BOXTEL LOOPT WARM VOOR KEUZE VERKEERSPLAN

Centrum Autoluw houdt gemoederen
flink bezig

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Op diverse strategische punten in Boxtel worden voorbijgangers geattendeerd op het ongenoegen van de actiegroep Boxtel Breed tegen het verkeersplan van B. en W.

Boxtel maakt zich op voor een van de meest spraakmakende besluiten van de afgelopen jaren. De sanering van de tien gelijkvloerse spoorwegovergangen en de daarmee gepaard gaande verkeersoplossingen hebben de gemoederen de laatste jaren al diverse malen beziggehouden. Het afgelopen zomer door het college van B. en W. gepresenteerde plan Centrum Autoluw wordt donderdag 2 en maandag 6 december door de raadscommissie Ruimtelijke Zaken in een aparte vergadering besproken. Donderdag 16 december moet de gemeenteraad een besluit nemen of de ingeslagen weg de juiste is.

De afgelopen weken hebben diverse actiegroepen, belangenverenigingen en particulieren zich zowel voor als tegen de door het dagelijks bestuur van de gemeente uitgewerkte variant uitgesproken. Ook in deze editie blijkt dat het onderwerp erg leeft onder de Boxtelse bevolking. Opnieuw zijn diverse betrokkenen in de pen geklommen en maken hun visie kenbaar via (vaak uitgebreide) ingezonden brieven in de rubriek Vrije Tribune. Daarnaast hebben zowel voor- als tegenstanders van Centrum Autoluw aan de bel getrokken met spandoeken en pamfletten.

NIET INTEGRAAL
Werkgeversvereniging WEB waarin bedrijven op Ladonk samenwerken; het midden- en kleinbedrijf, vertegenwoordigd door de Ondernemersvereniging Boxtel (OVB) en bewonersbelangengroepen in onder meer Boxtel-Noord hebben elkaar gevonden in de strijd tegen Centrum Autoluw en binden samen de strijd aan onder de noemer Boxtel Breed. Men stelt onder meer dat de uitgangspunten van het raadsvoorstel onjuist zijn en dat gehanteerde rekenmodellen voor de verkeersafwikkeling niet up-to-date zijn of ten minste 'beperkt houdbaar'.

Zo gaat het gemeentebestuur er onder meer vanuit dat 85 procent van het woon-werkverkeer van en naar Ladonk uit Boxtel komt. Onzin stelt werkgeversvoorzitter Gerard Hexspoor: ,,Een recent onderzoek onder de leden van de WEB leert dat 62 procent van de werknemers op Ladonk niet in Boxtel woont." De OVB is bang dat de voorgenomen verkeersmaatregelen de goede bereikbaarheid van het centrum van Boxtel belemmeren. ,,Het centrum van Boxtel wordt niet autoluw, maar klantenluw", voorspelt vice-voorzitter Arjen Witteveen van de OVB.

Centrum Autoluw mist een integrale aanpak en is onvoldoende gebaseerd op gedegen onderzoek, aldus Boxtel Breed. Met spandoeken, een paginagrote advertentie in deze krant en twintig 'stembussen' op diverse winkellocaties waar mensen tegen het verkeersplan kunnen stemmen, hoopt men de publieke opinie te beïnvloeden. Bovendien zal op woensdag 8 december de Markt volstromen met demonstranten tegen Centrum Autoluw als blijkt dat een meerderheid van de raadsfracties in commissieverband het collegeplan onderschrijven.

In hoeverre de bezwaarmakers hun naam Boxtel Breed kunnen waarmaken, valt nog te bezien. Natuurlijk, met de steun van veertien actiegroepen (waaronder bewonerscomités in Selissenwal, Boxtel-West, Lennisheuvel, Eindhovenseweg, Kalksheuvel/Kapelweg, Breukelen en Boxtel-Oost) weten de tegenstanders zich gesteund door een grote groep sympathisanten. Maar het affiches dat vorige week op de achterpagina van deze krant werd afgedrukt, is nog niet écht in groten getale voor de ramen geplakt, zo blijkt tijdens een rondrit door het dorp. Wellicht dat de uitingen van protest de komende week alsnog zichtbaar worden.

SCHRIKBEELD
Hoewel de tegenstanders van Centrum Autoluw nadrukkelijk de publiciteit zoeken, mag daaruit niet geconcludeerd worden dat er geen steun zou zijn voor het verkeersplan van het college. Zo heeft de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer (WNLB) zich achter het voorstel van B. en W. geschaard. De actiegroep Baroniestraat en omgeving heeft zich deze week nadrukkelijk in de discussie gemengd (lees elders in deze krant) en staat eveneens achter het raadsvoorstel. Men vreest terug bij af te zijn als Boxtel Breed haar zin krijgt en een autotunnel de dubbele overweg gaat vervangen. Het schrikbeeld van het voorbijrazende vrachtverkeer uit de tijd dat de Keulsebaan nog niet bestond staat de bewoners in de wijk Breukelen nog helder voor de geest.

