroniestraat moet komen. ,,Gelet op de verkeerstellingen en de onderzoeken die we hebben gehouden, vragen wij ons hardop af of je een autotunnel moet willen. We zijn bevestigd in onze gedachte dat zo'n tunnel een sterk aanzuigende werking heeft van verkeer. Maar het is de gemeenteraad die daar uiteindelijk een beslissing over neemt", aldus Van Erp.

De stelling dat Boxtel in tweeŽn wordt gesplitst als niet voor een autotunnel wordt gekozen schuift de wethouder terzijde. ,,Een tunnel voor langzaam verkeer voorkomt zo'n tweedeling. En voor auto's? Nu moeten die ook al geruime tijd wachten voor dichte spoorbomen. Dat duurt straks net zo lang als automobilisten een eindje moeten omrijden wanneer de overweg is gesaneerd."

VENTIELFUNCTIE
De aanleg van een noordelijke ontsluitingsweg waarbij een nieuwe weg dient te worden aangelegd tussen de Esschebaan en de Runsdijk op Esch' grondgebied, wil het college benutten om tegelijk een ecologische verbindingszone te realiseren. Natuurcompensatie is daarbij in de ogen van wethouder Van Erp het toverwoord. ,,Voor de aanleg van een nieuwe verbindingsweg moeten we toch gronden verwerven. Dan kunnen we ook meteen aankopen doen voor een eco-zone." De onderzoeken die het laatste halfjaar aanvullend zijn uitgevoerd, hebben het college ervan overtuigd dat een noordelijke ontsluitingsweg noodzakelijk is als ventielfunctie voor bedrijventerrein Ladonk.

Van het raadsvoorstel dat de fracties komende dinsdag in commissieverband bespreken, maakt het verkeersplan Centrum Autoluw onlosmakelijk deel uit. ,,De gemeenteraad heeft in december aanpassing op twee onderdelen gevraagd. We hebben zowel naar de mogelijkheden voor een noordelijke ontsluitingsweg als naar een autotunnel in het centrum gekeken. Als de raadsfracties met ons voorstel instemmen, gaan zij ook automatisch akkoord met de verkeersoplossingen die we in vorig jaar in het plan Centrum Autoluw hebben aangedragen", aldus wethouder Van Erp.

De openbare vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Zaken op dinsdag 21 juni begint om 19.30 en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Dr. Van Helvoortstraat. Op de agenda staat deze avond alleen het raadsvoorstel over de verkeersplannen. Maandag 27 juni komen de commissieleden opnieuw bijeen om de overige agendapunten af te handelen.
16 juni 2005

Print deze pagina

Terug