PROVINCIE NOORD-BRABANT LANCEERT UITWERKINGSPLAN

Boxtel heeft voldoende ruimte voor wonen en werken

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: In het kerkdorp Lennisheuvel wordt gewerkt aan de afwerking van een kleine nieuwbouwwijk. De provincie ziet geen mogelijkheden voor verdere uitbreiding. Ook inbreiding is uitgesloten.

De gemeente Boxtel beschikt over voldoende ruimte om de komende jaren woningen te bouwen en nieuwe bedrijven te huisvesten. Dat blijkt uit het Uitwerkingsplan Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel dat de provincie Noord-Brabant heeft opgesteld. Vooral binnen de kern Boxtel zijn veel woningbouwmogelijkheden. Pas na 2010 moet Boxtel gaan denken aan invulling van het gebied Selissen of de oksel van de spoorlijnen naar Den Bosch en Tilburg.

'Ik zou zeggen starten maar!!' Gedeputeerde Paul Rüpp voor ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant stelt dat met de afronding van het uitwerkingsplan een ruimtelijk spoorboekje op tafel ligt waarmee de gemeenten Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel aan de slag kunnen. Het uitwerkingsplan ligt sinds deze week tot en met 5 oktober ter inzage.

De provincie geeft aan dat behoud en versterking van het groene karakter in samenhang met versterking van de kwaliteit van de dorpen de komende jaren centraal staat. ,,In de dorpen liggen nog veel mogelijkheden voor verbetering van de stedelijke structuur", stelt gedeputeerde Rüpp. Het uitgangspunt voor woningbouw is dat gemeenten zoveel woningen bouwen als ten minste nodig is voor de opvang van de natuurlijke bevolkingsgroei. Deze is beperkt; na 2013 wordt zelfs een daling van de bevolkingsomvang verwacht.

Sleutelbegrippen bij nieuwbouw van huizen zijn inbreiding, herstructurering, intensivering en meervoudig ruimtegebruik. Binnen de groene hoofdstructuur, die is omschreven in het Streekplan, ziet de provincie geen mogelijkheden voor woningbouw en bedrijventerreinontwikkeling. ,,Ruimte voor uitbreiding van de dorpen en steden kan alleen gevonden worden in de agrarische hoofdstructuur", aldus de provincie.

Verstedelijking in natuur- en landschapseenheden en zogeheten natuurparels is volgens de provincie 'uitgesloten', met uitzondering van de mogelijkheid om tot beperkte afrondingen van stads- en dorpsranden te komen. In Esch kan op die manier een onvoltooide dorpsrand afgerond worden. Het uitwerkingsplan biedt kansen om in Esch op beperkte schaal woningbouw toe te staan. Dat geldt ook voor de Haarense kern Biezenmortel.

Opvallend in het uitwerkingsplan is dat de provincie geen stedelijke ontwikkelingen langs de rijkswegen A2 en N65 wil toestaan. ,,De regio manifesteert zich langs deze wegen nadrukkelijk met haar groene, landelijke uitstraling. Stedelijke ontwikkelingen (...) moeten zoveel mogelijk worden beperkt om geen afbreuk te doen aan deze identiteit van de regio."

WONINGBOUW
Uit het uitwerkingsplan wordt duidelijk dat Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel in de periode tot 2020 een overschot aan potentiële woningbouwlocaties hebben. De provincie roept de gemeenten op rond 2010 te starten met een zoektocht naar uitbreidingslocaties. In Boxtel betreft het twee locaties die in het provinciaal plan in beeld zijn: de oksel van de spoorlijnen naar Den Bosch en Tilburg en het gebied Selissen. Tot die tijd kan Boxtel vooruit, bijvoorbeeld in de wijk In Goede Aarde en op andere inbreidingslocaties.

De keuze om te bouwen in de oksel of op Selissen hangt af van allerlei factoren. Voordat een knoop kan worden doorgemaakt moet Boxtel volgens de provincie een visie ontwikkelen voor de toekomstige wegenstructuur. Daaraan wordt momenteel gewerkt in het kader van de plannen voor de grootschalige infrastructuur, die onder meer moeten leiden tot sanering van tien gelijkvloerse spoorwegovergangen.

Invulling van het gebied Selissen lijkt lastig vanwege de aanwezigheid van een archeologisch monument. ,,Het beleid is erop gericht archeologische monumenten ter plaatse te beschermen. Uit proefsleuvenonderzoek zal blijken hoe de meer precieze ligging van het monument in het gebied is en of gedeeltelijke bebouwing van het gebied mogelijk is, met behoud van het archeologisch monument", zo stelt de provincie. Ook ten westen van de Esschebaan bevindt zich een klein archeologisch monument. Dit terrein moet volgens de provincie ingepast worden en 'vrijblijven van bodemverstorende ingrepen'.

De woningbouwmogelijkheden in Liempde zijn uitgezonderd een klein gebied aan de zuidkant van het dorp (Heideweg en omgeving) nihil. In de kern zijn volgens de provincie nog wel enkele mogelijkheden voor inbreiding, waar zo'n honderd woningen gebouwd zouden kunnen worden. De kern Lennisheuvel heeft geen mogelijkheden meer voor uitbreiding of inbreiding.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De provincie kan zich vinden in de afronding van de niet voltooide dorpsrand van Esch. Uitbreiding van het dorp is uit den boze.

In Esch is slechts ruimte voor de afwerking van een 'onaffe' dorpsrand. De Gestelse kern Gemonde, waar momenteel wordt gewerkt aan afronding van het plan Laamhoef, wordt gekenmerkt door een spinstructuur die ertoe leidt dat het landelijk gebied tot ver in het dorp reikt. Hier ligt in de ogen van de provincie een oud cultuurlandschap met hoge landschapswaarden, die samenhangen met de kleinschaligheid en het besloten karakter van het gebied. ,,De mogelijkheden voor Gemonde om nog uit te breiden worden door deze waarden beperkt", stelt de provincie.

BEDRIJVIGHEID
Volgens het Streekplan heeft de regio Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel tot 2020 behoefte aan zestig hectaren voor de vestiging van bedrijven. In de periode tot 2015 is daarvan al 45 hectaren nodig, zo is de verwachting. De provincie streeft naar zuinig ruimtegebruik en hoopt op die manier 30 procent te besparen. Dat kan door het intensiever benutten van nieuwe bedrijventerreinen, herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en de bouw van bedrijfsverzamelgebouwen in bestaand stedelijk gebied.

Het toekomstige Boxtelse bedrijventerrein Vorst kan volgens de provincie voorzien in de opvang van de benodigde voorraad. ,,Ontwikkeling van het bedrijventerrein Vorst moet in nauwe relatie worden bezien met de herstructurering van het bedrijventerrein Ladonk", aldus de provincie. ,,Eventuele verplaatsing van bedrijven van Ladonk naar Vorst kan ervoor zorgen dat de ambitie van zuinig ruimtegebruik ook op Ladonk verder gestalte kan krijgen."

Bedrijventerrein Vorst is minder geschikt voor kleinere bedrijven. Die zouden volgens de provincie beter een plek kunnen vinden op de meer kleinschalige terreinen in de gemeenten Sint-Michielsgestel en Haaren.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het gebied Selissen is een van de mogelijke uitbreidingslocaties van Boxtel. Archeologische monumenten staan daadwerkelijke planvorming waarschijnlijk in de weg.
26 augustus 2004

Print deze pagina

Terug