KRACHTENBUNDELING TEGEN 'CENTRUM AUTOLUW'

Bezwaarmakers verkeersplan broeden
op protestactie

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Als de dubbele overweg gesloten is, vormt zich meermalen per dag een flinke verkeersopstopping in de Tongersestraat en Van Hornstraat. Het geeft een beeld van het drukke verkeer van en naar bedrijventerrein Ladonk. Als de overwegen gesloten worden zullen deze voertuigen zich een weg moeten banen door de bestaande straten in Boxtel-Noord. Tot groot ongenoegen van de bewoners.

Met een protestdemonstratie op woensdag 24 november hopen belangengroepen het veelbesproken verkeersplan Centrum Autoluw van het gemeentebestuur van Boxtel een halt toe te roepen. Voorzitter Gerard Hexspoor van de plaatselijke werkgeversvereniging WEB heeft het initiatief genomen om de diverse acties die op verschillende fronten in voorbereiding zijn te bundelen.

Morgen, vrijdag 29 oktober loopt de inspraaktermijn af voor het verkeersplan Centrum Autoluw waarmee het Boxtelse gemeentebestuur de sluiting van tien gelijkvloerse overwegen wil aanpakken. Kort voordat hij dinsdagmiddag op het vliegtuig stapte voor een buitenlandse reis van enkele weken, meldde WEB-voorzitter Hexspoor dat hij Theodoor van Leeuwen (Thema Communicatie) bereid heeft gevonden om de verschillende vormen van protesten te bundelen die door belangenorganisaties worden voorbereid.

Maandag 1 november komen de bezwaarmakers bijeen in de Hof van Vijfeijken (Nergena) om een plan de campagne vast te stellen waarmee men de Boxtelse gemeenteraad zover wil krijgen, dat de door het college van B. en W. gekozen verkeersvariant terzijde wordt geschoven.

In een schrijven dat Hexspoor maandag heeft rondgestuurd aan belanghebbenden, stelt de WEB-voorzitter dat hem in gesprekken met burgemeester Jan van Homelen en wethouder Wim van Erp gebleken is dat deze bestuurders niet zenuwachtig raken van de inspraakreacties en de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen 'Centrum Autoluw'.

NAAR DE MARKT
Die in de ogen van Hexspoor laatdunkende houding van het gemeentebestuur heeft hem ertoe bewogen deze week een handtekeningenactie tegen het verkeersplan te houden onder de Boxtelse werkgevers. Die handtekeningen zullen in een petitie worden aangeboden, waarschijnlijk tijdens de te houden protestdemonstratie op 24 november.

Aangezien onder meer binnen hockeyclub MEP gezinspeeld wordt op een ludieke actie op de Markt en de Stichting Horizon (bewoners Boxtel-West) met tractoren naar het gemeentehuis wil trekken, heeft Hexspoor het initiatief genomen om de krachten te bundelen en er n grote manifestatie van te maken. Omdat hij de komende weken vanwege verblijf in het buitenland niet zelf de kar kan trekken, heeft de WEB-voorzitter een plaatsvervanger gezocht. Dat is Theodoor van Leeuwen geworden.

,,Een bekende Boxtelaar die de materie kent en vele ingangen heeft in het gemeentehuis", introduceert Hexspoor de communicatieadviseur bij de tien belangengroepen. Naast de werkgevers van bedrijventerrein Ladonk zijn de volgende organisaties voor de voorbereidingsbijeenkomst van komende week uitgenodigd: Ondernemersvereniging Boxtel (OVB), drankenhandel De Leijer, Stichting Horizon, buurtvereniging Smalwatervallei, bewoners van de straten Essche Heike, Parkweg, Dommeldal en Eindhovenseweg en hockeyclub MEP.

BEWONERS BOXTEL-NOORD
Afgelopen maandag hebben de bewoners van Boxtel-Noord die het oneens zijn met de voorgenomen verkeersontsluiting zich verenigd in de Stichting Bewonersbelangen Boxtel-Noord. Als voorzitter van deze stichting treedt de advocaat Kim Albert, woonachtig aan de Parkweg, naar voren. Zijn organisatie streeft naar het behoud van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de straten Baandervrouwenlaan, Parkweg en Essche Heike en directe omgeving.

Voorts maakt men zich sterk om te voorkomen dat het park Molenwijk wordt aangetast. Die vrees lijkt niet ongegrond omdat de gemeente aan de randen van het wandelpark woningen wil bouwen om zo voldoende geldmiddelen te genereren voor de verplaatsing van voetbalclub ODC naar een nieuw aan te leggen sportpark tussen de Esschebaan en Renbaan.

Het stuit de Stichting Bewonersbelangen Boxtel-Noord onder meer tegen de borst dat hun rustige woonwijk, nu nog een 30-kilometerzone, straks deel uitmaakt van een ontsluitingsgebied waar het verkeer gebruik maakt van de bestaande wegen. Die wegen zijn in de ogen van de stichting niet geschikt en ook niet geschikt te maken als ontsluitingsroute.

MIDDENSTANDERS
Deze week waren nog geen tien bezwaren ingediend tegen het verkeersplan Centrum Autoluw, meldde een woordvoerder van de gemeente Boxtel. En van de instanties die wl van zich heeft laten horen is de OVB, waarin de Boxtelse middenstanders zijn verenigd. De winkeliers vinden dat het plan Centrum Autoluw 'volledig voorbijgaat' aan de rol van de ondernemer en vinden het jammer dat de gemeente hen niet heeft betrokken bij de uitwerking van het plan.

,,De bereikbaarheid is niet goed uitgewerkt en we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat naar een vooraf vaststaande uitkomst is geschreven. U schrijft dat de sanering van de overwegen niet meer als probleem wordt gezien, maar als kans. Ons is niet duidelijk hoe deze kans zich openbaart voor de centrumondernemers en middenstand", schrijft voorzitter Marcel van den Bergh van de OVB in zijn inspraakreactie.
28 oktober 2004

Print deze pagina

Terug