KWALITEITSIMPULS VOOR OOSTERHOF

Boxtel kiest voor wonen in gebied
Den Haagakker

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Winkelcentrum Oosterhof wordt op termijn opgeknapt. De gemeente Boxtel stelt dat de renovatie vooral een initiatief van de ondernemers moet zijn. Op de achtergrond is sporthal Den Haagakker en Hoogheemflat 7 zichtbaar.

De gemeente Boxtel heeft een stedenbouwkundige visie ontwikkeld voor het gebied Den Haagakker. In het gebied is ruimte voor zo'n 240 woningen, die geprojecteerd zijn op de plek waar thans sporthal en zwembad Den Haagakker staan. Het Witte Paard wordt al op korte termijn gesloopt en maakt plaats voor een opvallend gebouw van maximaal zeven verdiepingen. Winkelcentrum Oosterhof wordt grondig opgeknapt; met de winkeliers wordt onderhandeld over een andere indeling.

Een jaar na de presentatie van een ontwikkelingsvisie is Boxtel nu een stap verder. Met projectontwikkelaar Hurks Bouw & Vastgoed, die eigendommen heeft in het plangebied, is een stedenbouwkundige visie gemaakt die in hoofdlijnen laat zien hoe het gebied ten oosten van de noord/zuid-as gaat veranderen. Volgens wethouder Ger van den Oetelaar sluit de gemeente aan bij de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de structuurvisie plus. De plannen moeten in een tijdsbestek van ongeveer tien jaar gerealiseerd worden.

WONINGBOUW
De locatie van Het Witte Paard op de hoek Brederodeweg-Hendrik Verheeslaan komt als eerste aan bod. De gemeente is eigenaar van de grond en de bouwval en wil op zeer korte termijn spijkers met koppen slaan. Na wijziging van het bestemmingsplan wordt snel een procedure voor een bouwvergunning opgestart, zodat spoedig gestart kan worden met de bouw van een opvallend complex. Burgemeester Jan van Homelen verwacht dat de bouw al in 2005 kan starten. Op pagina 3 wordt meer aandacht besteed aan de plannen voor de locatie Het Witte Paard.

In het gebied Den Haagakker wordt een nieuw 'centrum' gecreŽerd op de plek waar thans het zwembad staat. Daar komt een viertal woonblokken of urban villa's rondom een groene binnentuin. De woonblokken bestaan uit appartementen. De toekomstige bewoners kunnen hun auto deels ondergronds parkeren; met behulp van aarden wallen worden parkeerplaatsen aan het blote oog onttrokken.

Op de plaats waar thans de sporthal staat, wordt gedacht aan drie woonblokken die volgens dezelfde opzet worden gebouwd. Belangrijk is dat het groene karakter van dit gedeelte van de wijk Oost behouden blijft. Bomen zullen dus zoveel mogelijk gespaard worden. Verder wordt volgens wethouder Van den Oetelaar veel aandacht besteed aan een groene inrichting van de openbare ruimte.

Het meest ongewis is de herinrichting van het gebied waar thans basisschool De Hobbendonken staat. De school zal mogelijk verkassen en om die reden wordt in de stedenbouwkundige visie al rekening gehouden met de bouw van woningen. Op de plantekening is het huidige schoolterrein bebouwd met twee woonblokken. ,,We nemen het hele gebied in deze visie mee, maar gaan uit van een fasegewijze uitvoering", zegt de wethouder. ,,De ideeŽn voor De Hobbendonken zijn echt voor de lange termijn." Op de plek van 't Honk, waar thans de Sint-Petrusschool gehuisvest is, is ook ruimte voor huizen.

Bij alle woningbouwplannen in het gebied Den Haagakker wordt rekening gehouden met de recent vastgesteld woonvisie. Om die reden wordt onder meer gedacht aan koopwoningen voor starters en huurwoningen.

OOSTERHOF
Opvallend zijn de plannen voor winkelcentrum Oosterhof. Volgens wethouder Van den Oetelaar wordt gedacht aan 'een belangrijke kwaliteitsimpuls' voor het winkelcentrum. Om de lelijke buitenkant van het winkelcentrum te verstoppen, wordt rondom Oosterhof gedacht aan de bouw van woonblokken. Met name aan de westzijde van het winkelcentrum zijn woningen geprojecteerd, die aansluiten bij het nieuwe centrumgebied.

Momenteel onderhandelt projectontwikkelaar Hurks, zelf eigenaar van een deel van het winkelcentrum, met de vereniging van eigenaren over een eventuele herindeling van Oosterhof. Alle winkeliers kunnen hun wensen kenbaar maken, zodat de extra winkelruimte die beschikbaar komt optimaal kan worden ingevuld. Op dit moment wordt niet in de eerste plaats gedacht aan uitbreiding van het winkelbestand, hoewel mogelijk ruimte ontstaat voor extra winkels of dienstverlening. ,,Het gaat er vooral om dat de huidige winkeliers al hun wensen kunnen realiseren", aldus Van den Oetelaar.

Niet alleen het winkelcentrum zelf wordt onder handen genomen. In de stedenbouwkundige visie wordt uitgegaan van een herinrichting van beide parkeerterreinen rond Oosterhof. Door de parkeervakken te draaien, ontstaat meer ruimte om auto's te parkeren. Om de stenen uitstraling van de parkeerterreinen weg te nemen, wordt gedacht aan het planten van een groot aantal bomen. ,,De overgang tussen het groene parkgebied van Oost en de omgeving van Oosterhof is nu te abrupt."

Bij de planontwikkeling is gekeken naar het fietspad via de Maastrichtsestraat, dat aan de oostzijde van Oosterhof een zeer scherpe bocht maakt. Onderzoek heeft uitgewezen dat het financieel gezien niet mogelijk is om het fietspad een andere route te geven. In de stedenbouwkundige visie is overigens nadrukkelijk aandacht voor fietspaden. De huidige fietsverbinding tussen het centrum van Boxtel en de wijk Oost, die thans door de tunnel tussen zwembad en sporthal voert, blijft behouden.

HOOGHEEMFLAT
In de stedenbouwkundige visie Den Haagakker speelt de zevende Hoogheemflat thans geen opvallende rol. De flat was in de vorig jaar gepresenteerde plannen in beeld voor 'aftopping' waarbij gedacht werd aan het verwijderen van de bovenste verdiepingen. Dat leidde tot veel onrust onder de huidige bewoners van Hoogheem. Nu wordt uitgegaan van behoud van de flat. ,,Als de Hoogheemflat ooit uit de tijd is, zou je kunnen denken aan nieuwbouw volgens een heel andere opzet. Maar dat is momenteel nog niet aan de orde", volgens wethouder Van den Oetelaar.

De gemeente Boxtel houdt donderdag 21 oktober vanaf 20.00 uur een informatieavond over de stedenbouwkundige visie Den Haagakker. Deze wordt gehouden in gemeenschapshuis De Rots. De visie ligt tot en met 11 november ter inzage.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het Witte Paard op de hoek Brederodeweg-Hendrik Verheeslaan maakt op korte termijn plaats voor woningbouw.
14 oktober 2004

Print deze pagina

Terug