GEMEENTE EN ONDERNEMERS BUNDELEN KRACHTEN

Citymanagement stimulans voor winkelgebied Boxtel

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de Rechterstraat tijdens de feestelijke decembermaand. Door meer acties voor consumenten te organiseren, moet het winkelgebied attractiever worden. (Archieffoto Brabants Centrum).

Citymanagement is het toverwoord waarmee het gemeentebestuur, ondernemers, horecabazen en Kamer van Koophandel het winkelklimaat in Boxtel willen stimuleren. Het eerste resultaat van een reeks vergaderingen is dat 25.000 euro beschikbaar is voor de uitwerking van de eerste projecten die winkelen in Boxtel attractiever moeten maken. ,,Gemeente en ondernemers moeten meer eenheid uitstralen”, vindt Arjen Witteveen, een van de kartrekkers binnen het project.

,,De eerste contouren van het citymanagement worden zichtbaar”, sprak burgemeester Jan van Homelen tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis op 1 januari. Van Homelen is een warm pleitbezorger van acties die het winkelklimaat in Boxtel kunnen verbeteren. In zijn ogen ligt er voor gemeente, ondernemers, horeca en Kamer van Koophandel een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de Boxtelse winkelgebieden op te poetsen.

Ondernemer Witteveen, die namens de Ondernemersvereniging Boxtel bij het project is betrokken, kan zich vinden in de woorden van de burgemeester. Citymanagement is echter meer dan eenheid uitstralen, benadrukt hij. ,,Het gaat erom dat ondernemers een eenheid vormen en meer overeenstemming hebben over acties die richting consumenten worden gevoerd.” Witteveen waarschuwt voor te veel optimisme nu voor het eerst geld is gereserveerd in de gemeentebegroting. ,,Het zal niet zo zijn dat ineens alles beter gaat. Het is een groeiproces.”

Dat zegt ook burgemeester Van Homelen, die aangeeft dat een investering van 25.000 euro slechts een klein bedrag is. ,,In dit proces geldt dat de kosten voor de baten uitgaan. Alle partijen moeten in dit project investeren, zodat op termijn de vruchten geplukt kunnen worden.” De burgemeester hamert op het belang van eenheid onder de ondernemers. In het verleden opereerden te veel ondernemers, ook in Boxtel, te vaak op eigen houtje. ,,Nu is er al een bepaalde groep ondernemers die heel bewust wil meedoen, maar we hebben nog niet de overgrote meerderheid over de streep getrokken. En dat is wel nodig.”

AANTREKKELIJK
Onder de noemer van het trendy begrip citymanagement moet het weer aantrekkelijk worden om in Boxtel te winkelen. En daarbij gaat het niet alleen om de winkels in het centrum, maar ook in de wijkwinkelcentra Oosterhof en Selissen en de winkels in Liempde. ,,Voorkomen moet worden dat de verschillende centra elkaar tegenwerken”, waarschuwt Van Homelen. ,,Ze zouden elkaar juist moeten versterken. Daarom horen bepaalde winkels juist thuis in het centrum en passen andere zaken beter in een wijk- of buurtwinkelcentrum.”

De burgemeester benadrukt dat de werkgroep niet in het leven is geroepen om vuistdikke rapporten te schrijven die vervolgens in een bureaulade verdwijnen. Het gaat om concrete afspraken tussen de partijen die op relatief korte termijn tot resultaat leiden. De infrastructuur voor de winkelcentra moet verbeterd worden, bijvoorbeeld door beter parkeerbeleid en heldere bewegwijzering. Acties van ondernemers zouden goed georganiseerd moeten worden; versnippering van acties leidt tot een tegenvallend resultaat.

Speciale aandacht krijgt de weekmarkt op vrijdag, die al jaren onderwerp van gesprek vormt, onder meer in de ’marktcommissie’. De weekmarkt is in de ogen van Van Homelen nog altijd een trekpleister, zowel op economisch als recreatief gebied. Dat beaamt ondernemer Witteveen, die stelt dat een herindeling van het marktterrein en een verbetering van het aanzien van de Markt zou kunnen leiden tot een positieve impuls.

DE CROON
De schijnwerpers zijn ook gericht op het plan De Croon aan de Markt. Het plan, dat de gemeente samen met projectontwikkelaar Bouwfonds uitwerkt, biedt naast appartementen plaats aan nieuwe winkels. Het plan kan de economische trekker bij uitstek worden voor het centrum, denkt de burgemeester. Hij geeft aan dat er inmiddels voldoende kandidaten zijn om de winkelpanden te vullen. Het gaat zowel om bedrijven die nog niet gevestigd zijn als om ondernemers die vanuit de periferie van het Boxtelse winkelgebied willen verkassen naar een ’A1-locatie’. Volgens Witteveen is het wenselijk dat voorwaarden worden opgesteld, zodat juist die winkels in De Croon ondergebracht worden waaraan in Boxtel behoefte is. Witteveen: ,,Een makelaar kan daarin sturen, hoewel natuurlijk sprake is van vrije vestiging en op voorhand niemand geweigerd wordt.”

Burgemeester Van Homelen toont zich momenteel bezorgd over de leegstand van veel winkelpanden in het centrum. Steeds meer winkelpanden zijn door uiteenlopende factoren de voorbije maanden leeg komen te staan. Het gaat om faillissementen, maar ook bedrijfsbeëindiging. Van Homelen: ,,Ik deel de zorg die veel mensen hebben. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen het citymanagement steunt en dat iedereen inziet dat centrumontwikkeling cruciaal is.”

Witteveen toont zich minder bezorgd. In augustus vorig jaar liet de ondernemer al doorschemeren dat de conjunctuurbeweging wel weer een positieve wending zal krijgen. Nu zegt hij dat ondernemers beslist moeilijke perioden hebben doorgemaakt, maar dat herstel langzaam zichtbaar wordt. Ook Witteveen hamert op het nut van citymanagement en de komst van een citymanager, die in nauw contact staat met alle betrokken ondernemers en instanties. ,,Net als in Veghel, Uden en Oos zou ook Boxtel gebaat zijn bij een citymanager. Het gaat niet om een dure inhuurkracht die van verre komt, maar iemand die goed op de hoogte is van de lokale situatie en prima weet hoe het winkelgebied weer goed op de rails gezet kan worden.”

Op weg naar citymanagement wordt volgende week een nieuwe stap gezet. Dan zit de werkgroep om de tafel met de besturen van de ondernemersverenigingen in Boxtel-centrum, Oosterhof, Selissen en Liempde, alsmede het bestuur van de horecavereniging.
13 januari 2005

Print deze pagina

Terug