GEMEENTELIJKE SUBSIDIE 'DE ES' TERUG NAAR NUL

'Samen met inwoners zorgen voor behoud dorpshuis Esch'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het dameskoor Innovation repeteert in dorpshuis De Es in Esch. Links staat dirigente Christa Bleeker. Omdat er in het dorpshuis geen sprake meer is van fulltime beheer hebben de leden een eigen sleutel en zorgen de dames er zelf voor dat de consumpties afgerekend worden.

De financiële problemen van de gemeente Haaren hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er tal van bezuinigingsmaatregelen zijn genomen. Eén van die maatregelen heeft ingrijpende gevolgen voor de gemeenschapshuizen in de vier kernen, waaronder dorpshuis De Es in Esch. Hoewel de vier gebouwen gezien worden als zogeheten basisvoorzieningen, is besloten om de gemeentelijke exploitatiesubsidie in de periode 2004-2007 terug te draaien van 80.000 euro naar 'nul'.

Het geleidelijk afbouwen van de exploitatiesubsidie noopte het bestuur van Stichting Dorpshuis De Es met oplossingen te komen om het dorpshuis in stand te houden. ,,Wij hebben de uitgaven fors teruggebracht, terwijl de inkomsten langzaam omhoog gaan”, aldus voorzitter Martijn Jansen (34).

Jansen heeft een goed gevoel over de toekomst van dorpshuis De Es. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat het bestuur en de gebruikers en de overige inwoners er samen voor zorgen dat de belangrijke voorziening behouden blijft voor Esch.

,,We proberen steeds meer met de inwoners in gesprek te komen om ons beleid toe te lichten, wat we onder meer doen via artikelen in het Esseblad. Belangrijk is dat we de mensen ervan overtuigen dat het dorpshuis voor de Esschenaren bedoeld is en mede door hen in stand gehouden kan worden. Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van het gebouw, maar het zijn de verenigingen die alle activiteiten in het gebouw organiseren. Wij kunnen niet zonder elkaar en samen zoeken we naar manieren om op een zo voordelig mogelijke manier gebruik te kunnen maken van het gebouw.”

Jansen, die afkomstig is uit Vught en in 1999 met zijn vrouw Marieke in Esch kwam wonen, maakt sinds tweeënhalf jaar deel uit van het bestuur van Stichting Dorpshuis De Es; eerst als secretaris en sinds ongeveer een half jaar als voorzitter. ,,We hebben een moeilijke tijd achter de rug met als dieptepunt het overlijden in augustus van onze beheerster Paula Bergman. Zij was tot ze ziek werd eind 2003 altijd aanwezig in het dorpshuis. Nadat ze ziek werd, stonden we voor de uitdaging het beheer van het dorpshuis anders vorm te geven”, aldus Jansen.

,,Paula werkte veertig uur per week. In de periode van haar ziekte hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van Rian Mimpen en Henriëtte van Brunschot, die hier al als vrijwilligers actief waren. Wij zijn heel blij dat zij nu en in de toekomst het beheer van het dorpshuis vormgeven. Samen zijn ze ongeveer 24 uur actief in 'De Es'.”

EXPLOITATIESUBSIDIE
Ook het feit dat de subsidie van de gemeente in een aantal jaren teruggebracht wordt tot nul zorgde voor hoofdbrekens bij de vijf bestuursleden van de stichting. Nadat door de gemeenteraad besloten werd om de financiële steun aan gemeenschapshuizen vanaf 2004 elk jaar af te bouwen, heeft het bestuur een nieuwe opzet gezocht en overleg gevoerd met de gebruikers. Jansen kan ondanks de ingrijpende maatregel begrip opbrengen voor het beleid van de gemeente:

,,Het feit dat de gemeente vier gebouwen in beheer heeft, zorgt voor hoge kosten waardoor besloten is om de exploitatie vanaf 2008 in handen te geven van de gemeenschapshuizen. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat we vanaf dat jaar geen subsidie meer ontvangen en de exploitatie zelf voor onze rekening moeten nemen. Natuurlijk is dat vervelend, maar het is belangrijk dat je niet bij de pakken gaat neerzitten, maar na gaat denken hoe we met die nieuwe situatie omgaan."

Tot 2004 ontving dorpshuis De Es jaarlijks ongeveer 14.500 euro aan exploitatiesubsidie van de gemeente, een bedrag dat dus binnen enkele jaren tot nul gereduceerd wordt. ,,Het is overigens niet zo dat de gemeente straks helemaal niets meer uitgeeft aan de gemeenschapshuizen”, benadrukt Jansen.

