STAATSBOSBEHEER GAAT NATUURGEBIED OMVORMEN

Wildernis keert terug in De Geelders

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Natuurgebied De Geelders. De foto is gemaakt vanaf de Schijndelsedijk ter hoogte van de Gasthuiskamp.

Staatsbosbeheer geeft volgende maand het startsein voor een reeks ingrijpende maatregelen in natuurgebied De Geelders. Het terrein dat in 2004 vijftig jaar in het bezit is van Staatsbosbeheer wordt de komende jaren omgevormd tot een oerbos. Het project dat past binnen alle maatregelen voor Het Groene Woud is volgens districtshoofd Guido Stooker uniek in Nederland.

’Terug naar het oerbos.’ Zo heet het zogenaamde bosomvormingsplan dat Staatsbosbeheer heeft opgesteld voor De Geelders. Woensdag 21 juli wordt in café Het Groene Woud te Liempde een informatieavond gehouden waar Staatsbosbeheer de plannen voor De Geelders zal presenteren. Districtshoofd Stooker verwacht dat de mensen in eerste instantie zullen schrikken omdat de maatregelen ’zeer ingrijpend’ zijn.

Het meest in het oog springt de kap van zo’n tien hectare bos. In augustus wordt een begin gemaakt met het kappen van bomen. ,,Het gaat niet om grote aaneengesloten stukken bos, maar om kleinere delen zodat bosweitjes ontstaan. Op een kunstmatige wijze maken we open plekken die vroeger door de wind of door bosbrand werden gecreëerd”, zegt Stooker. Staatsbosbeheer laat het niet bij kappen. Elders in De Geelders worden op de graslanden nieuwe bomen geplant. Het gaat vooral om bes- en bloemdragende bomen, zoals sleedoorn en meidoorn.

De nieuwe bosweitjes zijn bij uitstek geschikt voor de terugkeer van planten als de bosanemoon en de sleutelbloem. Staatsbosbeheer denkt dat hierdoor vlinders als het bont dikkopje en de ijsvogelvlinder terug zullen keren naar De Geelders. Veel dood hout blijft in het bos liggen, zodat tal van insectensoorten, schimmels en paddestoelen weer een kans krijgen. Stooker: ,,We gaan ook veel bomen omtrekken, zodat dieren in de wortelstelsels kunnen nestelen. Andere bomen worden geringd, zodat ook spechten op termijn meer nestruimte krijgen.”

PADENPATROON
Door dood hout te laten liggen ontstaat een wildernis die de recreant op bescheiden schaal een indruk moet geven van een oerbos, zoals dat thans nog bestaat in Polen, Siberië en Canada. Staatsbosbeheer wil in De Geelders af van de 'keurig aangeharkte natuur’. Publiek blijft in de toekomst welkom in het bos. ,,Het padenpatroon wordt zelfs voor een deel versterkt”, legt Stooker uit. Hij vult aan dat het hele oerbos in de toekomst toegankelijk is; de wandelaar is dus niet meer gebonden aan paden en routes. ,,We denken ook aan het uitzetten van een laarzenpad of ruige route die dwars door de bossen gaat.”

Naast het kappen van bomen en het versterken van het padenpatroon gaat de waterhuishouding in De Geelders op de schop. Om verdere verdroging van het natuurgebeid tegen te gaan, worden sloten en greppels binnen het reservaat afgedamd. Regenwater kan op die manier langer in het gebied worden vastgehouden. Door tal van sloten breder uit te graven denkt Stooker dat een beek kan ontstaan. ,,Angst voor een te grote vernatting is niet nodig. De Geelders is op dit moment zeer ernstig verdroogd.”

Net als in andere natuurgebieden in Het Groene Woud wil Staatsbosbeheer in De Geelders overgaan tot begrazing door runderen en paarden. De natuurorganisatie beschikt dankzij de ruilverkaveling over een groot gebied dat omzoomd zal worden met een raster. Daarbinnen komt een plek voor ’winterharde’ dieren, zoals Schotse hooglanders. Deze runderen hoeven in de winter niet bijgevoerd te worden en kunnen onder extreme omstandigheden overleven. Op lange termijn hoopt Stooker dat het natuurgebied onderdak kan bieden aan wilde zwijnen en edelherten. Nu al wordt gestudeerd op de komst van de boommarter.

RECREATIE
De recreant wordt niet vergeten in de plannen. Naast het behoud van de wandelpaden en de inrichting van drie routes, worden knuppelbruggetjes over moerassige delen aangelegd. Informatiepanelen gaan wandelaars op drie locaties informeren over De Geelders en Het groene Woud. Ook wordt gedacht aan een doorgaande wandelroute van de Schijndelsedijk naar café Het Groene Woud op Kasteren. Als voldoende middelen worden gevonden, wil Staatsbosbeheer een uitkijktoren bouwen.

Staatsbosbeheer informeert bewoners en andere belangstellenden woensdag 21 juli vanaf 20.00 uur in Het Groene Woud over de plannen. Omdat de organisatie op veel kritische vragen rekent, wil districtshoofd Stooker een aantal excursies naar De Geelders organiseren om duidelijk te maken welke effecten met de maatregelen beoogd worden. Ook tijdens de werkzaamheden zal een excursie gehouden worden, zodat mensen zich volop kunnen laten informeren.

Het project van Staatsbosbeheer in De Geelders zal zo’n drie tot vijf jaar in beslag nemen. Stooker: ,,Na een periode waarin grof werk wordt verricht, komt het aan op precisiewerk met een nagelschaartje om tot verfijning te komen.” De kosten van het project komen voor 50 procent voor rekening van Staatsbosbeheer. De overige kosten kunnen worden betaald met subsidies van onder meer het Interreg-project Groene Woud-Groen Hageland en het Overlevingsplan Bos & Natuur.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Café Het Groene Woud langs het Duits Lijntje op Kasteren is in de plannen van Staatsbosbeheer het startpunt voor nieuwe wandelroutes door De Geelders.
15 juli 2004

Print deze pagina

Terug