WETHOUDER: ’SANERING SPOORWEGOVERGANGEN BIEDT KANSEN’

Verkeersplan Boxtel gaat vooral over hoofdlijnen

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Spoorwegovergang Kapelweg-Tongeren, Boxtel

Boxtel staat aan de vooravond van een nieuw debat over de grootschalige infrastructuur. In het gemeentehuis is een plan uitgewerkt dat de kapstok moet bieden voor de verkeersafwikkeling in de komende vijftig jaar. Het is geen kant en klaar plan waarin alle wegen, tunnels en viaducten zijn ingetekend, maar een ’onderlegger’ die als basis gaat dienen voor de uitwerking van een reeks verkeersplannen. Een aantal zaken staat vast: er komt geen noordelijke ontsluitingsweg, de dubbele overweg gaat dicht en de Keulsebaan blijft de belangrijkste toegang tot bedrijventerrein Ladonk. Het plan voor een autotunnel in de Baroniestraat is geschrapt.

Wethouder Wim van Erp beschikt over een bedrag van circa 31 miljoen euro waarmee de sanering van tien spoorwegovergangen gefinancierd kan worden. Dat bedrag heeft spoorbedrijf ProRail een paar jaar geleden gereserveerd voor het schrappen van deze gelijkvloerse overwegen. Dat is nodig uit veiligheidsoogpunt en omdat deze overwegen in de toekomst door de groei van het treinverkeer 70 procent van de tijd dicht zullen zijn.

Van Erp denkt dat het verkeersplan 'redelijk' binnen het budget past, maar gaat onderhandelen met ProRail om extra geldbronnen aan te boren. Ook hoopt hij op brede steun in de politieke arena en de samenleving. ,,Het is belangrijk voor Boxtel dat we met z’n allen achter de plannen gaan staan. De sanering van de spoorwegovergangen biedt kansen.”

Een eerste graadmeter vormt de extra commissievergadering die op dinsdag 12 juli in het gemeentehuis wordt gehouden. Daar wordt de politiek in het openbaar geïnformeerd over het verkeersplan. In het najaar krijgt de gemeenteraad een kant en klaar voorstel voorgelegd, dat vervolgens als basis zal dienen voor de verdere uitwerking van deelprojecten, zoals de bouw van extra fietstunnels en de reconstructie van hoofdwegen. Op dit moment is een verkeersplan op hoofdlijnen gemaakt en wordt nog niet op ’stoeptegelniveau’ gepraat. ,,Daar is het nog te vroeg voor”, zegt Van Erp. ,,Het gaat om een kapstok waaraan we later alle plannen kunnen ophangen.”

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Tussen bedrijventerrein Ladonk en de Kapelweg komt een verbindingsweg. De aanzet voor de route is de Colenhoef nabij de firma Wagenaars.

UITGANGSPUNTEN
Het verkeersplan kent een paar opvallende uitgangspunten. Vaststaat dat er geen derde aansluiting op de rijksweg A2 ter hoogte van Peters Hoek komt. Ook het plan om de spoorbaan verdiept aan te leggen is geschrapt. Dat geldt ook voor een nieuwe noordelijke ontsluitingsweg, waarvoor vooral de werkgeversvereniging WEB altijd geijverd heeft. Het verkeer aan weerszijden van het spoor is vooral gericht op Boxtel en hoeft niet per se via een nieuwe brede weg afgewikkeld te worden. ,,Niet noodzakelijk”, aldus Van Erp.

De ontsluitingsweg is onwenselijk vanwege plannen om een ecologische verbindingszone aan te leggen tussen Sparrenrijk en Kampina. Daarnaast vindt het gemeentebestuur dat het centrum via een fietstunnel dichtbij blijft. Mensen die met de auto naar het centrum willen, moeten volgens de wethouder 'hooguit vijf minuten' omrijden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat 85 procent van het autoverkeer Boxtels verkeer is. Boxtel kent nauwelijks doorgaand verkeer van bijvoorbeeld Schijndel naar Oisterwijk of van Schijndel naar de rijksweg A2. In het verkeersplan wordt uitgegaan van een aanpassing van de hoofdwegenstructuur, ofwel de verdeel- en distributieroutes. De hoofdwegen krijgen een verkeersfunctie, de overige wegen krijgen een verblijfsfunctie waar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gaat gelden.

De hoofdwegen worden ingericht als wegen waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur bedraagt. Uitgangspunt is dat de wegen een (brede) middenberm krijgen, alsmede een losliggend fietspad of fietsstroken. ,,De hoofdwegen zijn als het ware de goten waardoor de grotere verkeersstromen worden geleid. Op die manier blijven de woonwijken autoluw”, stelt de wethouder.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: In plaats van een autotunnel is de Baroniestraat nog in beeld voor een fietstunnel. Een autotunnel zou dagelijks 13.000 auto's naar de Baroniestraat lokken. ,,Niet doen", oordeelt wethouder Wim van Erp.

