NIEUWE PROCEDURE VOOR VERBREDING RIJKSWEG

Onderzoek milieueffecten spitsstroken A2

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Nadat een eerdere poging mislukte omdat onvoldoende rekening was gehouden met aspecten van luchtkwaliteit en verkeersveiligheid, start Rijkswaterstaat opnieuw een procedure om spitsstroken aan te leggen langs de rijksweg A2.

Een halfjaar nadat de Raad van State een streep zette door het plan om de rijksweg A2 tussen Den Bosch en Eindhoven uit te rusten met spitsstroken, start Rijkswaterstaat met een nieuwe procedure. Nu mét een milieueffectenrapportage (MER). De directie Noord-Brabant van Rijkswaterstaat in Den Bosch hoopt over twee jaar met de aanleg te kunnen beginnen.

In december 2003 besloot minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat tot aanleg van spitsstroken langs de rijksweg A2 om zo de verkeersafwikkeling tijdens de ochtend- en avondspits te bevorderen. Het besluit paste binnen de spoedwet die eerder was uitgevaardigd om ook elders in Nederland wegverbredingen te realiseren en het fileleed te verzachten.

Vorig jaar verbood het hoogste rechtscollege in Nederland de verbreding van de rijksweg A2 nadat circa twintig omwonenden en belangengroepen bezwaar aantekenden. De Raad van State was van mening dat Rijkswaterstaat, die de aanleg van de spitsstroken moet uitvoeren, een MER had moeten opstellen. Bovendien hadden de ingenieurs van de in Den Bosch gevestigde directie Noord-Brabant van Rijkswaterstaat meer mogelijkheden moeten bekijken om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook de verkeersveiligheid na aanleg van de spitsstroken was onvoldoende onderbouwd.

Rijkswaterstaat stelt de opmerkingen van de Raad van State ter harte te hebben genomen en is daarom een nieuwe procedure gestart om de spitsstroken alsnog te realiseren. Naar verwachting zal niet eerder dan over twee jaar daadwerkelijk de schop de grond in gaan, omdat vooraf diverse inspraakprocedures moeten worden gevolgd.

GELUIDSOVERLAST
Verkeerswethouder Wim van Erp van de gemeente Boxtel stelt dat Rijkswaterstaat voor de aanleg van de spitsstroken niet afhankelijk is. ,,We hoeven geen vergunning af te geven; Rijkswaterstaat blijft op grond die ze zelf al in eigendom heeft. Toch vind ik dat het lang heeft geduurd voordat de procedure hervat wordt. Het duidt er mijns inziens op dat de ingenieurs een gedegen juridische voorbereiding hebben getroffen."

Van Erp zal die betreffende ingenieurs herinneren aan de toezegging die ze eerder deden om de geluidsoverlast nabij de Vorsenpoel in de wijk Boxtel-Oost op te lossen. ,,Het 'gat' in de geluidswal zou worden gedicht en aan die belofte hou ik Rijkswaterstaat", aldus Van Erp.

Het bestuur van de Stichting Bewonersbelangen A2 in Boxtel is nog niet bijeen geweest sinds de aankondiging dat een nieuwe procedure voor spitsstroken wordt opgestart. ,,Maar het komt niet onverwacht. Na de uitspraak van de Raad van State vorig jaar hebben we er rekening mee gehouden dat Rijkswaterstaat met een MER zou komen", meldt secretaris Godfried van den Braak van de plaatselijke belangengroepering.

KRITISCH VOLGEN
De Stichting Bewonersbelangen A2 zal de procedure die nu wordt ingezet kritisch volgen. ,,En we blijven ervoor pleiten dat Rijkswaterstaat zodanige voorzieningen treft, dat de leefbaarheid in de wijk Oost wordt verbeterd. We zijn alert op geluidsoverlast, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Het plan dat nu is aangekondigd zullen we toetsen aan de uitspraak van de Raad van State", aldus Van den Braak.

Hoewel de hernieuwde poging om spitsstroken aan te leggen niet als een verrassing komt, zet Van den Braak er toch vraagtekens bij: ,,De provincie heeft immers aangekondigd te studeren op mogelijkheden om de weg Den Bosch-Helmond, langs de Zuid-Willemsvaart op te krikken. De vraag rijst dan of verbreding van de rijksweg A2 nog wel nodig is."

STARTNOTITIE
Als eerste stap om te komen tot de aanleg van spitsstroken presenteert Rijkswaterstaat donderdag 10 maart een zogeheten startnotitie. Daarin wordt formeel aangekondigd dat een MER wordt opgesteld. De startnotitie ligt ter inzage in onder meer de gemeentehuizen en openbare bibliotheken in Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel. Belanghebbenden kunnen tot 7 april hun mening geven over het voorstel van Rijkswaterstaat.
10 maart 2005

Print deze pagina

Terug