EERSTE BOUWKETEN ARRIVEREN IN MGR.WILMERSTRAAT

Uitvoering project Dommel door Boxtel van start

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Bij de stuw in de Mgr. Wilmerstraat in Boxtel zijn de voorbereidingen gestart voor de aanleg van een vispassage.

Na enige jaren van voorbereiding is deze week een voorzichtig begin gemaakt met de uitvoering van het project 'Dommel door Boxtel'. Inmiddels zijn de eerste bouwketen gearriveerd op de plek in de Mgr. Wilmerstraat waar een vispassage aangelegd wordt. Dit najaar wordt begonnen met de aanleg van een ecologische verbindingszone langs de Dommel. Door de aanleg van een 6,5 kilometer lange verbindingszone worden de natuurgebieden Venrode, De Geelders en Smalwater rond Boxtel aan elkaar gekoppeld, waardoor voor planten en dieren een groter leef- en verspreidingsgebied ontstaat.

De gemeente Boxtel en Waterschap De Dommel hielden maandag 13 september in het waterschapsgebouw in Boxtel een laatste informatieavond, waarbij de vele aanwezigen geïnformeerd werden over de huidige stand van zaken omrent het project en werd ingegaan op de uitvoering. Duidelijk werd dat de natuur een nieuwe kans krijgt langs de Dommel door Boxtel. Overal langs de oevers van de rivier worden in het project maatregelen uitgevoerd, die ten goede komen aan planten en dieren.

De Dommel wordt van een traag stromende en ietwat saaie beek omgevormd tot een bruisende ecologische verbindingszone met voldoende mogelijkheden voor flora en fauna, maar ook voor toerisme en recreatie. Ook is het de bedoeling dat de Dommel, die op veel plaatsen nauwelijks meer waargenomen kan worden, weer zichtbaar wordt. De rivier wordt onder meer verrijkt met faunapassages, kano-uitstapplaatsen, vistrappen, kindvriendelijke Dommeloevers en een nieuwe Dommelmeander bij de Vorsenpoel.

Het plan bestaat verder uit het uitbaggeren van de rivier, het op sommige plekken afgraven van de oevers en de aanleg van enkele poelen en een zandvang. De beplanting langs de rivier zal waar mogelijk omgevormd en versterkt worden door de aanplant van soorten die hier van oorsprong thuishoren. De vispassage bij de Mgr. Wilmerstraat dient op 1 maart 2005 gereed te zijn, terwijl met de baggerwerkzaamheden half november wordt begonnen. Deze werkzaamheden duren tot eind 2005.

Het derde project, waarbij het draait om de beplanting, staat op de rol voor de winter van 2005/2006. Het is de bedoeling dat na de uitvoering van het plan niet alleen de natuur moet kunnen profiteren van de nieuw ingerichte loop van de Dommel; ook bewoners en bezoekers moeten ervan kunnen genieten. ,,We willen kort na deze bijeenkomst daadwerkelijk beginnen met de uitvoering van het project”, liet stroomgebiedsmanager van de Beneden Dommel, Hein Elemans, maandagavond weten in het waterschapsgebouw.

JURIDISCHE PROCEDURES
Naar aanleiding van het definitieve inrichtingsplan dat eind vorig jaar door de gemeente en het waterschap definitief is vastgesteld, zijn bij de provincie Noord-Brabant vijf beroepen ingediend. Onlangs zijn deze beroepen door Gedeputeerde Staten ongegrond verklaard. De voorbereidingen van het project zijn nu volgens de betrokkenen zover gevorderd dat de uitvoering van het inrichtingsplan kan beginnen.

Elemans: ,,We zijn nog niet helemaal door de juridische procedures heen. Er lopen er nog twee bij de rechtbank en één bij de Raad van State, maar we hopen dat hier snel duidelijkheid over komt en ons niets meer in de weg staat om van start te gaan.”

Elemans stond gisteren ook nog even stil bij de herziening van het herinrichtingsplan voor het traject in Boxtel-Oost. Het waterschap is voor een groot deel tegemoet gekomen aan de wensen van de bewoners. De eerder geplande rietkragen en wilgensingels zijn opgedeeld in kleinere bosjes en vooral aan de overkant (de zuidoever) gesitueerd. Ook wordt de rivier breder dan aanvankelijk de bedoeling was, waarmee de openheid van het landschap gewaarborgd lijkt.

Zo wordt de Dommel stroomopwaarts in de richting van de rijksweg A2 verbreed omdat de rivier daar nagenoeg is dichtgeslibd. Bovendien wordt het hele traject tussen de A2 en de Eindhovenseweg uitgebaggerd tot een diepte van circa 1,20 meter. Ter hoogte van de visvijver aan de Vorsenpoel wordt op de zuidelijke oever een nieuwe meander gegraven. Het 'eilandje’ dat zo ontstaat doordat de rivier het stuk grond straks aan alle kanten zal omringen, wordt ingericht als een wijkparkje dat via een brugje bereikbaar wordt.

De lange bosstruwelen die het waterschap aanvankelijk langs het traject op de noordelijke oever wilde aanleggen, zijn opgesplitst in kleinere bosjes. Zodanig dat het uitzicht van de aangrenzende tuinen zo min mogelijk belemmerd wordt. Bovendien wordt de aanplant voornamelijk op de zuidelijke oever gesitueerd, zodat de bewoners niet het gevoel krijgen dat zij opgesloten worden door het groen.

SLIB
Projectleider Dick van Leussen van het waterschap liet maandag weten dat het afvoeren van slib uit de Dommel in de wijk Oost plaats gaat vinden bij de nieuwe meander, nabij de Vorsenpoel. ,,Het is niet de bedoeling dat vrachtwagens af en aan gaan rijden door de wijk. Het slib wordt via bootjes naar de meander getransporteerd en van daaruit overgeheveld in vrachtwagens. Het slib kan vervolgens via de Liempdseweg afgevoerd worden. Er komt een weg die leidt naar de parallelweg langs de A2, waar vrachtwagens over rijplaten naartoe kunnen rijden.”

Vanuit het publiek kwamen maandag in het waterschapsgebouw vragen over onder meer het toekomstige grondwaterpeil van de rivier, de niet zichtbare damwanden die deel uitmaken van het project en de risico’s voor de gezondheid. Stroomgebiedsmanager Elemans maakte duidelijkheid dat die risico’s te verwaarlozen zijn, al is het veelvuldig eten van vis uit de rivier volgens hem niet aan te bevelen.

Elemans liet na afloop van de bijeenkomst weten dat hij blij is dat de uitvoering van het veelbesproken project Dommel door Boxtel nu eindelijk van start gaat. ,,We hebben jaren van voorbereiding achter de rug, waarbij we steeds aan de plannen geschaafd hebben en wijzigingen aangebracht. Natuurlijk kunnen we het niet iedereen volledig naar de zin maken, maar we hebben geprobeerd met een compromis te komen waarin iedereen zich kan vinden. Als alle plannen gerealiseerd zijn, kan iedereen hopelijk concluderen dat de Dommel mooi is geworden.”

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Voor de aanleg van een vispassage in de Mgr.Wilmerstraat moeten bomen worden gekapt.
16 september 2004

Print deze pagina

Terug