TIJDELIJKE DEPENDANCE IN GEBOUW 'JOICE'

Financieel draagvlak voor uitbreiding Vmbo-College Boxtel

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De vleugel met praktijklokalen (midden) die de hoofdbouw van het Vmbo-College Boxtel verbindt met sporthal De Dommel (rechts) krijgt aan de kant van het binnenplein een etage met tien nieuwe leslokalen.

De bouw van tien extra lokalen voor het Vmbo-College Boxtel is dinsdag een belangrijke stap dichterbij gekomen. Niet alleen ging de Welstandscommissie akkoord met het ontwerp om de klaslokalen bovenop de praktijkvleugel aan De Tijvert te realiseren. Ook stelde het college van B. en W. het grootste deel van het bedrag beschikbaar wat nodig is voor de uitbreiding: 1.275.000 euro. Het voormalige Joice-gebouw aan de Vicaris Van Alphenlaan wordt komend schooljaar gebruikt om het ruimtegebrek op te vangen.

De totale kosten van de uitbreiding van het Vmbo-College Boxtel zijn becijferd op 1.490.000 euro. Dat de gemeente Boxtel – verantwoordelijk voor de onderwijsgebouwen - niet dat complete bedrag op tafel legt, heeft alles te maken met het gegeven dat de school geen zekerheid kan geven over de verwachte groei van het aantal leerlingen. ,,Voor elke leerling stelt het Rijk een bedrag beschikbaar; dat geldt echter niet voor leerlingen die wel worden verwacht, maar die nog niet zijn ingeschreven", meldt wethouder Anton van Aert in zijn toelichting.

RISICO
Ervan overtuigd dat het aantal leerlingen zal groeien naar 1.180 wil de schoolleiding toch tien lokalen bouwen. ,,Als we zouden kiezen voor minder nieuwe lokalen hebben we over enkele jaren pas een écht probleem", zegt algemeen directeur Jo Custers van het Vmbo-College.

De voorwaarde die het gemeentebestuur stelt dat de school zelf met het resterende geld over de brug komt, neemt Custers voor lief. Hij ziet het als een vorm van voorfinanciering. Als de groei wel wordt gerealiseerd, betaalt de gemeente op termijn alsnog de resterende 215.000 euro. Volgens een eigen inschatting houdt Custers er rekening mee dat de school tussen de 400.000 en 500.000 euro moet bijpassen.

Om de investering mogelijk te maken moet Custers potjes aanspreken waarvan het geld eigenlijk voor andere doeleinden is gereserveerd. ,,Toch durven we dit risico best te nemen", stelt de schooldirecteur. Ook loopt de school een risico als de bouw duurder uitpakt dan de bijna 1,5 miljoen euro die is begroot.

Nu ook de Welstandscommissie haar fiat heeft gegeven om bovenop de praktijkvleugel aan De Tijvert een extra verdieping te bouwen, heeft Custers goede hoop dat rond de jaarwisseling de bouw van start kan gaan. De bouwvergunning is reeds aangevraagd, zoals vorige week al in deze krant werd gemeld. De uitbreiding past binnen het bestemmingsplan.

De bewoners van De Tijvert hebben eerder al bezwaren laten horen tegen de voorgenomen uitbreiding. Een extra bouwlaag aan de overkant van hun woningen schrikt hen af. Toch hoeft dat in de ogen van de schoolleiding geen probleem te geven omdat de lokalen aan de binnenkant van het schoolplein worden gebouwd.

Vanaf de straat zouden ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Ook is door de buurt commentaar geleverd op de parkeeroverlast die zich ook nu al regelmatig in het straatje voordoet. Dit probleem denkt Custers op te kunnen lossen door de aanleg van nieuwe parkeerhavens langs De Tijvert.

JOICE-GEBOUW
Niet alleen heeft het college van B. en W. de financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding. Ook steekt men de vmbo-school de helpende hand toe om het ruimtegebrek voor komend schooljaar op te lossen. De leerlingen van het vierde leerjaar krijgen na de zomervakantie les in het voormalige Joice-gebouw aan de Vicaris Van Alphenlaan, dat eigendom is van de gemeente. Het pand komt leeg omdat de volwasseneneducatie die het Koning Willem I College hier verzorgt, na de zomervakantie verhuist naar de nieuwe brede school Wilgenbroek in Boxtel-Oost.

Schooldirecteur Custers zegt 'verguld' te zijn met deze tijdelijke huisvesting. ,,Zeker omdat in het gebouw vroeger een van onze voorlopers, mavo Wiltzangk was gevestigd."

In het tijdelijke onderkomen gaat het Vmbo-College acht lokalen gebruiken. Het lesrooster voor de nieuwe vierdejaars leerlingen is zodanig samengesteld dat slechts voor de praktijkvakken en de gymlessen de fiets moet worden gepakt naar het schoolgebouw aan de Baanderherenweg. Van de leraren wordt een groter offer gevraagd; zij zullen vaker heen en weer moeten pendelen.
29 juli 2004

Print deze pagina

Terug