VERBREDING RIJKSWEG VAN DE BAAN

Raad van State verbiedt aanleg spitsstroken A2

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De aanleg van spitsstroken langs de rijksweg A2 is voorlopig van de baan na een uitspraak van de Raad van State. Op de achtergrond is de Boxtelse nieuwbouwwijk In Goede Aarde zichtbaar.

De verbreding van de rijksweg A2 tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven is voorlopig van de baan. De Raad van State heeft woensdag 15 september bepaald dat de aanleg van spitsstroken en de versmalling van de bestaande rijstroken niet veilig is. Ook heeft minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat onvoldoende onderzoek laten doen naar de gevolgen van de wegverbreding voor de luchtkwaliteit langs de rijksweg.

De uitspraak van de Raad van State heeft niet alleen grote gevolgen voor de plannen van het ministerie en Rijkswaterstaat op de A2 tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven. Ook elders in het land bestaan diverse plannen voor wegverbreding en de aanleg van spitsstroken die op grond van deze uitspraak in gevaar dreigen te komen. De uitspraak betekent in elk geval dat de rijksweg A2 onder Boxtel voorlopig niet verbreed wordt en blijft bestaan uit tweemaal twee rijstroken.

In totaal twintig partijen hadden bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat om de rijksweg A2 op grond van de Spoedwet wegverbreding uit te rusten met spitsstroken. Daaronder was de Stichting Bewonersbelangen A2 Boxtel, alsmede de Stichting Overlast A2 in Vught en Omstreken, de Stichting Reinier van Arkel en de vereniging Bewonersoverleg Best-Oost.

VEILIGHEID
De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stelt in haar uitspraak de bezwaarmakers op vrijwel alle fronten in het gelijk. De belangrijkste overweging om de wegverbreding te verbieden is dat de minister onvoldoende kan aantonen dat de veiligheid op de rijksweg gehandhaafd kan worden.

Het verweer dat de maximumsnelheid in de spitsuren wordt teruggebracht van 120 naar 100 kilometer per uur vindt de Raad van State onvoldoende omdat buiten de spitsuren 120 kilometer per uur gereden mag worden, ook op de rijstroken die thans 3,5 meter breed zijn maar versmald worden tot 3,35 en op sommige plekken zelfs 3,1 meter. Het onderzoek 'Veiligheid Spitsstroken' stelt dat bij een breedte van 3,1 meter een snelheid van hoogstens 80 kilometer per uur zou moeten gelden.

De Raad van State vindt verder dat de minister onvoldoende garanties biedt voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten. ,,De maatregelen die de minister voorstelt, zoals het gebruik van bermen, rijden over de andere rijbaan, middendoor rijden of tegen de rijrichting in zijn naar het oordeel van de Raad niet voldoende", zo geeft de Raad van State aan. Daar komt bij dat er volgens de Raad van State 'onvoldoende inzicht' is in de lokale situatie op het wegvak.

NADELIGE GEVOLGEN
Het onderzoek dat de minister heeft verricht naar de gevolgen van de wegverbreding voor de luchtkwaliteit wordt door de Raad van State ook van tafel geveegd. Als uit onderzoek zou blijken dat de luchtkwaliteit verbetert, zou de minister volgens de Raad van State moeten aangeven of die verbetering past binnen het rijksbeleid om de hoeveelheid stikstofdioxide en roetdeeltjes in de lucht terug te dringen. Dat is niet gebeurd.

Verder mist de Raad van State in de plannen een gedegen milieueffectenrapport. In de ogen van het hoogste rechtsorgaan in Nederland had zo'n rapport wel degelijk opgesteld moeten worden. ,,De Raad acht het niet uitgesloten dat, zelfs als de wegaanpassing kan plaatsvinden zonder dat er asfalt wordt bijgelegd, de capaciteitsuitbreiding van de weg uit het oogpunt van geluidhinder, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en behoud van natuurlijke waarden aanzienlijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu bij de A2", aldus de Raad van State.

De uitspraak van de Raad van State betekent dat het wegvak tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven over een lengte van 23 kilometer niet verbreed mag worden. De aanleg van spitsstroken, die worden geopend als er meer dan drieduizend voertuigen per uur per rijbaan rijden, mogen niet aangelegd worden. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.
16 september 2004

Print deze pagina

Terug