,, De gemeente reserveert elk jaar in het kader van het meerjarig onderhoudsplan nog gemiddeld zo’n 22.000 tot 23.000 euro voor dorpshuis De Es, wat inhoudt dat ze garant staat voor grote investeringen ten aanzien van het onderhoud in en aan de buitenkant het gebouw. Vorig jaar liep dat bedrag zelfs op tot 28.000 euro omdat het dak bedekt moest worden en maatregelen nodig waren om te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. In goed overleg met de gemeente hebben we die werkzaamheden kunnen uitvoeren.”

QUITTE SPELEN
Het feit dat de exploitatiesubsidie afgebouwd wordt, heeft tot gevolg dat het bestuur in samenspraak met de gebruikers is gaan onderzoeken hoe het dorpshuis in de toekomst gerund moet gaan worden. ,,Ons uitgangspunt is om quitte te spelen. Daarvoor was het nodig om mensen te bewegen andere wegen te bewandelen. In samenspraak met een extern adviseur hebben we gekeken naar wat we zouden kunnen veranderen in de exploitatie van het dorpshuis. Daarbij hebben we kritisch gekeken naar bijvoorbeeld de inkoop en onszelf de vraag gesteld hoe we dat anders en voordeliger kunnen doen”, aldus Jansen.

,,Hetzelfde geldt ten aanzien van het beheer. De beheerders worden ingehuurd via Sportservice Noord-Brabant, zodat de arbeidskosten er anders uitzien. Daarnaast geven we veel verantwoordelijkheden aan de gebruikers zelf, onder meer via het zogeheten sleutelbeheer. Op tijden dat er geen beheerder aanwezig is, maken verenigingen zoals het dameskoor Innovation zelf de deur open en dicht en brengen zij de genuttigde consumpties zelf in rekening. We vertrouwen er daarbij op dat de gebruikers op een goede manier met die verantwoordelijkheid omgaan. Er wordt nu een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de gebruikers en inwoners van Esch. Het dorpshuis staat er en bestaat immers voor de Esschenaren.”

INKOMSTEN
Jansen stelt dat het bestuur ook gekeken heeft naar maatregelen om de inkomsten van het dorpshuis te verhogen. ,,Overal in Nederland zie je dat alles duurder wordt en dat het prijspeil stijgt. Wij zijn meegegaan in die ontwikkeling door onder meer de drankprijzen en de huurprijzen te verhogen voor de gebruikers. Ook het feit dat in De Es nu kinderdagopvang plaatsvindt, zorgt voor extra inkomsten. De huurverhoging voor de gebruikers valt relatief gezien heel erg mee. Procentueel gezien lijkt het heel wat, maar in feite gaat het om een dubbeltje of kwartje meer per uur. Toch beseffen wij als bestuur dat het gevolgen heeft voor de verenigingen, maar de inkomsten zijn nodig om de uitgaven te financieren. Dat realiseren de gebruikers zich gelukkig ook.”

Jansen geeft aan dat hij veel vertrouwen heeft in de samenwerking met de gebruikers en de andere Esschenaren. ,,We zullen het samen gaan doen, maar dat gebeurt gelukkig al. De gemeenschapszin wordt overal minder, maar is in een dorp als Esch nog zeker aanwezig. Laatst hebben we met een groot aantal vrijwilligers de verhoging voor het dorpshuis verwijderd, zodat er in de toekomst een tent bij het gebouw gezet kan worden, waar tal van activiteiten gaan plaatsvinden. Een voorbeeld daarvan vormen de activiteiten van het Esch Europees Trefpunt in mei van dit jaar. De gemeente gaf ons toestemming, maar gaf aan dat we het werk zelf moesten doen. Dat is ook gebeurd. De vrijwilligers hebben de klus helemaal zelf geklaard. Een mooi voorbeeld van zelfwerkzaamheid”, zegt Jansen.

,,Samen met de Esschenaren zijn we in staat om het dorpshuis in stand te houden. Als we oog en respect voor elkaars belangen hebben, zal dat zeker lukken. Hoewel de toekomst nooit zeker is, zie ik de komende jaren van het dorpshuis met veel vertrouwen tegemoet.”
24 februari 2005

Print deze pagina

Terug