BASISSCHOOL NEEMT AFSCHEID VAN GEBOUW

Walpoort naar Ronduutje met mooie rapportcijfers

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De nieuwbouw rukt op rond basisschool De Walpoort. In januari verhuist de school tijdelijk naar het Ronduutje, in afwachting van het nieuwe wijkvoorzieningencentrum.

Niek Scholts vindt het geweldig dat de verhuisdozen nog niet ingepakt hoeven te worden. De directeur van De Walpoort kan zijn school door het uitstel van de verhuizing naar het Ronduutje nog één keer openstellen voor alle oud-leerlingen. Op zaterdag 15 januari zwaaien de deuren van de school aan de Zonnehoek in de wijk Selissenwal nog eenmaal wagenwijd open voor een grootse reünie, kort daarna wordt het markante schoolgebouw met de grond gelijk gemaakt...

Natuurlijk, het bezoek van prinses Máxima op 24 april was hét hoogtepunt in zijn nog korte loopbaan op De Walpoort. Amper anderhalf jaar geleden bij zijn benoeming had directeur Scholts niet kunnen bevroeden dat hij zijn leerlingen zou mogen voorstellen aan de prinses. Het bezoek is een enorme stimulans geweest voor de school, blikt Scholts terug. ,,Prinses Máxima is de bekendste allochtone ouder van Nederland”, zegt hij. ,,Ze kiest heel bewust voor een voorbeeldfunctie en dat vind ik bijzonder. Door op te komen voor allochtone vrouwen, onder meer door plaats te nemen in de commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen, zie je ook op en rond onze school dat het beter gaat.”

Scholts vindt dat de ontwikkelingen die De Walpoort het voorbije jaar heeft doorgemaakt minstens twee keer zo snel zijn gegaan als hij vooraf had durven dromen. ,,Dat heeft me niet alleen heel erg verrast, maar stemt me vooral heel blij”, zegt de schooldirecteur. Zijn kamer hangt vol met herinneringen aan het bezoek van prinses Máxima, maar meer nog lijkt hij tevreden met een recent verschenen onderzoeksrapport. Het rapport, opgesteld door een onafhankelijke instantie, heeft de toetsresultaten van de leerlingen van De Walpoort vergeleken met de landelijke cijfers en komt tot opvallende conclusies.

De Walpoort scoort op vrijwel alle fronten ver boven het gemiddelde. Op het gebied van rekenen en taal boekt de school rapportcijfers waar veel andere Nederlandse basisscholen jaloers op zijn, zo stelt Scholts onomwonden. Hij toont tabellen over technisch lezen, begrijpend lezen, taalvaardigheid. De scores van de leerlingen overstijgen de landelijke norm. En dat is opvallend omdat meer dan 90 procent van de leerlingen van allochtone afkomst is. ,,Dat wordt duidelijk als je de tabel over de woordenschat bekijkt. Daar blijven we wat achter, maar dat is gelet op onze schoolbevolking begrijpelijk”, zegt Scholts.

KANSENSCHOOL
De mooie rapportcijfers dankt de directeur aan het onderwijskansenplan waarmee sinds januari wordt geëxperimenteerd en dat na de zomervakantie stapsgewijs is ingevoerd. De Walpoort presenteert zich sindsdien als ’kansenschool’ en kiest voor een manier van leren die heel direct aansluit bij de kinderen. De school heeft afscheid genomen van het klassikaal lesgeven en laat kinderen - onder begeleiding van de leerkracht - zelf het leertempo bepalen. ,,Als kinderen aangeven dat ze sneller kunnen gaan, krijgen ze daartoe alle mogelijkheden. Hier mogen ze een voorsprong opbouwen”, zegt Scholts.

Hij is wars van traditionele onderwijsmodellen die uitgaan van strakke lesprogramma’s die aangeven welke stof van groep 1 tot en met 8 moet worden aangeboden en weinig ruimte biedt voor flexibiliteit. ,,Ik kan er niet goed tegen dat er allerlei projecten zijn die uitgaan van dingen die kinderen niet kunnen. Je moet juist uitgaan van wat kinderen wél kunnen.” De directeur van De Walpoort hamert op het belang van de betrokkenheid van ouders bij dit lesmodel.

