ALLEEN PvdA/GROENLINKS ACHTER VERKEERSPLAN

Weinig politieke steun voor
Centrum Autoluw

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Namens de gezamenlijke bezwaarmakers riep Theodoor van Leeuwen van Boxtel Breed voor aanvang van de vergadering de commissieleden op af te zien van het verkeersplan Centrum Autoluw.

Het huidige plan Centrum Autoluw waarmee het college van B. en W. oplossingen zoekt voor de verkeersafwikkeling na de sluiting van tien gelijkvloerse spoorwegovergangen, hoeft niet op onvoorwaardelijke steun van twee van de drie coalitiepartijen in de gemeenteraad te rekenen. Ook de oppositie wijst het plan af. Wethouder Wim van Erp ziet alsnog kansen voor een nieuwe weg langs de zuidkant van Esch.

Tijdens twee vergaderingen van de raadscommissie Ruimtelijke Zaken uitten de meeste politieke partijen afgelopen week twijfels over de voorkeursvariant Centrum Autoluw, waarmee het college van B. en W. de verkeersproblemen te lijf wil gaan. Alleen de fractie van PvdA/GroenLinks schaarde zich volmondig achter het verkeersplan. De SP twijfelt nog.

DOORSTEEK ESSCHEBAAN
,,Dit is de meest duurzame variant. Fietsers zijn sneller op de plaats van bestemming dan auto's. Kinderen, ouderen en gehandicapten profiteren het meest van deze oplossing. Een tunnel in de Baroniestraat is voor ons geen optie", aldus raadslid Manus van Bommel van de enige coalitiepartij die vóór Centrum Autoluw is: PvdA/GroenLinks. De verwachte toename van de verkeersdruk op de noord/zuid-as verdient in zijn ogen echter wel aandacht. ,,Wellicht door de les- en werktijden op scholen en bedrijven te spreiden", stelde Van Bommel voor.

Tijdens een bijeenkomst in Esch vorige week woensdag, bleek dat het dorp nog steeds last heeft van doorgaand vrachtverkeer. Voor het CDA-raadslid Wim van der Zanden (die de Essche bijeenkomst bezocht) was dit gegeven mede aanleiding om bij zijn standpunt te blijven dat ten noorden van recreatieplas De Langspier een 'doorsteek' gemaakt moet worden van de Esschebaan naar de Molenwijkseweg. Esch kan daar zijn voordeel mee doen, is zijn visie.

Met zo'n nieuwe verbindingsweg wordt een noordelijke ontsluitingsroute gecreëerd vanaf de rijksweg A2 via de Esscheweg en Runsdijk, over de Heikant en Molenwijkseweg naar de Esschebaan. Vervolgens dient het verkeer – zoals ook het collegeplan Centrum Autoluw voorstaat - een weg te zoeken via de Mezenlaan in zuidelijke richting. Voorbij de spoorlijn Boxtel-Tilburg (waar een tunnel is voorzien) dient een nieuwe entree van bedrijventerrein Ladonk te worden aangelegd met aansluiting op de straat Colenhoef.

Dat deze noordelijke route ontbreekt in Centrum Autoluw, is volgens Van der Zanden een teken van minachting voor de uitkomsten van de themadiscussie die vorig jaar oktober aan de verkeersontwikkelingen werd gewijd. ,,Het moge duidelijk zijn: wij kiezen niet voor de fiets bóven de auto als vervoersmiddel", stelde Van der Zanden.

Fractievoorzitter Peter van de Wiel (Combinatie95) noemde de voorkeursvariant van het college een 'misser'. Volgens hem biedt Centrum Autoluw slechts een 'halve' noordelijke ontsluitingsweg, die bovendien geen rekening houdt met toekomstige woningbouw in de oksel van de spoorwegen (De Braken en omgeving). De wethouder moet doortastender optreden om in samenspraak met de gemeente Haaren een betere oplossing te zoeken. Als het college daartoe bereid is, hoeft zij haar huiswerk van Van de Wiel niet volledig over te doen, maar kan het bestaande model aangepast worden.

