WETHOUDER BLIJ MET BIJDRAGE VAN 400.000 EURO

Boxtel overladen met subsidie voor plattelandsvernieuwing

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: In 2001 werd in Boxtel en Oisterwijk geŽxperimenteerd met een nieuwe vorm van bermbeheer. Het inzetten van schaapskuddes met een herder is te duur gebleken. (Archieffoto Brabants Centrum).

De gemeente Boxtel krijgt een subsidie van bijna 400.000 euro voor het opzetten van een groot aantal projecten op het gebied van plattelandsvernieuwing en cultuurhistorie. Naast de subsidies tast de gemeente flink in de eigen buidel. In de begroting is ruim 215.000 euro voorhanden voor onder meer een erfgoednota, een bomenbeleidsplan, archeologisch onderzoek, het versterken van gehuchten en de inzet van schaapskuddes.

De subsidies worden betaald door uiteenlopende instanties. Veruit de grootste bijdrage - ruim 165.000 euro - komt van de Europese Unie die het startsein heeft gegeven voor een nieuw Interreg-project. Na de samenwerking tussen Het Groene Woud en Groen Hageland in Vlaanderen (Interreg IIIa), is een samenwerkingsverband ontstaan waarin vijf EU-landen participeren.

In dit Interreg IIIb-project werkt Boxtel samen met de provincie Noord-Brabant en het Innovatieplatform Duurzame Meierij samen met partners in BelgiŽ, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Het project, dat wordt aangeduid met de term Lifescape, worden ideeŽn uitgewerkt die kunnen bijdragen aan een verfraaiing van het landschap. Naast projecten in Boxtel gaat het om plannen in gebieden nabij steden als Londen, Frankfurt en Turnhout.

Een andere bijdrage die de gemeente tegemoet kan zien komt van het architectuurfonds BelvedŤre, een potje dat door de rijksoverheid in het leven is geroepen voor cultuurhistorische projecten. Hieruit komt 70.000 euro. Uit de Europese Leaderplus-gelden komt nog eens 54.000 euro, de provincie draagt ruim 70.000 euro bij. Het subsidiebedrag wordt gecompleteerd met geld van het Interreg IIIa-project en andere geldschieters.

Wethouder Van den Oetelaar is verheugd met de subsidiebedragen waarmee Boxtel wordt overladen. Hij ziet het als een erkenning voor de wijze waarop in Boxtel wordt omgegaan met plattelandsvernieuwing en cultuurhistorie. ,,Het is een beloning voor de innovatieve wijze waarop we met de materie omgaan", zegt de wethouder. ,,We willen een stapje verder gaan dan veel andere gemeenten. In Boxtel is het laaghangende fruit al geplukt, nu komt het aan op projecten die wat moeilijker zijn."

SLAG BIJ BOXTEL
Een van de projecten die met de subsidie gefinancierd wordt is 'De beleefbare biografie van Boxtel' waarover onlangs al in deze krant werd bericht. Onder deze noemer gaat Boxtel een erfgoednota opstellen waarin wordt beschreven over welke culturele nalatenschap Boxtel beschikt en op welke wijze deze erfenis beheerd en beschermd kan worden.

Naast de erfgoednota wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijk archeologische plekken in de bebouwde kom. Een nieuwe kaart zal in beeld brengen welke archeologische vondsten mogelijk aangetroffen kunnen worden bij werkzaamheden en bouwprojecten. Binnen dit kader past het archeologisch onderzoek dat wordt verricht voordat het plan aan de Markt wordt gerealiseerd. Zo worden meer inbreidingslocaties in beeld gebracht.

Boxtel werkt verder aan de opstelling van een bomenbeleidsplan. Ook bestaat het voornemen om tien cultuurhistorisch waardevolle plekken te selecteren. Het zal gaan om gemeentelijke eigendommen, zoals zandpaden, grenswallen of houtwallen in het buitengebied en binnen de bebouwde kom van Liempde en Lennisheuvel. Van deze plekken wordt het verhaal verteld. Daarbij wordt geput uit de reeds beschreven geschiedenis van Boxtel. Van den Oetelaar denkt aan het in beeld brengen van plekken waar in de Napoleontische tijd de Slag bij Boxtel heeft plaatsgevonden.

De gemeente wil jonge landschapsarchitecten en kunstenaars uitdagen om een verhaal van zoín waardevolle plek om te zetten in een ontwerp. Het gaat om een ontwerpwedstrijd waarbij ideeŽn worden beoordeeld door een jury. Al in de winter van 2005-2006 moeten deze projecten uitgevoerd worden. Niet alleen moet de plek worden beschreven in een brochure, ook zou een recreatieve route uitgestippeld moeten worden die voert langs die plekken. De cultuurhistorische locaties kunnen geaccentueerd worden met kleine maatregelen, zoals hekwerken, beplantingen en bankjes.

GEHUCHTEN
Behalve het project 'De beleefbare biografie van Boxtel' worden in het gemeentehuis diverse plannen voor plattelandsvernieuwing uitgewerkt. Naast het reeds genoemde project Lifescape, gaat het om het inrichten van een 'landbouwlandgoed' op de Roond. Twee tot drie agrarische bedrijven worden benaderd met de vraag of ze zich willen omvormen tot beheerders van een landgoed waarop extensieve landbouw mogelijk is. ,,Doel is dat we het landschap nabij de Kampina op deze manier kunnen behouden. De robuuste ecologische verbindingszone blijft intact, de boerensector gaat niet verloren."

Een ander plan behelst het versterken van gehuchten. Op dit moment bestaat het plan om ťťn Boxtels gehucht aan te wijzen. Deze buurtschap krijgt een beeldkwaliteitsplan dat ervoor moet zorgen dat toekomstige ontwikkelingen, zoals de bouw van huizen of opstallen, aansluiten bij het oorspronkelijke karakter van een gehucht. Hoog Munsel is een gehucht dat mogelijk in beeld komt voor het project.

Boxtel wil voor het project De Telossprong studenten van de HAS in 's-Hertogenbosch inzetten om voor bedrijven en particulieren een duurzaamheidsanalyse uit te voeren. Tijdens 'gesprekken aan de keukentafel' zouden de studenten volgens Van den Oetelaar kunnen aangeven welke facetten doorgevoerd kunnen worden om bij te dragen aan een duurzame leefstijl. Hij noemt als voorbeeld het ophangen van nestkasten, het kiezen van duurzame energie en het aanknopen van sociale contacten in de buurt. ,,Duurzaamheid gaat verder dan ecologie. We denken ook aan economische en sociale duurzaamheid", benadrukt de wethouder.

Het laatste project omvat ecologisch graasbeheer. Boxtel wil schapen inzetten voor het begrazen van bermen en overhoeken, bijvoorbeeld aan het Hollands Diep in Liempde of in het Dommeldal in Boxtel. Omdat begrazing met een schaapskudde met herder te kostbaar is, wordt ervoor gekozen om gemeentelijke terreinen te voorzien van een raster. Op dit moment wordt gedacht aan een raster dat een totale lengte heeft van 4.500 meter. De schapen worden gehuurd van een bedrijf, dat de dieren op afwisselende plekken inzet. De keuze zal vallen op oude rassen, zoals het Kempisch heideschaap.
23 december 2004

Print deze pagina

Terug