Momenteel werkt de school al met zeventien vrijwilligers, in de toekomst zullen steeds meer ouders bij het onderwijs betrokken worden. ,,Natuurlijk behoudt de docent de regie, maar ik ben van mening dat geen school zonder actieve ouders kan. Het is knotsgek dat ouders op veel scholen alleen maar bij het kerstspel betrokken worden en drie keer per jaar tien minuutjes worden bijgepraat over de vorderingen van hun kind.”

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Schooldirecteur Niek Scholts: ,,Het bezoek van prinses Máxima was een enorme stimulans voor De Walpoort.” De foto is genomen op 24 april 2004; prinses Máxima wordt toegezongen door een leerling van de Boxtelse basisschool. (Archieffoto Brabants Centrum).

FLEXIBILITEIT
Scholts neemt binnenkort met gemengde gevoelens afscheid van het gebouw aan de Zonnehoek waar in 2005 vijftig jaar onderwijs wordt gegeven. Enerzijds kan de tijdelijke verhuizing naar de Molenwijkschool aan het Ronduutje niet snel genoeg gaan omdat de nieuwbouw van de nieuwe wijkschool daarmee een stap dichterbij komt. Anderzijds moet De Walpoort in de ogen van de directeur genoegen nemen met een gebouw dat in veel opzichten slechter is dan het gebouw aan de Zonnehoek.

Scholts: ,,De indeling van de Molenwijkschool is matig. Dat komt door de historische ontwikkeling omdat de school door de jaren heen verschillende keren is uitgebreid. Alleen al het elektriciteitsnetwerk is ondermaats en moet grondig aangepast worden om geschikt te zijn voor ons computernetwerk. In het verleden zijn in die school telkens weer draden aan elkaar geknoopt.” De directeur neemt een tijdelijk verblijf aan het Ronduutje naar eigen zeggen voor lief in de wetenschap dat hij straks over een school beschikt waarin onderwijs kan worden aangeboden dat past bij de 21ste eeuw.

Het gebouw van De Walpoort mist volgens Scholts de ruimtes waar leerlingen zelfstandig kunnen leren en plaats is voor individuele begeleiding. Verder kunnen de klaslokalen niet flexibel ingedeeld worden. ,,En flexibiliteit is juist het toverwoord van de moderne school”, benadrukt de directeur. In het nieuw te bouwen wijkvoorzieningencentrum, waarin De Walpoort als Prinses Amaliaschool onderdak zal vinden, is plaats voor tien flexibele lesruimtes die stuk voor stuk een groot aantal aansluitingen hebben voor computers. Steeds meer methodes zullen opgenomen worden in verrijdbare kasten, zodat leerboeken en ander onderwijsmateriaal eenvoudig verplaatst kunnen worden.

Doordat de toekomstige Prinses Amaliaschool wordt samengevoegd met gemeenschapshuis De Walnoot, kan de school straks gebruik maken van de aula die hierin wordt gerealiseerd. Omgekeerd kunnen gebruikers van De Walnoot profiteren van de faciliteiten van de school, bijvoorbeeld het computerlokaal. De betrokkenheid van ouders wordt verder vergroot; ouders die hun kinderen niet meer kunnen bijbenen op de computer, kunnen via school een cursus gaan volgen.

WIJKSCHOOL?
In het nieuwe wijkvoorzieningencentrum moet de Prinses Amaliaschool uitgroeien tot de wijkschool van de Selissenwal. De schoolbevolking moet derhalve een afspiegeling zijn van de wijk. Scholts realiseert zich dat het niet mee zal vallen om niet meer als ’zwarte school’ bestempeld te worden. Maar tegelijkertijd is hij strijdbaar en kan hij met cijfers aantonen dat het onderwijs dat op zijn school gegeven wordt goed is. ,,Ik zie het als een commercieel verhaal en ga de concurrentie aan met andere scholen. Ik wil duidelijk maken dat we aantoonbaar beter zijn dan anderen.”