AUTOTUNNEL
De meeste raadsfracties blijven voorstander van een autotunnel als alternatief voor de dubbele overweg in de Tongersestraat, een optie die door het college is weggelaten. De meningen lopen echter uiteen of het een volwaardige voorziening moet worden of een fietstunnel, waarvan ook hulpdiensten in geval van nood gebruik kunnen maken. Boxtels Belang heeft haar visie op dit punt bijgesteld. Vorig jaar was deze groepering nog overtuigd dat zo'n tunnel er moet komen. De verwachte toename van verkeer in onder meer de Baroniestraat heeft de partij aan het twijfelen gebracht, vertelde raadslid Ad van de Wetering.

Namens de Democratische Partij Boxtel-Liempde pleitte Jan Bakx opnieuw voor een verdiepte aanleg van de spoorbaan. Die optie is in de ogen van zijn partij te weinig onderzocht.

SP'er Willem van Meurs toonde zich benieuwd in hoeverre de provincie instemt met het collegeplan. Bovendien vond hij de mogelijkheden om een tunnel in het Essche Heike te bouwen onvoldoende uitgediept. ,,Het is raar dat de wethouder pas met Gasunie gaat praten als het eigen plan al klaar is en dat het gesprek plaatsvindt kort voordat wij het verkeersplan bespreken", aldus Van Meurs.

De VVD, die vorig jaar een eigen plan voor de verkeersontsluiting opstelde, hield bij monde van Henk Vervoorn vast aan de daarin verwoorde voorstellen. Die komen in belangrijke mate overeen met de ideeën van CDA en Combinatie95.

'PROVINCIE POSITIEF'
De aanleg van een ontsluitingsweg aan de zuidkant van Esch is in de toekomst niet ondenkbaar, verwoordde verkeerswethouder Wim van Erp in een reactie op de kritische kanttekeningen van de raadsfracties. ,,Maar dat betekent niet dat we daarmee alle Boxtelse problemen oplossen. Tellingen hebben uitgewezen dat van de negenduizend voertuigen die vanaf Ladonk in noordelijke richting rijden, er maar tweeduizend naar de rijksweg A2 gaan. De rest verdwijnt de wijken in. Dus daarvoor moeten ook oplossingen komen."

Over de twijfel die de SP uitte bij de kans van medewerking door de provincie, meldde Van Erp dat hij kort voor de vergadering een brief van de provincie heeft gehad. ,,Men stelt dat Centrum Autoluw de gewenste aanvulling is op onze structuurvisie plus en dat de modellen overtuigend zijn. De provincie vindt het verkeersplan een goed vertrekpunt", aldus de wethouder van CDA-huize. Raadslid Van der Zanden, partijgenoot van Van Erp, toonde zich minder optimistisch: ,,De provincie vraagt de bevindingen ook nog eens te toetsen ten aanzien van de houdbaarheid op lange termijn. Dat vermeldt u er niet bij."

MEERDERHEID TEGEN
De veiligheid en leefbaarheid in Breukelen rechtvaardigt de keuze om geen spoortunnel in de Tongersestraat of Baroniestraat aan te leggen, vindt Van Erp. ,,Maar als de gemeenteraad ons opdracht geeft die mogelijkheid alsnog te onderzoeken, zullen we dat doen." Die opdracht lijkt er zeker te komen, zo bleek afgelopen maandag toen in tweede termijn de commissieleden gelegenheid kregen hun zegje te doen.

Alle partijen in de gemeenteraad gaven aan dat zij er voorstander van zijn dat het verkeersplan Centrum Autoluw donderdag 16 december wordt besproken in de gemeenteraad. Met uitzondering van PvdA/GroenLinks en een twijfelende oppositiepartij SP, verklaarden echter alle fracties op voorhand tegen het plan te zullen stemmen of met ingrijpende amendementen op de proppen te komen.
9 december 2004

Print deze pagina

Terug