BEZWAREN STICHTING HORIZON VAN TAFEL GEVEEGD

Boxtelse politiek laat ODC niet vallen

De Boxtelse politiek houdt vast aan een verhuizing van voetbalclub ODC naar de Esschebaan. De raadsleden willen niet tornen aan een in unaniem raadsbesluit dat in december 2002 werd genomen. De Stichting Horizon beweert dat ODC zich best op het Essche Heike zou willen vestigen, maar bestuurslid Cees Bekers ontkent dit ten stelligste. ,,ODC wil naar de Esschebaan."

De discussie over ODC vormde dinsdag tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke Zaken de hoofdmoot van een marathonzitting over het ontwikkelingsplan Esschebaan. In dat plan stippelt de gemeente Boxtel op basis van de structuurvisie plus de contouren uit voor een toekomstige inrichting van de omgeving Esschebaan. Naast woningbouw, de aanleg van wegen en sportvelden gaat het om de versterking van park Molenwijk en de aanleg van twee ecologische verbindingszones tussen Kampina en Sparrenrijk. De meerderheid van de raadscommissie kon zich vinden in de plannen.

Nadat de gemeenteraad op 19 december 2002 besloot dat ODC mag verkassen naar de Esschebaan is de discussie over de verhuizing van de voetbalclub recentelijk weer opgelaaid. Aanleiding is de herboren Stichting Horizon die enkele decennia geleden een uitbreiding naar West in de weg stond. Nu stelt de stichting onomwonden dat er geen sportpark aan de Esschebaan moet komen. Zegsman Jan van Opzeeland maakte dit tijdens de commissievergadering nog eens duidelijk. ,,De aantasting van het buitengebied is onnodig", zo hield hij de commissieleden voor. Hij stelde dat de stichting wel kan instemmen met de bouw van grote villa's die in een parkachtige omgeving worden gebouwd.

De bezwaren van de Stichting Horizon werden door de politiek van tafel geveegd. Een meerderheid van de commissie is van mening dat de stichting anderhalf jaar te laat is met haar bezwaren.Vrijwel alle fracties hebben een onderhoud gehad met vertegenwoordigers van de stichting. Ze respecteren de opvattingen, maar willen de verhuizing van ODC niet meer ter discussie stellen. ,,We hebben geen nieuwe argumenten gehoord en het zou niet goed zijn unaniem gemaakte keuzes weer ter discussie te stellen", stelde Willem van Meurs (SP). Andere fracties reageerden in soortgelijke bewoordingen.

In zijn pleidooi merkte zegsman Van Opzeeland op dat uit informele gesprekken met politieke partijen was gebleken dat 'iedereen wel naar het Essche Heike wil maar niemand het voortouw durft te nemen'. Dat stelt de stichting ook in een ingezonden brief die vandaag in deze krant is opgenomen. Geen van de partijen gaf er echter blijk van dat deze informatie van Horizon klopt.

Dat ook ODC volgens de stichting liever naar het Essche Heike zou verhuizen werd met klem ontkend door bestuurslid Cees Bekers. Geflankeerd door voorzitter Ton Jonkers stelde Bekers onomwonden dat hij optrad als 'officiŽle spreekbuis' van de club. ,,Er zijn geen argumenten die pleiten voor het Essche Heike", aldus Bekers. Na zeven jaar overleg en een unaniem raadsbesluit hebben we geen enkele behoefte aan een nieuwe locatiediscussie. Boxtel heeft een unieke kans om ODC naar de Esschebaan te laten verhuizen. De bal ligt op de doellijn en er is maar een zetje nodig. Namens 950 ODC'ers: laat ons niet in de steek."

Wethouder Ger van den Oetelaar zette ook grote vraagtekens bij de opmerkingen van Stichting Horizon. De stichting merkt op dat 'via uitstekende ingangen bij de provincie' is vernomen dat de provincie de voorkeur zou geven aan een sportcomplex op het Essche Heike. ,,Waarop baseert u die conclusies. In contacten die wij met de provincie hebben is men juist voor de verhuizing van ODC naar de Esschebaan." Zegsman Van Opzeeland wilde zijn bronnen niet prijsgeven, hetgeen Van den Oetelaar verbaasde. ,,U hebt nu de gelegenheid te reageren op de plannen."

WONINGBOUW
Uit het ontwikkelingsplan Esschebaan is op te maken dat verhuizing van ODC naar het Essche Heike praktisch onmogelijk is. De club wil beschikken over vijf voetbalvelden. Zeker als de spoorwegovergang aan het Essche Heike wordt vervangen door een viaduct of tunnel is er voor een groot sportpark geen ruimte meer. De gemeente denkt dat aan het Essche Heike huizen gebouwd zouden kunnen worden.

Dat geldt ook voor het terrein van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Het plan voor een complex van acht verdiepingen is geschrapt, maar momenteel wordt uitgegaan van de bouw van 110 woningen. Volgens wethouder Van den Oetelaar kan gedacht worden aan zorgwoningen, met daaronder een parkeergarage. ,,Indien we kiezen voor zorgwoningen, komt ons woningbouwcontingent niet in gevaar."

De politiek kan instemmen met de bebouwing van het hoofdterrein van ODC. Het bouwen van woningen aan de Leenhoflaan is van de baan; alleen de Democratische Partij Boxtel-Liempde wil die mogelijkheid openhouden als blijkt dat op het hoofdveld van ODC geen huizen gebouwd kunnen worden.

Dat het ontwikkelingsplan financieel wankel is, zoals verschillende fracties opmerkten, is volgens wethouder Van den Oetelaar niet juist. Het plan moet 2 miljoen euro opleveren en volgens de wethouder zit dat er volgens de uitgangspunten in. Het beknibbelen op ecologische verbindingszones, zoals werd voorgesteld door CDA'er Willy van Zuijlen, wijst Van den Oetelaar van de hand. ,,De verbindingszones zijn uitgangspunt van ons beleid dat is neergelegd in de structuurvisie plus. Als je daaraan gaat tornen hoef je niet eens aan te kloppen bij de provincie."

De Boxtelse politiek ging dinsdag na middernacht unaniem akkoord met de hoofdlijnen van het ontwikkelingsplan Esschebaan. Het plan wordt verder uitgewerkt en ter advies voorgelegd aan de provinciale planologische commissie.
8 juli 2004

Print deze pagina

Terug