De plaatselijke afdeling van de Fietsersbond vindt dat Centrum Autoluw de weg opent naar een duurzaam veilig centrum van Boxtel. De lokale ZLTO heeft zich niet op voorhand tegen Centrum Autoluw verklaard, maar zet nog vraagtekens bij de bereikbaarheid van het buitengebied.

De politieke partijen in de gemeenteraad hebben zich inhoudelijk nog niet echt in het openbaar uitgelaten over Centrum Autoluw. Een uitzondering vormt de groepering Boxtels Belang die onomwonden kiest voor de aanleg van een nieuwe noordelijke ontsluitingsweg. De partij heeft zich bereid verklaard mee op de barricaden te gaan tijdens de protestdemonstratie die Boxtel Breed wil houden op de Markt.

Als grootste coalitiepartij heeft het CDA zich niet op voorhand achter het collegeplan geschaard. Dat bleek uit de reactie van fractievoorzitter Pieter Springer toen die vorige week door deze krant geconfronteerd werd met de kritiek van WNLB-voorzitter Arne Greven. Die is van mening dat de christen-democraten in de gemeenteraad tijdens de besluitvorming wel eens de onberekenbare factor kunnen zijn. Een alternatief voor de door het college noordelijke ontsluiting via Mezenlaan, Essche Heike, Parkweg en Baandervrouwenlaan is volgens Springer best bespreekbaar. KAPSTOK Het gemeentebestuur heeft deze week de laatste hand gelegd aan het raadsvoorstel dat donderdag 2 en maandag 6 december op tafel ligt. De meer dan tweehonderd inspraakreacties hebben niet geleid tot aanpassing van het verkeersplan. Het raadsvoorstel is morgen, vrijdag 26 november beschikbaar en gaat volgens burgemeester Jan van Homelen uit van de bestuursopdracht die de gemeenteraad aan het college van B. en W. heeft verleend. ,,We hebben een analyse gemaakt van de problematiek, we hebben doelstellingen geformuleerd en vervolgens middelen gezocht om de doelstellingen te verwezenlijken.”

Van Homelen benadrukt dat het raadsvoorstel geen kant en klare oplossing is, maar een voorstel op hoofdlijnen. ,,Pas als de kapstok klaar is, kan pas echt over de uitvoering van allerlei maatregelen gesproken worden. Als de gemeenteraad op 16 december akkoord gaat met het raadsvoorstel, betekent dat niet meteen dat de aanleg van de tunnels kan starten.”

GASUNIE
Toch is de aanleg van een van de geplande tunnels – die in het Essche Heike – een stap dichterbij gekomen, meldde verkeerswethouder Wim van Erp dinsdag. Hij heeft onlangs een onderhoud gehad met de verantwoordelijke man van het leidingennet van Gasunie, Gerard Kavelaars. Vooraf was Kavelaars nog erg sceptisch over de praktische uitvoerbaarheid van een tunnel in het Essche Heike vanwege de belangrijke transportleidingen die Gasunie op die plek heeft liggen. Aan het Essche Heike is een verdeelstation van Gasunie gevestigd. Nu hij inhoudelijk op de hoogte is gesteld van de plannen van het college, is Kavelaars minder twijfelachtig over de haalbaarheid van een tunnel op deze plek, meldde wethouder Van Erp.

,,Op twee plekken is de aanleg van een tunnel onder het spoor ter hoogte van het Gasunie-terrein onmogelijk: aan de meest zuidelijke en de meest noordelijke kant van het perceel. Er zijn echter ook twee plekken waar we wél onder het spoor door kunnen. Wel moet dan een speciale versteviging gemaakt worden voor de leidingen van Gasunie", weet Van Erp. Deze mogelijkheid is gisteren door Kavelaars bevestigd. Morgen, vrijdag 26 november krijgen de gemeenteraadsleden de resultaten van het gesprek tussen de gemeente en Gasunie in een verslag toegestuurd. ,,Voordat ik aan de politieke bespreking van Centrum Autoluw begin, wilde ik zekerheid hebben van Gasunie over de (on)mogelijkheden. Die hebben we nu", aldus Van Erp.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het verkeersplan Centrum Autoluw kan de verenigde bezwaarmakers niet bekoren. Dit spandoek van 'Boxtel Breed' maakt dat subtiel duidelijk. ,,Burgemeester en wethouders presenteren een sluw plan, dat burgers het gevoel geeft dat er een prettiger leefklimaat in het centrum ontstaat. Niets is minder waar vinden wij", stelt Theodoor van Leeuwen die de protestacties coördineert.
25 november 2004

Print deze pagina

Terug