PASTOOR HARRIE VAN DEN TILLAART VERTREKT

Maria Regina buigt hoofd voor fusieparochie

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Zo'n honderdvijftig mensen kregen woensdagavond te horen dat de Maria Reginaparochie op last van het bisdom toch fuseert met de twee andere Boxtelse parochies.

Het bestuur van de Maria Reginaparochie legt zich na jaren tegenstribbelen noodgedwongen neer bij een fusie met de andere twee Boxtelse parochies: Sint-Petrus en Heilig Hart. De samenvoeging vindt op last van het bisdom Den Bosch plaats op 1 januari 2006. Pastoor Harrie van den Tillaart gaat geen deel uitmaken van het pastoraal team van de nieuwe fusieparochie. ,,Er is te veel gebeurd, ook in verwijtende zin." Van den Tillaart blijft wel pastoor in Lennisheuvel.

De vicaris van het bisdom Den Bosch heeft het parochiebestuur van Maria Regina vorige week in een gesprek laten weten onverkort vast te houden aan de samenvoeging van de drie Boxtelse parochies met ingang van 2006. Daarin is slechts plaats voor twee kerkgebouwen: die van de Heilig Hart en van Sint-Petrus.

,,Onze parochie lijdt het meeste pijn van deze fusie omdat we ons kerkgebouw moeten prijsgeven. Daarom hebben we ook zo lang geaarzeld en hebben we het fusieproces proberen te vertragen en te onderbreken", meldde pastoor Van den Tillaart gisteren tijdens een speciaal belegde vergadering met de parochianen. In het tijdelijke kerkgebouw aan de Molenwijkseweg kregen zo'n 150 mensen te horen dat een fusie onvermijdelijk is. Die mededeling leidde zowel tot emotionele ('We gaan met bussen naar de bisschop om te protesteren') als realistische oproepen ('Zonder je niet af, stap in die rijdende trein').

NIET ZACHTZINNIG
In een reactie zei Van den Tillaart dat het bisdom zich niet zachtzinnig heeft opgesteld. Dat Van den Tillaart het in de gesprekken met de beide andere Boxtelse parochie ook niet gemakkelijk had, verklaarde hij uit het feit dat de Maria Reginaparochie het meest heeft dwarsgelegen. ,,Wellicht hebben we ons niet steeds correct gedragen. Ons streven was echter altijd helder en oprecht: zo lang mogelijk zelfstandig blijven."

Dat de parochianen hun eigen pastoor moeten gaan missen in de nieuwe Boxtelse fusieparochie leidde tot verschillende reacties. Uit alle opmerkingen viel echter op te maken van Van den Tillaart in de Maria Reginaparochie op handen wordt gedragen. De ene bezoeker van de parochievergadering vond dat de pastoor als stuurman het zinkend schip verliet, terwijl een ander begrip had voor het feit dat Van den Tillaart het bijltje erbij neerlegt. Van den Tillaart verdwijnt evenwel niet helemaal uit beeld; hij blijft immers pastoor van de Sint-Theresiaparochie in Lennisheuvel. ,,Gaan we daar toch voortaan naar de kerk", riep iemand spontaan en kreeg veel bijval.

Pastoor Van den Tillaart heeft lange tijd aangegeven dat de parochie zelf kon beslissen of ze wilde fuseren. De opbrengst uit de verkoop van het inmiddels gesloopte kerkgebouw in de wijk Selissenwal en de omringende gronden, zouden het kerkbestuur voldoende mogelijkheden bieden om zelf een vervangende gebedsruimte te huren.

In zijn toelichting meldde Van den Tillaart gisteren dat het bisdom geen goedkeuring verleent om na 1 januari (als ook het huurcontract van het bedrijfsrestaurant van de voormalige Gezondheidsdienst voor Dieren afloopt) elders een ruimte te zoeken. Een woordvoerder van het bisdom stelde dat eerder ook al in deze krant. ,,Zouden we toch ergens anders een ruimte huren om vieringen te houden, dan zijn bijvoorbeeld de doopsels en huwelijken die daar plaatsvinden niet rechtsgeldig omdat het bisdom er niet mee ingestemd heeft", aldus Van den Tillaart.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Pastoor Harrie van den Tillaart geeft tekst en uitleg tijdens een speciaal belegde vergadering met de parochianen.

