’MEER ZORGWONINGEN NODIG ROND ZORGCENTRA’

Zorggroep en woonstichting zetten
schouders onder ouderenhuisvesting

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Luchtopname van zorgcentrum Molenweide en appartementencomplex Molenhof aan de Achterberghstraat. Linksonder op de foto is ziekenhuis en verpleeghuis Liduina zichtbaar.

De realisering van appartementencomplex Molenhof bij zorgcentrum Molenweide was de aftrap. De samenwerking bij de nieuwbouw van zorgcentrum Simeonshof vloeit eruit voort. En als alles meezit worden ook de handen ineen geslagen voor de herontwikkeling van zorgcentrum Emmaus. Zorggroep Elde en Woonstichting Sint-Joseph werken samen aan de bouw van multifunctionele, kleinschalige en vooral wijkgebonden zorgcentra in Boxtel en denken een passend antwoord te hebben op de dubbele vergrijzing die ook deze regio boven het hoofd hangt.

Met de ondertekening van een koop-aanneemovereenkomst hebben vice-voorzitter Peter Kanters van de raad van bestuur van de Zorggroep Elde en directeur-bestuurder Maria Voets van Woonstichting Sint-Joseph het formele startsein gegeven voor de nieuwbouw van zorgcentrum Simeonshof aan de Annastraat. Op 27 april verhuizen de 67 bewoners naar Lindenlust, kort daarna zal de slopershamer het zorgcentrum met de grond gelijk maken en start de bouw van een voorziening die bestaat uit 40 zorgappartementen, 43 huurwoningen en 20 dagverzorgingsplaatsen.

De samenwerking tussen de Zorggroep Elde en Woonstichting Sint-Joseph gaat verder dan het project Simeonshof, zo benadrukken Kanters en Voets. Beide organisaties willen elk vanuit hun eigen specialisme bijdragen aan een verbetering van de woonomstandigheden en zorgverlening aan ouderen in Boxtel. ,,Uitgangspunt daarbij is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in de wijk waarin ze al lang wonen en hun contacten hebben”, stelt Kanters.

De tijd dat ouderen uit hun vertrouwde omgeving werden weggehaald en min of meer noodgedwongen in een verzorgingshuis elders in de gemeente werden gestopt is definitief voorbij. Kanters: ,,Ouderen geven terecht aan dat ze in hun wijk willen blijven wonen en willen beschikken over prima voorzieningen. Wij denken dat we in die behoefte kunnen voorzien.” ,,Het is toch verschrikkelijk als je zorg nodig hebt en uit je eigen omgeving gehaald wordt”, vult directeur-bestuurder Voets van Sint-Joseph aan. ,,Zorg op maat is het credo. Mensen kunnen veel langer zelfstandig blijven wonen en zorg inkopen die ze nodig hebben.”

EXTRA CAPACITEIT
De veranderingen die de zorgsector in Boxtel ondergaat zijn ingrijpend. Op het eerste gezicht lijkt de vernieuwingsdrang van de Zorggroep Elde te betekenen dat het aantal intramurale verzorgingsplaatsen afneemt. Molenweide telt sinds de verbouwing 100 verzorgingsplaatsen (was 117). Het nieuwe Simeonshof gaat 40 verzorgingsplaatsen tellen (nu 67) en in het nieuwe Emmaus is slechts ruimte voor 60 verzorgingsplaatsen (thans 73). Per saldo neemt het aantal verzorgingsplaatsen in Boxtel dus af met 57.

,,Maar dat cijfer is vertekend omdat in die cijfers geen rekening is gehouden met de veranderingen in Molenweide, waar steeds meer zorgplaatsen voor religieuzen ten goede komen aan leken. Per saldo betekent dat juist een extra capaciteit”, benadrukt Kanters. Hij vult wel aan dat de capaciteit van de nieuwe zorgcentra ontoereikend zal zijn om de vergrijzing op te vangen. ,,En bedenk dat we vooral in Noord-Brabant te maken hebben met een dubbele vergrijzing. Niet alleen komen er steeds meer ouderen bij, ouderen blijven langer leven en dus wordt een groter beroep op wonen en zorg gedaan.”

Een passend antwoord is de bouw van zorgwoningen rondom de vernieuwde zorgcentra. Molenhof aan de Achterberghstraat is een goed voorbeeld, vinden Kanters en Voets. Datzelfde geldt voor de nieuwbouw van Simeonshof. ,,Er staat straks een kleinschalig zorgcentrum met 40 intramurale verzorgingsplaatsen met daaromheen een aantal nieuwe zorgwoningen.” Voets: ,,Tel daarbij alle woningen op die we samen al in Breukelen gebouwd hebben en je hebt een concentratie van ouderenwoningen.” Ze doelt op de complexen Ten Brueckelen en Den Bongerd en de nieuwe appartementen aan de Van Hornstraat en Maria van Dieststraat.

Of voldoende ouderenwoningen gebouwd worden is de vraag, erkennen beide bestuurders. ,,Goed luisterend naar de vraag van ouderen moet een oplossing gezocht worden in het bouwen van nog meer zorgwoningen rondom de woonzorgcentra Simeonshof, Emmaus en Molenweide”, stelt Kanters.

DRAAGKRACHT
De samenwerking tussen de Zorggroep Elde en Woonstichting Sint-Joseph is ingegeven voor de gedachte dat instanties moeten doen waar ze goed in zijn. Om die reden tekent de zorggroep voor de zorg en stapelt de woonstichting stenen en worden de woningen na oplevering verhuurd en beheerd. ,,Om hedendaagse voorzieningen te kunnen realiseren heb je meer draagkracht nodig”, verklaart Kanters. De bestuurder van de Zorggroep Elde legt uit dat Sint-Joseph de 43 zorgwoningen die bij Simeonshof worden gebouwd na oplevering zal overnemen. ,,’Doe waar je goed in bent’, dat is onze insteek”, vult Voets aan.

De ondertekening van de overeenkomst voor de nieuwbouw van Simeonshof betekent dat de sloop van het zorgcentrum nabij is. Een precieze datum is nog niet vastgesteld omdat nog niet alle bevoegde instanties het groene licht hebben gegeven. Maar dat is, zo benadrukt bestuurder Kanters, een formaliteit. Op 27 april verhuizen de bewoners van Simoenhsof naar hun tijdelijk onderkomen in Lindenlust aan de Bosscheweg. Volgens de huidige planning keren ze voor Kerstmis 2006 terug naar de Annastraat.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Actuele opname van zorgcentrum Simeonshof. Zorggroep Elde streeft in samenwerking met Woonstichting Sint-Joseph naar kleinschalige en multifunctionele zorgcentra met daaromheen ouderenwoningen.
7 april 2005

Print deze pagina

Terug