GEMEENTERAAD STELT VRAGEN OVER LEEGSTAND

Sint-Joseph overweegt herbestemming van studentenkamers in Ursulagebouw

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van een gemeenschappelijke ruimte in de Ursulakapel. Woonstichting Sint-Joseph buigt zich over de toekomst van studentenhuisvesting in het complex.

Woonstichting Sint-Joseph werkt aan een beleidsnotitie die duidelijk moet maken of de studentenkamers in het Ursulagebouw gehandhaafd moeten worden. Volgens manager woondiensten Joop van de Kerkhof kampt Sint-Joseph met een terugloop van het aantal studenten. Bovendien zijn er regelmatig problemen in het Ursulagebouw die leiden tot aantasting van het woongenot in de omgeving.

Sint-Joseph verhuurt een groot aantal studentenkamers in het vroegere Ursulinenklooster en de verbouwde Ursulakapel aan de Baroniestraat. Met name studenten van de MBO-scholen SintLucas en Helicon vinden onderdak in het monumentale complex, dat een aantal jaren geleden ingrijpend werd verbouwd voor de huisvesting van studenten. Met name de verbouwing van de vroegere kloosterkapel was opvallend, omdat op de benedenverdieping de muziekschool werd ondergebracht. De twee bovenverdiepingen van de kapel worden bewoond door studenten.

Manager Van de Kerkhof van Sint-Joseph maakt duidelijk dat Sint-Joseph momenteel in beeld probeert te krijgen hoe studentenhuisvesting in de toekomst vorm kan krijgen. De woonstichting merkt dat het aanbod van studenten dat een kamer in het Ursulagebouw wil huren terugloopt. Dat komt volgens Van de Kerkhof enerzijds door een terugloop van het aantal studenten in Boxtel. Anderzijds zijn er meerdere aanbieders van studentenhuisvesting, zoals particuliere kamerverhuurders en het complex van de Gezondheidsdienst voor Dieren aan de Molenwijkseweg. ,,Deze ontwikkeling zou op den duur kunnen leiden tot leegstand en dat willen we voorkomen.”

Van de Kerkhof vult aan dat er in het Ursulagebouw ook een aantal problemen speelt. De studenten veroorzaken volgens de manager 'regelmatig’ problemen. Het gaat dan onder meer over luidruchtige en veelal illegale feestjes, die de nodige overlast veroorzaken voor de andere bewoners en omwonenden. In enkele gevallen werden voorbijgangers lastiggevallen door feestvierders. Ook de gebruikers van het Ursulagebouw zoals DELTA klagen wel eens over overlast, aldus Van de Kerkhof. Verder is het volgens de manager nogal eens ’een rommel en een bende’ in het complex.

Dit betekent niet dat Sint-Joseph de studenten op straat wil zetten, benadrukt de manager van de woonstichting. Wel wordt op dit moment een aantal kamers niet verhuurd. Dat heeft te maken met bouwkundige aanpassingen die Sint-Joseph wil doorvoeren. ,,We streven ernaar om voorzieningen die nu nog gemeenschappelijk zijn, zoals verwarming, individueel aan te bieden. Daarvoor is een verbouwing nodig en proberen we de studenten die nu nog in het gebouw wonen op één etage te concentreren. Op die manier komt een etage leeg die we vervolgens kunnen opknappen.”

Van de Kerkhof erkent dat deze aanpak niet alleen een bouwkundige achtergrond heeft. Sint-Joseph heeft ook 'strategische’ overwegingen en bestudeert of het Ursulagebouw mogelijk ook geschikt gemaakt kan worden voor starters. In het geval dat de keuze valt op starters, zou dat het einde betekenen van de studentenhuisvesting in het oude klooster. Want volgens Van de Kerkhof gaan studentenhuisvesting en bewoning door starters niet samen.

De manager ontkent dat de woonstichting doelbewust op grote schaal studentenkamers leeg laat staan. Dat werd donderdag door raadslid Manus van Bommel van de PvdA/GroenLinks beweerd in de vergadering van de Boxtelse gemeenteraad. Van Bommel noemde een dergelijke aanpak ongewenst. Dat deed ook fractievoorzitter Willem van Meurs van de SP, die erop wees dat 250 Boxtelse studenten en andere jongeren woonruimte zoeken. ,,Dan is het maatschappelijk onverantwoord om kamers leeg te laten staan”, aldus Van Meurs. De SP’er vindt dat het laten leegstaan van studentenkamers een 'bekende tactiek (is) als men iets anders van plan is’.

Op aandringen van de gemeenteraad gaat wethouder Ger van den Oetelaar op korte termijn om opheldering vragen bij Sint-Joseph. Volgens de wethouder heeft de woonstichting recentelijk nog uitgesproken dat men door wil gaan met studentenhuisvesting. Dat zegt ook manager Van de Kerkhof. ,,Van het doelbewust leeg laten staan van studentenkamers is geen sprake. Ook klopt het niet dat we studenten liever kwijt dan rijk zijn. We willen leegstand juist voorkomen en dan is het nodig om voor de toekomst een strategie op te stellen.”

Het beleidsplan wonen 2004-2008 dat de gemeenteraad donderdag heeft vastgesteld gaat in op bovenstaande kwestie. Door de woonstichting wordt de exploitatie van de wooneenheden als ’bijzonder moeilijk en kostbaar’ ervaren. De oorzaak: buitengewoon slecht bewoningsgedrag. Het beleidsplan hierover: ,,Er wordt serieus gedacht over beëindiging van de exploitatie van deze jongerenhuisvesting.”
30 september 2004

Print deze pagina

Terug