LOKALE LASTEN STIJGEN RUIM 10 PROCENT

Einde Zalmsnip treft burgers in de beurs

De inwoners van de gemeente Boxtel ontkomen er niet aan dat zij volgend jaar meer geld kwijt zijn aan lokale belastingen en heffingen. In totaal gaan burgers gemiddeld 10,5 procent meer betalen. Die stijging wordt vooral veroorzaakt door het wegvallen van de zogenaamde Zalmsnip. Dat zorgt met name voor een forse stijging van de afvalstoffenheffing. De lokale lasten stijgen gemiddeld van 715 naar 790 euro per jaar. Daarmee bereikt het college wel een besluitende begroting voor 2005.

Indien het Rijk niet zou overgaan tot afschaffing van de Zalmsnip, zou de stijging van de lokale lasten beperkt kunnen blijven tot 5,7 procent. Vorig jaar was die stijging nog 5,9 procent", stelt loco-burgemeester Wim van Erp als portefeuillehouder financiŽn.

De Zalmsnip werd enkele jaren geleden ingevoerd omdat de gemeentelijke belastingen fors stegen als gevolg van rijksmaatregelen. Het bedrag van honderd oude guldens als lastenverlichting voor zelfstandige gezinnen wordt met ingang van 1 januari 2005 afgeschaft. De gemeenteraad heeft de Zalmsnip destijds aangewend om de kosten te drukken die burgers betalen voor hun afval.

Omdat het beleid van de gemeente er vanuit gaat de inzameling van afvalstoffen geheel kostendekkend moet zijn, gaan burgers komend jaar fors meer betalen. Voor eenpersoonshuishoudens stijgt het tarief van 210 naar 256 euro; voor meerpersoonshuishoudens van 259 naar 307 euro in 2005.

OZB STIJGT MINDER
Ook het rioolrecht stijgt meer dan de inflatie. Op die manier creŽert het gemeentebestuur een financiŽle dekking voor het waterplan, waarin de voorkeur wordt gegeven voor een meer milieuvriendelijke en veiliger watersysteem. Zowel in 2005 als 2006 trekt het college daarvoor 25.000 euro extra uit. Voor de burgers betekent dit dat het basistarief (voor 200 kubieke meter waterverbruik) stijgt van 128 naar 138 euro per jaar. Voor elke kuub water die meer wordt verbruikt betalen de inwoners van Boxtel nu nog 1,19 euro, volgend jaar 1,29 euro.

De onroerend zaakbelasting (OZB) stijgt van gemiddeld 328 naar 345 euro. Dat komt neer op een verhoging van 5,15 in plaats van de eerder geplande 6,85 procent. Al met al stijgen de lokale lasten gemiddeld van 715 naar 790 euro per jaar.

Opmerkelijk is dat de leges voor bouwvergunningen niet omhoog gaan. De stijging van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat het dekkingspercentage meer is dan 100 procent. Zelfs een verhoging vanwege prijsstijgingen kan achterwege blijven. Dat geldt overigens niet voor bouwleges zoals de aanvraag van een sloop- of aanlegvergunning. Die worden wel aangepast met het prijsindexcijfer en stijgen 1,8 procent. Ook aan de balie in de publiekshal van het gemeentehuis worden burgers komend jaar geconfronteerd met slechts marginale verhogingen, die het gevolg zijn van algemene prijsstijgingen. De parkeertarieven worden niet verhoogd.

MINIMABELEID
Zorgen heeft het gemeentebestuur wel over de financiŽle positie van mensen die op het bestaanminimum leven. ,,Het aantal uitkeringsgerechtigden loopt weliswaar niet echt op. De problemen waarmee mensen bij ons aankloppen voor hulp, worden echter wel steeds groter. Er moet snel actie ondernomen worden om te voorkomen dat burgers met grote schulden te zeer afglijden", stelt wethouder Anton van Aert (Sociale Zaken). Het minimabeleid is wat hem betreft een van de speerpunten die komend jaar extra aandacht moeten krijgen. Voor de schuldhulpverlening heeft Van Aert zowel in 2005 als 2006 een bedrag van 50.000 euro uitgetrokken.
16 september 2004

Print deze pagina

Terug