BEWONERS BOXTEL-NOORD OP DE BARRICADEN

Verkeersplan Boxtel blijkt ’minst
slechte variant’

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het Essche Heike wordt in het nieuwe verkeersplan een drukke verbindingsweg waar 9.000 auto's per etmaal gaan rijden.

De sanering van tien gelijkvloerse spoorwegovergangen in Boxtel biedt volgens de gemeente een unieke kans om een reeks ingewikkelde verkeersproblemen op te lossen. De oplossing die Boxtel in gedachte heeft, roept echter niet alleen veel vragen op maar wekt ook veel weerstand onder bewoners. Boxtel kan zich in het hart van de zomer al opmaken voor een hete herfst, waarin een besluit genomen zal moeten worden over de toekomstige infrastructuur.

De keuze voor de variant Centrum Autoluw blijkt geen keuze voor een ideaalbeeld, maar voor de minst slechte variant waarin vooral de bewoners van het Essche Heike en de Parkweg moeten boeten. Zij krijgen een noordelijke ontsluitingsroute voor hun deur, die weliswaar wordt afgesloten voor vrachtverkeer maar zeker gezien kan worden als een extra route tussen Boxtel en Ladonk. Verkeersmodellen geven aan dat de route per etmaal ruim 9.000 voertuigen moet verwerken.

De verkeersdeskundigen van de Grontmij die maandag een extra commissievergadering in het gemeentehuis leidden, stelden onomwonden dat keuzes gemaakt moeten worden. In de variant die het gemeentebestuur voor ogen heeft, wordt een doorgaande route aangelegd van bedrijventerrein Ladonk via de Colenhoef, Mezenlaan, Essche Heike, Molenwijkseweg en Parkweg richting Baandervrouwenlaan en Bosscheweg. De spoorlijn langs de Kapelweg en het Essche Heike wordt gepasseerd met een tunnel.

De bewoners van de Parkweg uitten maandag hun ongenoegen over de keuze. ,,Het probleem van de Baroniestraat wordt naar de Parkweg verplaatst”, stelde Frans Beeks, bewoner van de Parkweg. ,,Verwerp dit onheilsplan per kerende post”, adviseerde hij de commissieleden. ,,U hebt de mond vol over leefbaarheid in de Baroniestraat, maar telt leefbaarheid niet aan de Baandervrouwenlaan, Parkweg en Molenwijkseweg?”, stelde Kim Albert, woonachtig én als advocaat werkzaam aan de Parkweg.

BARONIETUNNEL?
In de variant is bewust gekozen voor het autoluw maken van de Baroniestraat. Een autotunnel in het verlengde van deze straat of in de Tongeresestraat is volgens de onderzoekers zeer ongewenst omdat die meer dan 12.000 voertuigen per etmaal zou aantrekken. Nu al verwerkt de Baroniestraat 8.000 auto’s en daarmee is de maximum capaciteit bezet. Door aan de noordzijde van Boxtel een ’verkeersgoot’ aan te leggen, waar een maximumsnelheid geldt van 50 kilometer per uur, kan het verkeer via deze doorgaande weg afgewikkeld worden en blijven de wijken autoluw en fietsvriendelijk.

Een noordelijke ontsluitingsweg, maandag opnieuw onderwerp van gesprek, zien de onderzoekers niet zitten. Omdat 85 procent van de verkeersbewegingen in Boxtel onder de noemer lokaal verkeer valt, is zo’n weg door of langs Sparrenrijk niet nodig. De weg zou hooguit 2.000 voertuigen per etmaal verwerken. Omdat de weg bovendien een ecologische verbindingszone zou doorsnijden, is de kans klein dat de provincie op basis van het nieuwe streekplan zal instemmen met een verkeersweg door het groen.

Verschillende bewoners bepleitten evenwel de noordelijke ontsluitingsweg van stal te halen. Ook de VVD is voorstander van zo’n weg, maar kreeg vanwege het verloop van de vergadering geen kans het eigen initiatief toe te lichten. Dit tot groot ongenoegen van raadslid Henk Vervoorn, die daags na de vergadering al liet weten dat de VVD tegen het plan is. De liberalen willen zelfs dat het gemeentebestuur verdere planvorming staakt.

Zelfs het verdiept spoor passeerde maandag de revue weer, maar meerdere oproepen om de spoorbaan verdiept aan te leggen werden verworpen. Volgens de deskundigen van de Grontmij is zo’n project voor Boxtel onbetaalbaar. Al eerder werd besloten het streven naar verdiept spoor te staken. ,,Trekken aan een dood paard", omschreef wethouder Wim van Erp de studie naar de verdiepte spoorbaan ooit.

KEULSEBAAN
Opvallend in de variant die als voorkeur uit de bus van het gemeentebestuur is gerold, is dat de problemen op de Keulsebaan en de noord/zuid-as niet worden opgelost. De capaciteit van de Keulsebaan schiet ook na uitvoering van het verkeersplan tekort om alle verkeer te verwerken. Om de ruim 17.000 voertuigen per etmaal te verwerken, is minimaal een verdubbeling van de rotondes noodzakelijk, zo menen de verkeersdeskundigen van de Grontmij.

De keuze om het Essche Heike, de Molenwijkseweg, de Parkweg en de Baandervrouwenlaan aan te wijzen als noordelijke ontsluitingsroute zal het zwaarst wegen in de politieke beoordeling. Centrale vraag is of de politiek het aandurft om de bewoners van deze rustige wegen op te zadelen met duizenden extra verkeersbewegingen. Opmerkelijk daarbij is, zo stelde inspreker Kim Albert, dat amper een jaar na de vaststelling van het bestemmingsplan Selissenwal weer wordt afgestapt van het uitgangspunt dat de Baandervrouwenlaan en de Parkweg ingericht moeten worden als 30-kilometerzone. Nu staan de wegen weer op de kaart als doorgaande routes met gescheiden fietspaden en een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Volgens de verkeersdeskundigen zou dat ’een zaak van voortschrijdend inzicht’ kunnen zijn.
15 juli 2004

Print deze pagina

Terug