BEZWAREN OMWONENDEN TEGEN MASSAGESALON

'Laksheid politiek gaat burger
geld kosten'

OP DE FOTO: De verbouwing van het pand waarin tot vorig jaar 't Atelier was gevestigd, is in volle gang. Medio mei moet hier de erotische massagesalon Carpe Diem geopend worden. (Archieffoto Brabants Centrum).

Erotische massagesalon Carpe Diem opent medio mei haar deuren aan de Stationsstraat 52. De komst van de seksinrichting op deze plek lijkt moeilijk tegen te houden omdat de gemeenteraad van Boxtel verzuimd heeft te bepalen waar seksbedrijven wél geëxploiteerd mogen worden. Een van de zeven bezwaarmakers verwijt de politiek laksheid. Hij vreest dat het naastgelegen pand dat hij wil verkopen veel minder geld op gaat brengen.

Nadat in december 2003 bekend werd dat de gemeente Boxtel een vergunning had afgegeven, sprak Godelieve Willems uit Veldhoven de hoop uit dat ze in maart haar massagesalon zou kunnen openen. De vergunning die nodig is voor de bouwkundige aanpassing die momenteel wordt uitgevoerd, liet echter op zich wachten. Willems meldde dat gisteren na afloop van de hoorzitting van de onafhankelijke bezwaarcommissie in het gemeentehuis. Die behandelde zeven bezwaren van omwonenden tegen de komst van de erotische salon.

Vrees voor (parkeer)overlast, aanzuigende werking voor andere seksbedrijven, aantrekkingskracht voor een ander dan het 'doorsnee woon- en winkelpubliek', waardedaling van de panden in de directe omgeving. De argumenten waarmee de zeven bezwarenmakers de komst van een erotische massagesalon willen tegenhouden waren vrijwel eenduidig. Ze zijn in de ogen van het Boxtelse gemeentebestuur echter allemaal ongegrond.

De seksinrichting past immers binnen het bestemmingsplan. In de vergunning is bovendien bepaald dat aanstootgevend gedrag op de openbare weg moet worden voorkomen. Klanten mogen niet naar binnen worden gelokt en aan de gevel mag bijvoorbeeld geen neonverlichting worden aangebracht. Ook pornografische afbeeldingen mogen niet openlijk wordt getoond.

Van parkeeroverlast hoeft in de ogen van het college geen sprake te zijn omdat zich maximaal drie klanten tegelijk in het pand mogen bevinden en in de directe nabijheid (Breukelsplein) voldoende plek is om de auto weg te zetten.

GEEN OVERLEG
De omwonenden klaagden dat de gemeente niet met hen heeft overlegd voordat de vergunning werd verleend. ,,Ik heb me verbaasd over het beleid van B. en W. In zo'n ingrijpende procedure moet je belanghebbenden toch hun zegje laten doen", sprak Eugène van Dun namens Henk Nabbe, de eigenaar van Stationsstraat 69, verontwaardigd.

Niet alleen buurtbewoners als Christian Klein en Toos Groth met haar zonen Alexander en René vielen Van Dun bij, ook de bezwaarcommissie vond dat de gemeente anders had kunnen handelen. ,,Ik vind het moeilijk te verteren dat er geen inspraakronde is geweest. Voor veel onbenulliger zaken gebeurt dat wel", stelde commissievoorzitter Henk Vonhögen.

,,Het vooraf horen van belanghebbenden had weinig zin omdat geen andere feiten of omstandigheden aan bod zouden zijn gekomen dan reeds het geval was. Een dergelijk overleg zou daarom niets extra's hebben bijgedragen aan de kwaliteit van de besluitvorming", verdedigde een ambtenaar het standpunt van het gemeentebestuur.

WAARDEDALING
Hennie van Hemmen, eigenaar van het belendende pand Stationsstraat 54, stelt de gemeente aansprakelijk voor het eventuele verlies dat hij lijdt door de waardevermindering van zijn eigendom. Zijn makelaar heeft al gewaarschuwd voor kapitaalverlies nu hij het pand in de verkoop heeft gedaan. Een indicatie van de waardevermindering van zijn onroerend goed kon Van Hemmen gisteren niet geven.

,,Maar ik ben bereid een tweede taxatie te laten verrichten. Het verschil mag de gemeente dan bijleggen", sprak de huiseigenaar getergd. Het gemeentebestuur acht het 'niet aannemelijk' dat de woon- en leefsituatie in de omgeving nadelig wordt beïnvloed door de komst van de massagesalon. De gestelde voorwaarden waaraan het bedrijf moet voldoen dienen daarvoor in de ogen van de gemeente als waarborg.

,,Zo'n bedrijf past gewoonweg niet in het centrum van Boxtel. Waarom is niet gekozen voor een plek ergens anders. Bijvoorbeeld op bedrijventerrein Ladonk. Ook is toch ooit sprake geweest om dit soort bedrijven aan de Bosscheweg en Eindhovenseweg te vestigen", vroeg Van Dun.

De ambtenaar bevestigde dat het college zo'n plan aan de gemeenteraad heeft voorgelegd, nadat in oktober 2000 het landelijke bordeelverbod werd opgeheven. Het voornemen leidde tot felle protesten van de bewoners in die straten en uiteindelijke bleek in de gemeenteraad onvoldoende draagvlak om de Eindhovenseweg en Bosscheweg aan te wijzen voor de vestiging van seksbedrijven. Het niet nemen van zo'n besluit leidde er automatisch toe dat overal in Boxtel – onder voorwaarden – seksinrichtingen geëxploiteerd mogen worden. ,,Dus de laksheid van de politiek gaat de burger weer geld kosten", sneerde Van Hemmen.

De brief die de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Christen Democraten (NCD) deze week stuurde aan het gemeentebestuur, is niet door de bezwaarcommissie behandeld. De inspraaktermijn liep immers op 27 februari af. De NCD meent dat door de komst van een massagesalon de verloedering toeneemt, criminaliteit in de hand wordt gewerkt en de onveiligheid wordt vergroot.

HANDJES KNIJPEN
Exploitant Willems van de massagesalon vindt de bezwaren van de omwonenden 'begrijpelijk' maar stelde bij herhaling dat ze er alles aan wil doen om te voorkomen dat haar bedrijf voor overlast veroorzaakt. Zelf vindt Willems dat Boxtel in zijn handjes mag knijpen met haar bedrijf.

,,Écht, niemand zal straks in de gaten hebben dat op die plek een erotische massagesalon is gevestigd. Boxtel had het veel slechter kunnen treffen", aldus Willems. Als de erotische massagesalon Carpe Diem een feit is, mag binnen de gemeente Boxtel nog maximaal één andere seksinrichting in bedrijf worden genomen.
15 april 2004

Print deze pagina

Terug