'GEMEENTE KRIJGT REKENING VOOR STILSTAND IN BOUW'

Haaren zet alles op realiseren woningbouw

Het college van B. en W. van de gemeente Haaren heeft besloten de energie nog meer te concentreren en alles te zetten op woningbouwplannen. ,,Doordat er nauwelijks gebouwd is, heeft de gemeente minder inkomsten", lieten de leden van het college deze week weten bij de presentatie van de begroting 2005. ,,De neergaande lijn moet omgebogen worden. Dit kan alleen door in te zetten op groei, investeringen, uitbreiding van het woningbestand en het inwoneraantal", zegt het college in de begroting. Het college hoopt zo'n vijftig huizen per jaar te gaan bouwen in de dorpen.

Het college presenteerde deze week een begroting die een gering negatief saldo laat zien van ruim 20.000 euro. Door alle posten uit de exploitatiebegroting 2005 uitgebreid en kritisch te bekijken zijn de uitgaven met ruim 800.000 euro teruggeschroefd. Hiermee zou de teruglopende algemene uitkering opgevangen kunnen worden, maar het college werd aan het begin van de begrotingscyclus geconfronteerd met een tegenvaller. ,,Wat blijkt tot ontzetting en verbazing", schrijft het college in het voorwoord van de programmabegroting 2005.

,,Haaren zit met een structureel lijkend gat van meer dan 500.000 euro. Het probleem zit daarbij niet in onverantwoordelijke uitgaven of (alleen) maatregelen van buitenaf, maar moet ergens anders gezocht worden. Zo langzamerhand durven wij de conclusie te trekken dat Haaren in toenemende mate de rekening gepresenteerd krijgt voor stilstand in de bouw. We willen duidelijke keuzes maken: alle plannen die niet direct of indirect gericht zijn op woningbouwontwikkeling moeten in de koelkast en uit de begroting. Alles wat van buitenaf komt en ons afleidt van het hoofddoel moet meteen afgewezen worden."

Bekend is dat in Haaren de laatste jaren nauwelijks gebouwd is. Daarbij komt volgens het college dat door leegloop van de (zorg)instellingen het aantal inwoners en wooneenheden eerder af- dan toeneemt. De gekozen werkwijze om alles te richten op het realiseren van woningbouwplannen heeft tot gevolg dat alle lasten voor nieuw beleid die niet gericht zijn op actieve ruimtelijke ontwikkeling geschrapt zijn. Burgemeester Frans Ronnes hierover: ,,We moeten alles op alles zetten om meer locaties te bebouwen. Dat houdt in dat je bepaalde dingen niet kunt doen."

De bouw van woningen zorgt voor inkomsten voor de gemeente. Naast de ozb en leges ontvangt een gemeente per woning geld uit de rijkskas. Financieel wethouder Wil van Nistelrooij gaf deze week aan dat er 'geen of te weinig' mogelijkheden waren voor de gemeente Haaren om de omzet te vergroten. ,,Daarom gaan we alles richten op bouwen. Dit is verwerkt in de begroting 2005. Als de gemeenteraad hier in mee gaat, kan er een structureel financieel gezonde situatie ontstaan."

Volgens burgemeester Ronnes zet Haaren niet alles op één kaart door voor bouwen te kiezen. ,,Dat is in het verleden wel gebeurd toen woningbouwlocatie Den Hoek in Helvoirt in beeld was. Toen dat plan niet doorging, viel alles in een kaartenhuis in elkaar. Nu gaat het niet om één plan, maar verschillende locaties waar we mee aan de slag willen gaan."

Volgens wethouder Piet den Ouden is het belangrijk om behalve naar de inbreidinglocaties ook naar de uitbreidingslocaties te kijken. ,,Het duurt langer om inbreidingslocaties te bebouwen dan uitbreidingslocaties", aldus de wethouder, die aangaf dat met de nieuwe koers die het college wil gaan varen de woningbouwplannen op uitbreidingslocaties als Venakkers en Reigerskant in Esch nadrukkelijker in beeld komen.

LASTENDRUK
In het verleden is in de Haarense gemeenteraad besloten de onroerend zaakbelasting (ozb) vier opeenvolgende jaren te verhogen met vijftien procent. ,,2005 is het laatste jaar waarin dat zal gebeuren", aldus wethouder Van Nistelrooij. ,,Met ingang van 2006 worden de tarieven alleen nog maar geïndexeerd."

Het college stelt dat de gemeente Haaren in de publiciteit weergegeven is als een gemeente die erg duur is. ,,Het college kan niet genoeg benadrukken dat de gemeente Haaren ook in 2004 nog steeds onder het landelijk gemiddelde zit wat betreft de hoogte van de ozb per eenheid. En huis met dezelfde waarde wordt in Haaren nog steeds lager aangeslagen dan in veel omringende gemeenten", aldus het college.

Het basistarief van de afvalstoffenheffing wordt verlaagd van 11,50 naar 10,50 euro. Het vast bedrag per maand (gebaseerd op veertien ledigingen en een restafvalcontainer van 140 liter) gaat terug van 8,25 euro naar 6 euro. Voor extra lediging wordt het tarief ten opzichte van 2004 met 1,50 euro verlaagd. ,,Ten aanzien van de groencontainer worden de tarieven niet substantieel gewijzigd. Het college heeft hiermee de lastendruk voor de burgers zoveel mogelijk beperkt", stelt het college in de begroting. Het rioolrecht stijgt, maar minder dan verwacht. Omdat de verwachte tariefstijging voor rioolrecht niet als wenselijk en zelfs ontoelaatbaar richting burgers gezien wordt, stelt het college voor de tarieven niet met de eerder vastgestelde 13 procent te verhogen, maar de helft daarvan.

ANDERE OPZET
De begroting 2005 van de gemeente Haaren wordt op dinsdag 12 oktober in het gemeentehuis vanaf 19.30 uur besproken tijdens een zogeheten opiniërende bijeenkomst. De voorbereiding en vaststelling van de begroting heeft dit jaar een andere opzet in vergelijking met voorgaande jaren. Het doel hiervan is ervaring op te doen met een nieuwe methode van het voorbereiden en vaststellen van beleidskaders. Er volgt 12 oktober een debat tussen individuele raads- en commissieleden; ieder vormt een eigen mening. Na de bijeenkomst gaan de fracties pas hun gezamenlijke standpunt bepalen.

De eerder geplande commissievergaderingen van maandag 11 oktober en woensdag 13 oktober komen te vervallen. Op donderdag 4 november vindt om 19.30 uur de raadsvergadering plaats, waarin de raad een definitief besluit neemt over de programmabegroting 2005.
7 oktober 2004

Print deze pagina

Terug