Daarvan profiteren volgens Scholts momenteel alleen de allochtone kinderen omdat De Walpoort nauwelijks autochtone leerlingen telt. ,,We zijn in staat de allochtone kinderen een voorsprong te geven vanuit hun achterstandsituatie. Deze groep heeft de talenten keihard nodig om alle vooroordelen weg te nemen. Want zo werkt het helaas nog steeds in Nederland. Ik ben er echter van overtuigd dat onze werkwijze goed is voor alle kinderen. Alle kinderen kunnen hier een grote sprong maken.”

Scholts ziet het als een uitdaging wijkbewoners te overtuigen van de kwaliteit van het onderwijs op zijn school. Maar uiteindelijk zijn het de ouders die de schoolkeuze maken. ,,En dat moet vooral zo blijven”, benadrukt de directeur. ,,Ik ben principieel tegen witte en zwarte wachtlijsten, die bijvoorbeeld in Rotterdam gehanteerd worden. Aan de vrije onderwijskeuze mag absoluut niet getornd worden. Ik wil ouders niet dwingen voor deze school te kiezen. Ik wil wél aantonen dat als ze voor deze school kiezen, gaan voor het beste onderwijs dat in de omgeving te vinden is.”

AFSCHEID
Zaterdag 15 januari neemt De Walpoort afscheid van het schoolgebouw aan de Zonnehoek. Die dag is de school geopend voor oud-leerlingen en andere belangstellenden die onder het genot van een hapje en een drankje nog één keer willen rondkijken in de school, waar vijftig jaar lang onderwijs is gegeven. Via de website van de school (www.walpoort nl) worden de laatste nieuwtjes over het afscheid gemeld. Verder wordt gewerkt aan een fototentoonstelling. Scholts: ,,Het zou leuk zijn als oud-leerlingen die muzikaal zijn of in een bandje spelen een optreden willen verzorgen.”

Kort na het afscheid volgt de verhuizing naar het Ronduutje en de sloop van het gebouw. Naast historisch onderwijsmateriaal, zoals een antieke diaprojector, worden enkele bijzondere elementen van het gebouw voor sloop behoed. Het gaat onder meer om het Mariabeeld dat in de hal van de school staat en de zonneafbeelding boven op de school. Die krijgen een plaats in de nieuwe Prinses Amaliaschool.

In de kamer van directeur Scholts hangt op het prikbord al een logo en een vlagontwerp voor de nieuwe wijkschool. Als het aan Scholts ligt kan de school in januari 2007 officieel geopend worden. Hij weet ook al door wie. ,,Prinses Amalia natuurlijk! Of misschien door prinses Máxima. Ze moet haar dochtertje natuurlijk meenemen. We houden de prinses sinds haar bezoek regelmatig op de hoogte van alle ontwikkelingen. Deze week hebben we bijvoorbeeld een kerstkaart én een adreswijziging gestuurd. Zo kan ze ons niet uit het oog verliezen.”

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een historische carnavalsfoto van basisschool De Zonnehoek uit schooljaar 1975-1976. Voorste rij van links naar rechts: Lou Ferré, Hetty Thomassen, Judith Waals, Rita Toelen, Dian Voets, Katrien Timmers, John van der Horst, Frank van der Geld, Adriaan van Bragt en Harold Bevers. Achterste rij van links naar rechts leerkracht Addi Damen met dochter Irene, Dennis van Donzel, Frank van Liempd, Marc Cleutjens, Hanny Hendrikman, Jolanda Robben, Jos van de Brand, Frank van de Biggelaar, Bart van de Mee, Marieke Zeeuwen, Ad van de Bosch, Dion Koppens en schoolhoofd Frans van der Meijden. (Foto: collectie Marc Cleutjens).
23 december 2004

Print deze pagina

Terug