Boxtel kiest in de plannen voor tunnels. Hoewel tunnels duurder zijn dan viaducten, zijn ze beter inpasbaar in het landschap. Een tunnel kost tussen de 6 en 8 miljoen euro, een viaduct kost 3,5 tot 4,5 miljoen euro. Het plan voorziet slechts in de bouw van twee autotunnels. Hoewel nog geen precieze locatie wordt genoemd, lijkt wel vast te staan dat nabij de Kapelweg-Tongeren en aan het Essche Heike een autotunnel gebouwd wordt.

Deze tunnels maken het mogelijk om een verbinding te creëren van bedrijventerrein Ladonk naar de Kapelweg en via de Mezenlaan, het Essche Heike, de Molenwijkseweg en de Parkweg naar de noord/zuid-as (Bosscheweg). Deze noordelijke route is niet bedoeld voor het vrachtverkeer; dat blijft aangewezen op de Keulsebaan. Met name rotonde De Goor in de Eindhovenseweg komt in aanmerking voor reconstructie.

De verbinding tussen Ladonk en de Kapelweg is geprojecteerd via de Colenhoef nabij de firma Wagenaars. De Kapelweg, die op termijn wordt gereconstrueerd door de provincie, sluit via een nieuwe route over De Hoefkens en de Dorvense Weide aan op de Mezenlaan. De noordelijke route voert verder via het Essche Heike naar de Parkweg. Om sluipverkeer vanuit de Selissenwal te weren, worden aansluitende wegen op de Parkweg, Molenwijkseweg en Baandervrouwenlaan afgesloten.

FLESSENHALS
Een flessenhals in de Boxtelse verkeerssituatie is de dubbele overweg in de Tongersestraat. Deze wordt in het nieuwe verkeersplan afgesloten. In de Tongersestraat of het verlengde van de Baroniestraat komt een fietstunnel, die – als het aan de gemeente ligt – een pronkstuk moet worden. Op dit moment wordt nog bekeken of de tunnel ook toegankelijk moet zijn voor de brandweer.

Een autotunnel in de Tongersestraat is uit den boze, vindt wethouder Van Erp. Cijfers tonen aan dat zo’n tunnel een aanzuigende werking zal hebben en het aantal auto’s in de Baroniestraat zal toenemen naar 13.000 per etmaal. ,,Deze straat is er helemaal niet op berekend. Bovendien betekent zo’n drukte een aantasting van de leefbaarheid in de Baroniestraat en op Kalksheuvel. Met zo’n autotunnel ben je als Boxtel weer terug bij af”, aldus Van Erp.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Spoorwegovergang aan het Essche Heike, Boxtel.

Het verkeersplan geeft nog geen antwoord op de vraag hoe sportcomplex De Braken en recreatieplas De Langspier bereikt kunnen worden. Dat is een bewuste keuze, omdat volgens de wethouder is gekozen voor een kapstok, die als uitgangspunt zal dienen voor deelplannen. Volgens de huidige opzet verdwijnen de spoorwegovergangen in de Leenhoflaan en de Molenwijkseweg.

Van Erp stelt dat afgewogen moet worden of het aantal gebruikers van de sport- en recreatievoorzieningen opweegt tegen de kosten van een extra fietstunnel in de Leenhoflaan en de Molenwijkseweg. Vooral het gebruik van De Langspier is ’seizoengebonden’ en Boxtel acht het niet rendabel om alleen voor drukke zomermaanden een peperdure tunnel aan te leggen. Op dit moment wordt gedacht aan het bundelen van zoveel mogelijk verkeersstromen. Bezoekers van De Braken en De Langspier zouden dus via de nieuwe tunnel aan het Essche Heike moeten rijden.

De huidige noord/zuid-as behoudt in het nieuwe verkeersplan de functie van hoofdverbindingsweg. De verkeersader zal ook in de toekomst zo’n 12.000 voertuigen per etmaal moeten verwerken. Door het verkeer op deze as te concentreren, denkt Boxtel de woonwijken ’relatief autoluw’ te kunnen houden. Vanwege de drukte op de noord/zuid-as is veilig oversteken een aandachtspunt. Langzaam verkeer moet in staat gesteld worden de weg over te steken.

De commissie Ruimtelijke Zaken buigt zich dinsdag 12 juli in een extra vergadering in de raadzaal over het verkeersplan. Tijdens de vergadering zal wethouder Van Erp met enkele verkeersdeskundigen het nieuwe verkeersplan uitgebreid toelichten. De vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Spoorwegovergang in de Runsdijk, Esch.
1 juli 2004

Print deze pagina

Terug