COLLEGE KIEST VOOR NOORDELIJKE ONTSLUITING VIA ESSCHEBAAN

Boxtel blijft twijfelen over autotunnel

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Blik in de Baroniestraat vanuit de Spoorstraat. Het plan om hier een autotunnel te realiseren als rechtstreekse verbinding tussen het centrum van Boxtel en bedrijventerrein Ladonk, is volgens het college van B. en W. onhaalbaar.

Of een autotunnel in het verlengde van de Baroniestraat moet worden gerealiseerd, laat het college van B. en W. afhangen van de mening van de gemeenteraad. Het dagelijks bestuur van de gemeente maakt wel een keus als het gaat om een noordelijke ontsluitingsweg. Daarvoor moet gebruik gemaakt gaan worden van de Esschebaan. Deze weg moet dan worden omgevormd tot een 60-kilometerzone.

De wenselijkheid van een autotunnel tussen het centrum van Boxtel en bedrijventerrein Ladonk wordt onderkend. Als er helemaal niets wordt gedaan om de sluiting van de dubbele overweg in de Tongersestraat te compenseren, raken de straten in het centrum 'overmatig belast', concludeert het college. Tegelijk ziet men beperkingen opdoemen. 'Er kan maar heel weinig. Elke ingreep in deze kleinschalige en kwetsbare binnenstedelijke omgeving is al gauw te duur, te grootschalig en fysiek te belastend voor de directe omgeving', schrijft het college in het hedenochtend, donderdag gepresenteerde raadsvoorstel.

Om uit het dilemma te komen vraagt het college aan de gemeenteraad om op 7 juli een uitspraak te doen in deze als 'lastige kwestie' aangeduide materie. Kiest de gemeenteraad niet voor de aanleg van een tunnel, betekent dat niet dat de problemen opgelost zijn. Die keuze 'stelt eisen aan de andere beschikbare routes om de zuid en om de noord', aldus het college.

HAALBAARHEID
Vorige maand kwamen bijna alle raadsfracties tot de conclusie dat een autotunnel in het verlengde van de Baroniestraat niet haalbaar is. De commissie Ruimtelijke Zaken werd toen geïnformeerd over de verschillende varianten voor aanpassing van het in december 2004 aangehouden verkeersplan Centrum Autoluw.

Het college laat zich in het raadsvoorstel niet uit over het advies van een kwartet externe deskundigen dat zich eerder over de varianten boog en ervoor pleitte om de dubbele overweg open te houden voor fietsers en hulpdiensten. Deze optie is aan de orde omdat van minister Karla Peijs van Verkeer niet langer alle gelijkvloerse spoorwegkruisingen hoeven te worden gesaneerd.

Over de wijze waarop het verkeer in de toekomst ten noorden van Boxtel tussen de rijksweg A2 en bedrijventerrein Ladonk moet rijden, heeft het college wél een standpunt ingenomen. Nadat een nieuwe verbindingsweg is gecreëerd tussen de Colenhoef (op Ladonk) en de Mezenlaan (in Boxtel-West) dient het verkeer via de Esschebaan afgewikkeld te worden.

Voor dat tracé bestaat in de ogen van het college een breed draagvlak in de Boxtelse samenleving. Wel zou de Esschebaan dan omgebouwd moeten worden naar een 60-kilometerzone. Het autoverkeer dient vervolgens vanaf de Esschebaan via een nieuwe weg ten noorden van recreatieplas De Langspier naar de Runsdijk in Esch te worden geleid om de rijksweg A2 te bereiken.

Het college ziet het als een uitdaging om samen met bewoners van het gebied en met externe partners als buurgemeente Haaren, ProRail en de provincie tot concrete plannen te komen. Daarin dient niet alleen een noordelijke ontsluitingsroute te worden gerealiseerd, maar eveneens een robuuste ecologische verbindingszone.

Het college van B. en W. heeft vanochtend het raadsvoorstel voor de verkeersontsluiting van Boxtel na drie keer uitstel gepresenteerd. Kwam men vorige week al niet tot een standpunt, deze week werd de presentatie van een voorstel tweemaal uitgesteld. Het imago van een slagvaardig en daadkrachtig bestuur waarmee burgemeester Jan van Homelen zo graag te koop loopt, liep hierdoor een fikse deuk op. Vlak voor het ter perse gaan van deze krant kwam de tekst van het raadsvoorstel uiteindelijk toch nog beschikbaar.

Verkeerswethouder Wim van Erp was het gistermiddag niet eens met de veronderstelling dat het college niet in staat bleek een eensluidend raadsvoorstel te formuleren. ,,We zijn het onderling roerend eens en denken een gefundeerd voorstel te kunnen presenteren waarmee de grootste gemene deler van onze achterban (CDA, Combinatie95 en PvdA/GroenLinks – red.) kan instemmen. Wat vertraging in de hand heeft gewerkt zijn de aanvullende cijfers die enkele malen moesten worden opgevraagd bij ons adviesbureau Goudappel Coffeng. Daar gaan steeds een paar dagen overheen", aldus Van Erp.

NATUURGROEPEN
Vanuit de natuur- en milieugroepen is deze week afwijzend gereageerd op de stellingname van vijf van de zeven fracties in Boxtelse gemeenteraad. Met uitzondering van PvdA/GroenLinks en de SP toonden alle partijen in de raad zich vorige maand voorstander van een noordelijke ontsluitingsweg.

Na bestudering van de verkeersmodellen komen de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel (WNLB), de Brabantse Milieu Federatie (BMF) en de Vereniging Natuurmonumenten tot de slotsom dat een noordelijke randweg onvoldoende verkeer zal trekken. ,,Automobilisten die van en naar Ladonk rijden zijn bijna altijd sneller als ze de Keulsebaan gebruiken. Daarom zal een noordelijke ontsluitingsweg weinig benut worden", stelt WNLB-voorzitter Arne Greven.

Dat zo'n weg aan de noordkant van Boxtel bovendien de ontwikkeling van een ecologische verbindingszone tussen landgoed Sparrenrijk en natuurreservaat Kampina verhindert, wordt door de politici en bestuurders volgens Greven onvoldoende onderkend. ,,Er zijn geen serieuze argumenten voor een noordelijke ontsluitingsweg en het wordt hoog tijd dat de politieke partijen dat durven onderkennen", stelt Greven. Hij heeft zijn hoop gericht op het provinciebestuur. ,,Wij verwachten dat de provincie de gemeente zal corrigeren als de raadsfracties vast blijven houden aan hun standpunt."
9 juni 2005

Print deze pagina

Terug