ERGERNIS
Onder leiding van de in Boxtel woonachtige Nico Bulter, die namens de vereniging van pastoraal werkenden overal in den lande fuserende parochies begeleidt, kregen de bezoekers van de bijzondere parochievergadering de gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te maken. Tal van opties passeerden de revue om de zelfstandigheid van de Maria Reginaparochie alsnog te verlengen, maar alle suggesties waren zoals bestuurslid Liesje van Boxtel opmerkte al door het parochiebestuur in de voorbije jaren te berde gebracht en vervolgens van tafel geveegd.

Dat bracht diverse parochianen tot de slotsom dat men er het beste van moet zien te maken tijdens de fusiebesprekingen. Per 1 januari 2006 worden de drie Boxtelse parochies opgeheven om op te gaan in n nieuwe geloofsgemeenschap onder leiding van deken Richard Niessen van de Sint-Petrusparochie. Pastoor Jo de Jong van de Heilig Hartparochie gaat in september met emeritaat. Van elke parochie worden drie vertegenwoordigers in het nieuwe kerkbestuur benoemd.

Een van de aanwezigen drong erop aan daarvoor goede onderhandelaars aan te wijzen: ,,Anders hebben we straks niks te vertellen. We moeten onze huid zo duur mogelijk verkopen." Die opmerking mocht op een warm applaus rekenen. Een ander ergerde zich aan het feit dat binnen de drie parochies over en weer op elkaar wordt afgegeven. ,,We zijn n kerk en moeten door n deur binnen. Laat ons asjeblieft op een goede manier samenwerken."

PASTORAAL
Ook werd voorgesteld de blijkbaar aanzienlijke financile middelen van de Maria Reginakerk veilig te stellen. Penningmeester Cees van Bommel meldde dat het huidige parochiebestuur zoveel mogelijk geld probeert te oormerken voor pastoraal werk. ,,Dat is erkend door de overige parochies. We willen ons kapitaal niet zien verdwijnen in een of ander restauratiefonds."

Van Bommel kaartte daarmee een thema aan dat regelmatig in de discussies naar voren kwam. Vooral dankzij pastoor Van den Tillaart hebben leken een belangrijke taak binnen de Maria Reginaparochie, waar de nadruk niet zozeer bij het vieren van de eucharistie als wel bij de geloofsbeleving door mensen ligt. De 150 vrijwilligers moeten dan ook gekoesterd worden, is de algehele opvatting.

Of het lukt om de mensen die zich nu voor de Maria Reginaparochie inzetten, straks ook warm te krijgen om zich in te spannen voor de nieuwe Boxtelse eenheidsparochie is volgens een van de bezoekers twijfelachtig. Hij had ervaring met een soortgelijk fusieproces dat zich twee jaar geleden voltrok in Uden. ,,Daar is 60 procent van de vrijwilligers afgehaakt."

Om dit doemscenario te voorkomen werd gepleit voor een goed fusieplan, waarin alle waardevolle elementen die de Maria Reginaparochie ook na 1 januari wil handhaven worden beschreven. Dat het voor zo'n fusieplan rijkelijk laat is, zoals een van de aanwezigen stelde, werd door pastoor Van den Tillaart weerlegt: ,,Daarom hebben we deze bijeenkomst bewust vr de zomervakantie gehouden. We zijn de eerste Boxtelse parochie waar de parochianen bijeen geroepen zijn."

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het restaurant van de voormalige Gezondheidsdienst voor Dieren aan de Molenwijkseweg biedt sinds twee jaar onderdak aan de kerkgangers in de Maria Reginaparochie.
9 juni 2005

Print deze pagina

Terug